Predpis, ak sa žiaci stravujú na cudzej škole, ale poplatky a platby spravuje vlastná škola

Tento návod je určený iba pre školu, ktorá je pripojená ku stravovaniu na inej škole (cez Administrácia viacerých škôl - stravníci z inej školy) a iba v takom prípade, že si potrebuje platby za stravu spravovať sama - individuálne za svojich žiakov a učiteľov (lebo napr. platí stravné za celu školu naraz cez jednu faktúru hlavnej škole).

Ak za stravu platia stravníci pripojenej školy individuálne a priamo hlavnej škole, ktorá aj varí aj spravuje platby - vtedy netreba nič špecifické s predpisom nastavovať.

Takže v prípade, že platby za stravu bude vyberať pripojená škola, potom treba automatický predpis na hlavnej škole nastaviť tak, aby automatické poplatky videla pripojená škola a mohla ku nim zapisovať a párovať prijaté platby na vlastnej edupage.

Používané pomenovania:

 • hlavná škola = škola s kuchyňou
  -> ku tejto škole sú pripojené iné školy
  -> táto škola varí a spravuje celý modul jedáleň (nastavenia, stravníkov, objednávky, .... ) a v 99% prípadoch aj platby za stravu

 • pripojená škola = škola bez kuchyne
  -> žiaci / učitelia tejto školy sa stravujú na hlavnej škole (resp. hlavná škola varí jedlo a dováža ho na pripojenú školu)
  -> táto škola nerobí žiadne nastavenia a zvyčajne ani nespravuje platby za stravu od svojich žiakov / učiteľov


  1. NASTAVENIE BANKOVÉHO ÚČTU PRE PLATBY -> na pripojenej škole

  -> bankový účet pre platby za stravu treba nastaviť ako prvé - a to na pripojenej škole
  -> nastavuje ho teda škola, ktorá chce spravovať platby, na svojej edupage v module platby
  Podrobnejšie pozrite návod pre Nastavenie bankových účtov školy


  2. KDE SA ROBÍ NASTAVENIE PREDPISU -> na hlavnej škole

  -> akýkoľvek automatický predpis za stravu sa nastavuje vždy na hlavnej škole - v nastaveniach modulu -> krok 'Predpisy'
  -> pre pripojenú školu treba vytvoriť samostatný predpis
  --- nastavíte cez modré tlačidlo '+ Viac predpisov' (resp. zelené tlačidlo '+ Pridať', ak už máte vytvorených viacej predpisov) - tlačidlo sa nachádza úplne na konci, za posledným predpisom


  v časti 'Stravníci':
  -> pre každý predpis zvoľte konkrétnu EduPage
  ->pre 'Typ platiteľa' ponechajte 'všetky'; prípadne môžete navoliť aj konkrétne typy platiteľa - napr. ak máte vytvorené pre každú školu samostatné
  * pozor však na vynechanie nejakej skupiny stravníkov, alebo aj pri neskoršom pridávaní nového typu platiteľa - treba pamätať na to, že ho je potrebné zaradiť ku niektorému predpisu
  -> kontrola na duplicitu - nie je možné nastaviť viac predpisov pre rovnakú kombináciu edupage + typy platiteľov (stravník nemôže platiť opakovane za stravu) - duplicitne zadané údaje systém nedovolí uložiť a upozorňuje ružovým podfarbením políčka pre 'Edupage' a 'Typ platiteľa'
  -> kontrola na vynechaný typ platiteľa nie je - sú niekedy skupiny stravníkov, ktorí si jedlo sami nehradia (nepotrebujú predpis)

  v časti 'Predpis'
  -> zvoľte 'Automaticky vytvára / upravuje systém'

  v časti 'Predpis - Názov'
  -> pre rozlíšenie zadajte iný názov pre každý predpis

  v časti 'Poplatky'
  -> odporúčame nastaviť automatické => vtedy systém každému stravníkovi vypočíta mesačné poplatky podľa jeho počtu objednanej stravy a stravnej jednotky (podrobnejšie o poplatkoch - Ako vytvoriť predpis pre školskú jedáleň)

  -> v predpise pripojenej školy - zakliknite aj 'Vygenerovať predpis v module platieb pripojenej školy, pričom pripojená škola eviduje prijaté platby za svojich ľudí' => vďaka tomu bude:
  -- v časti 'Účet' v zozname účtov sa objavia bankové účty iba pripojenej školy
  -- na pripojenej škole v module platby sa už bude zobrazovať predpis s poplatkami

  v časti 'Viditeľnosť ' - predpisu
  -> táto funkcionalita je prepojená medzi školami, takže vypnúť/zapnúť môžete na ktorejkoľvek škole (na hlavnej škole tu v nastaveniach jedálne alebo na pripojenej škole v module platby)  3. KDE A KTO ZAPISUJE PRIJATÉ PLATBY

  Prijaté platby treba zapisovať v module platby štandardným spôsobom - pričom každá škola zapisuje na svojej edupage platby iba od svojich žiakov a učiteľov
  Ako škola zaznamená prijaté platby do EduPage (ručne, import bank. výpisu, Viamo)

 • hlavná škola
  -- na svojej edupage zapisuje platby iba od svojich stravníkov, nie od pripojenej školy
  -- zapisuje platby aj od externých stravníkov - s kontom typu hosť

 • pripojená škola
  -- zapisuje platby iba od svojich žiakov / učiteľov  KDE NÁJDETE ZAPÍSANÉ PLATBY

 • hlavná škola - iba v module jedáleň
  -- v časti 'Stravníci' -> 'Poplatky a platby' v stĺpci 'Zaplatené' je zobrazený sumár zapísaných platieb aj z pripojenej školy
  -- kliknutím na sumu kreditu v stĺpci 'Kredit' sa otvorí dialógové okno s podrobným rozpisom - okrem čerpania kreditu sú tu aj platby s dátumom prijatia / vyplatenia

 • pripojená škola - iba v module platby
  - v časti 'Platby' - sú jednotlivé záznamy platieb
  - v časti 'Predpisy' ak otvoríte konkrétny predpis (cez názov alebo cez ikonku panáčika) - menný zoznam stravníkov a tiež sumárny stĺpec 'Zaplatené'
  - konto konkrétneho žiaka - otvorí sa po kliknutí na meno

 • stravník vo svojom konte v module platby
  -- cez webový prehliadač je vidno jednotlivé platby s dátumom prijatia a výškou úhrady
  -- v mobilnej aplikácii je iný vizuál - v časti 'Zaplatené' je vidno uhradené poplatky - spárované s platbami; nie je vidno konkrétne platby  KDE NÁJDETE VÝŠKU POPLATKOV

 • hlavná škola - v module jedáleň
  - v časti 'Stravníci' -> 'Poplatky a platby' sú stĺpce pre jednotlivé mesiace
  ---> kliknutím na sumu poplatku sa otvorí dialógové okno s podrobným rozkladom mesačného poplatku na jeho zložky (jedlo, réžia, príspevky - uznané/zamietnuté)

 • pripojená škola - v module platby
  - v časti 'Predpisy' treba otvoriť konkrétny predpis (cez názov alebo cez ikonku panáčika)
  - tu je menný zoznam stravníkov a stĺpce s poplatkami pre jednotlivé mesiace

 • stravník
  - vo svojom konte v module platby - cez webový prehliadač alebo v mobilnej aplikácii  KREDIT V ŠKOLSKEJ JEDÁLNI

  Aktuálny kredit alebo kredit ku nejakému dátumu vedia pozrieť obe školy, aj stravník:

 • hlavná škola - v module jedáleň
  - na karte stravníka je kredit ku aktuálnemu dňu
  - v časti 'Stravníci' -> 'Poplatky a platby' v stĺpci 'Kredit' - dá sa zvoliť iný dátum
  ---> kliknutím na sumu kreditu sa otvorí dialógové okno s podrobným rozpisom čerpania kreditu

 • pripojená škola - v module platby
  - v časti 'Predpisy' treba otvoriť konkrétny predpis (cez názov alebo cez ikonku panáčika) - tu je menný zoznam stravníkov a v poslednom stĺpci je kredit ku aktuálnemu dňu
  - dátum pre zobrazenie kreditu sa dá zmeniť

 • stravník
  - vo svojom konte cez webový prehliadač - výška aktuálneho kreditu je uvedená pod jedálnym lístkom
  ---> kliknutím na sumu kreditu sa otvorí dialógové okno s podrobným rozpisom čerpania kreditu
  - v mobilnej aplikácii momentálne kredit nie je zobrazovaný nikde

  Čo je kredit v školskej jedálni
  Pozrite si ďalšie návody pre modul Školská jedáleň:

  Zoznam všetkých návodov pre modul Školská jedáleň