Platby - Ako začať s modulom platby

Slovenčina Modul Platby - výhody pre vašu školu a komfort pre rodičov
Slovenčina Začíname s modulom Platby
Slovenčina Modifikácia predpisu
Slovenčina Variabilný symbol
Slovenčina Import platieb z bankového výpisu
Slovenčina Ako potvrdiť importované platby
Slovenčina Modul Platby


Platby - Všeobecné nastavenia

Slovenčina Ako pridať zamestnancovi používateľské práva na modul platieb
Slovenčina Nastavenie bankových účtov školy
Slovenčina Ako zobraziť poplatky a platby žiakom / rodičom / učiteľom
Slovenčina Ako škola môže umožniť platiť pomocou VIAMO + platobná brána (platobná karta, ApplePay, GooglePay, VIAMO Plus)
Slovenčina Môže mať škola aktivované služby VIAMO a VIAMO Platobná brána súčasne?
Slovenčina Nastavenie automatického priraďovania platieb k užívateľom a k predpisom
Slovenčina Ako priradiť (vygenerovať) variabilný symbol
Slovenčina Zoznam všetkých návodov pre modul Platby


Platby - Definovanie platobných predpisov

Slovenčina Vytvorenie nového predpisu v module platby
Slovenčina Administrácia viacerých predpisov viazaných na jeden bankový účet
Slovenčina Vytvorenie modifikácie predpisu
Slovenčina Automatické odosielanie správ (notifikácií) - pri zmenách v predpisoch a viditeľnosti
Slovenčina História predpisu a záloha dát s možnosťou obnovy nastavení
Slovenčina Ako pridať žiakovi predpis
Slovenčina Ako odobrať žiakovi predpis
Slovenčina Ako zmeniť poplatok v predpise
Slovenčina Ako zmazať / zmeniť žiakovi poplatok za obdobie
Slovenčina Ako zadať do predpisu vratku (napr. za lyžiarsky) - úprava poplatku a vrátenie preplatku
Slovenčina Ako vytvoriť predpis pre ŠKD
Slovenčina Vytvorenie predpisu cez prihlasovanie na kurzy
Slovenčina Ako pridať modifikáciu žiakom nad/do 18 (3,4,5...) rokov
Slovenčina Ako vytvoriť predpis pre školskú jedáleň
Slovenčina Ako urobiť predpis pre platby členských príspevkov do OZ?


Platby - Platitelia

Slovenčina Ako priradiť (vygenerovať) variabilný symbol
Slovenčina Ako pridať žiakovi predpis
Slovenčina Ako odobrať žiakovi predpis
Slovenčina Tlač poplatkov a platieb žiakom
Slovenčina Prenos zostatkov za stravu z iného systému - ako nastaviť počiatočný kredit
Slovenčina Ako zmazať / obnoviť používateľa v module Platby


Platby - Práca s prijatými platbami

Slovenčina Ako škola zaznamená prijaté platby do EduPage (ručne, import bank. výpisu, Viamo)
Slovenčina Import platieb z bankového výpisu
Slovenčina Prijaté platby cez VIAMO Platobná brána
Slovenčina Priraďovanie platieb žiakom
Slovenčina Zmena priradenia už priradenej platby
Slovenčina Platba nemôže byť priradená - manuálne priradenie platieb
Slovenčina Priradenie platby viacerým platiteľom
Slovenčina Ako zmazať/obnoviť prijaté platby
Slovenčina Vrátenie preplatkov - ako zadať používateľovi účet na vrátenie peňazí
Slovenčina Vrátenie preplatkov - ako vygenerovať hromadný platobný príkaz do banky
Slovenčina Vrátenie preplatkov - ako zaevidovať vrátenie preplatku/platby
Slovenčina Zoznam prijatých platieb podľa rôznych kritérií


Platby - Platby kartou

Slovenčina Ako škola môže umožniť platiť pomocou VIAMO + platobná brána (platobná karta, ApplePay, GooglePay, VIAMO Plus)
Slovenčina Prijaté platby cez VIAMO Platobná brána
Slovenčina Prehľady platieb prijatých cez VIAMO platobnú bránu
Slovenčina Rodič - Platba kartou


Platby - Prehľady platieb

Slovenčina Ako vytvárať rôzne prehľady a ich export do excelu
Slovenčina Čo je kredit v module platieb
Slovenčina Platby - pomalé načítavanie stránky (napr. prehľad platieb používateľov)
Slovenčina Tlačové zostavy a posielanie emailov a správ z modulu platby


Platby - Hotovostné a bezhotovostné zbierky v triede

Slovenčina Bezhotovostná zbierka učiteľa - v mobilnej aplikácii
Slovenčina Hotovostná zbierka učiteľa - na webe
Slovenčina Učiteľ - prečo neviem vytvoriť zbierku pre viac tried?
Slovenčina Učiteľ - vytvorenie peňažnej zbierky v hotovosti - pre web
Slovenčina Učiteľ - vytvorenie peňažnej zbierky v hotovosti - v mobilnej aplikácii
Slovenčina Vytvorenie predpisu cez prihlasovanie na kurzy


Platby - Platby za stravu

Slovenčina Ako vytvoriť predpis pre školskú jedáleň
Slovenčina Viac predpisov za stravu pre rôzne skupiny stravníkov
Slovenčina Prenos zostatkov za stravu z iného systému - ako nastaviť počiatočný kredit
Slovenčina Čo je kredit v školskej jedálni
Slovenčina Záloha za stravu pre 'obedy zadarmo'
Slovenčina Vrátenie zálohy pre stravníka ukončeného počas školského roka
Slovenčina Koncoročné vyúčtovanie za stravu
Slovenčina Ako na konci šk. roka zapnúť generovanie preplatku zo zálohy
Slovenčina Informácie ku koncoročnému vyúčtovaniu za stravu a prechod do nového školského roka
Slovenčina Interný prevod - úhrada nedoplatku na strave z preplatku na zálohe 3. typu
Slovenčina Ako nájsť a opraviť stravníka s nesprávne zadaným typom platiteľa
Slovenčina Predpis, ak sa žiaci stravujú na cudzej škole, ale poplatky a platby spravuje vlastná škola
Slovenčina Čo je interný prevod a ako ho zadať


Platby - Prechod medzi školskými rokmi

Slovenčina Prechod do nového školského roka - modul PLATBY
Slovenčina Chcem zopakovať prenos preplatkov/nedoplatkov (opraviť počiatočný kredit)
Slovenčina Koncoročné vyúčtovanie za stravu
Slovenčina Prechod do nového školského roka - modul JEDÁLEŇ


Platby - Platby z pohľadu rodiča

Slovenčina Ako platiť školské poplatky z aplikácie EduPage cez bankové aplikácie
Slovenčina Platby na EduPage pre rodičov - základné otázky
Slovenčina Platby - farebné rozlíšenie poplatkov v mobilnej aplikácii
Slovenčina Platby na webe - čo má rodič platiť
Slovenčina Rodič - Platba kartou
Slovenčina Rodič - platba cez aplikáciu VIAMO
Slovenčina Rodič - Chcem uhradiť poplatky v inej sume
Slovenčina Rodič - Chcem uhradiť poplatky za 2 mesiace
Slovenčina Rodič - Chcem zaplatiť poplatky za celý rok naraz
Slovenčina Rodič - chcem zaplatiť cez inú bankovú aplikáciu
Slovenčina Ako si používateľ nastaví účet na vrátenie peňazí