Zoznam všetkých návodov pre modul Platby

English Slovenčina Russian Lithuania Thai

Obsah nápovedy pre modul platby

 • Základné informácie o module Platby
  Modul Platby

 • Účet školy a iné nastavenia modulu Platby
  Nastavenie bankových účtov školy
  Ako zobraziť poplatky a platby žiakom / rodičom / učiteľom

  Ako pridať zamestnancovi používateľské práva na modul platieb
  =Ako škola môže umožniť platiť pomocou VIAMO
  Nastavenie automatického priraďovania platieb k užívateľom a k predpisom

 • Predpisy - ako zadávať poplatky
  Vytvorenie nového predpisu v module platby
  Vytvorenie modifikácie predpisu
  Automatické odosielanie správ (notifikácií) - pri zmenách v predpisoch a viditeľnosti
  História predpisu a záloha dát s možnosťou obnovy nastavení

  Ako pridať žiakovi predpis
  Ako odobrať žiakovi predpis
  Ako zmeniť poplatok v predpise
  Ako zmazať / zmeniť žiakovi poplatok za obdobie
  Ako zadať do predpisu vratku (napr. za lyžiarsky) - úprava poplatku a vrátenie preplatku

  Ako vytvoriť predpis pre ŠKD
  Vytvorenie predpisu cez prihlasovanie na kurzy
  Ako pridať modifikáciu žiakom nad/do 18 (3,4,5...) rokov

  Ako vytvoriť predpis pre školskú jedáleň
  Vytvorenie platobného predpisu pre prihlasovaciu akciu

 • Žiaci - platitelia
  Ako priradiť (vygenerovať) variabilný symbol
  Tlač poplatkov a platieb žiakom
  Ako zmazať / obnoviť používateľa v module Platby

  Prenos zostatkov za stravu z iného systému - ako nastaviť počiatočný kredit

 • Ako má pracovať škola s prijatými platbami
  Ako škola zaznamená prijaté platby do EduPage (ručne, import bank. výpisu, Viamo)
  Import platieb z bankového výpisu
  Priraďovanie platieb žiakom
  Zmena priradenia už priradenej platby
  Priradenie platby viacerým platiteľom

  =Ako škola môže umožniť platiť pomocou VIAMO

  Vrátenie preplatkov - ako zadať používateľovi účet na vrátenie peňazí
  Vrátenie preplatkov - ako vygenerovať hromadný platobný príkaz do banky
  Vrátenie preplatkov - ako zaevidovať vrátenie preplatku/platby

  Ako vytvárať rôzne prehľady a ich export do excelu
  Čo je kredit v module platieb
  Platby - pomalé načítavanie stránky (napr. prehľad platieb používateľov)
  Tlačové zostavy a posielanie emailov a správ z modulu platby

 • Učiteľ
  - hotovostné zbierky pre svoje triedy
  Učiteľ - vytvorenie peňažnej zbierky v hotovosti - pre web
  Učiteľ - vytvorenie peňažnej zbierky v hotovosti - v mobilnej aplikácii
  - hotovostné aj bezhotovostné predpisy pre žiakov z rôznych tried - kurzy
  Vytvorenie predpisu cez prihlasovanie na kurzy

 • Prechod medzi školskými rokmi:
  Koncoročné vyúčtovanie za stravu
  Prechod do nového školského roka - modul JEDÁLEŇ
  Prechod do nového školského roka - modul PLATBY
  Chcem zopakovať prenos preplatkov/nedoplatkov (opraviť počiatočný kredit)

 • Návody, ktoré môže škola odporučiť rodičom:
  Platby na webe - čo má rodič platiť
  Ako platiť školské poplatky z aplikácie EduPage cez bankové aplikácie
  Rodič - Chcem uhradiť poplatky v inej sume
  Platby - farebné rozlíšenie poplatkov v mobilnej aplikácii
  Ako si používateľ nastaví účet na vrátenie peňazí

  Ako vyčistiť vyrovnávaciu pamäť (cache) v aplikácii?
  Ako sa v rodičovskom konte prepínať medzi deťmi?
  =Ako sa prihlásim do mobilnej aplikácie EduPage rodičovským kontom?