Platby - Všeobecné informácie

Slovenčina   Modul Platby
Slovenčina   Ako pridať zamestnancovi používateľské práva na modul platieb
Slovenčina   Zoznam všetkých návodov pre modul Platby
Slovenčina   História predpisu (záloha nastavení) a možnosť obnovy


Platby - Nastavenia

Slovenčina   Nastavenie účtov školy
Slovenčina   Ako zobraziť poplatky a platby žiakom / rodičom / učiteľom
Slovenčina   Nastavenie platenia pomocou Viamo
Slovenčina   Nastavenie automatického priraďovania platieb k užívateľom a k predpisom


Platby - Definovanie platobných predpisov

Slovenčina   Vytvorenie nového predpisu v module platby
Slovenčina   Vytvorenie modifikácie predpisu
Slovenčina   Odosielanie správ (notifikácií) pri zmenách v predpisoch
Slovenčina   Ako pridať žiakovi predpis
Slovenčina   Ako odobrať žiakovi predpis
Slovenčina   Ako zmeniť poplatok v predpise
Slovenčina   Ako zmazať / zmeniť žiakovi poplatok za obdobie
Slovenčina   Ako pridať modifikáciu žiakom nad/do 18 (3,4,5...) rokov
Slovenčina   Ako vytvoriť predpis pre ŠKD (aj so súrodeneckou zľavou)


Platby - Platitelia

Slovenčina   Ako žiakovi priradiť/zmeniť variabilný symbol
Slovenčina   Tlačové zostavy, posielanie emailov, export do excelu
Slovenčina   Tlač poplatkov a platieb žiakom
Slovenčina   Prenos preplatkov za stravu z iného systému - ako nastaviť počiatočný kredit


Platby - Práca s prijatými platbami

Slovenčina   Ako škola zaznamená prijaté platby do EduPage - ručne, import z excelu, z účtu, Viamo
Slovenčina   Import platieb z bankového výpisu
Slovenčina   Priraďovanie platieb žiakom
Slovenčina   Zmena priradenia už priradenej platby
Slovenčina   Priradenie platby viacerým platiteľom
Slovenčina   Čo je kredit v module platieb
Slovenčina   Vrátenie preplatkov - ako zadať používateľovi účet na vrátenie peňazí
Slovenčina   Vrátenie preplatkov - ako vygenerovať hromadný platobný príkaz do banky
Slovenčina   Vrátenie preplatkov - ako zaevidovať vrátenie preplatku/platby
Slovenčina   Ako vytvárať rôzne prehľady a ich export do excelu


Platby - Hotovostné zbierky v triede

Slovenčina   Učiteľ - vytvorenie peňažnej zbierky v hotovosti na školskú akciu (pre web)
Slovenčina   Učiteľ - vytvorenie peňažnej zbierky v hotovosti na školskú akciu (pre mobilnú aplikáciu)
Slovenčina   Učiteľ - vytvorenie predpisu cez prihlasovanie na kurzy - aj iným ako vlastným žiakom


Platby - Platby za stravu

Slovenčina   Ako vytvoriť predpis pre školskú jedáleň
Slovenčina   Záloha za stravu pre 'obedy zadarmo'
Slovenčina   Viac predpisov za stravu pre rôzne skupiny stravníkov
Slovenčina   Prenos preplatkov za stravu z iného systému - ako nastaviť počiatočný kredit
Slovenčina   Koncoročné vyúčtovanie za stravu
Slovenčina   Ako nájsť a opraviť stravníka s nesprávne zadaným typom platiteľa
Slovenčina   Ako na konci šk. roka zapnúť generovanie preplatku zo zálohy
Slovenčina   Čo je kredit v školskej jedálni


Platby - Prechod medzi školskými rokmi

Slovenčina   Prechod do nového školského roka - modul PLATBY
Slovenčina   Chcem zopakovať prenos preplatkov/nedoplatkov (opraviť počiatočný kredit)
Slovenčina   Ako zmazať/obnoviť platiteľa v module Platby


Platby - Platby z pohľadu rodiča

Slovenčina   Platby - čo má rodič platiť
Slovenčina   Ako si používateľ nastaví účet na vrátenie peňazí