Ako škola zaznamená prijaté platby do EduPage (ručne, import bank. výpisu, Viamo)

English Slovenčina Deutsch Russian Lithuania Thai

Ak už rodičia, stravníci, platitelia, ... zaplatia poplatky, je potrebné nahodiť ich platby do systému, aby mohli vidieť, že škola platbu eviduje a konkrétny predpis majú uhradený.

Zaznamenanie došlých platieb

V module 'Platby' cez tlačidlo v hornom menu 'Pridaj platby' je možné nahodiť došlé platby tromi spôsobmi:

 • Zadané ručne
 • Import - Excel
 • Import - Výpis z účtu

  Bližší popis pre zadávanie platby ručne alebo viacerých platieb, ktorých zoznam máte napr. v excelovskom súbore (alebo aj .csv súbore), pozrite návod Prenos zostatkov za stravu z iného systému - ako nastaviť počiatočný kredit.

  Pri platbách na účet školy je dobré používať Import platieb z bankového výpisu pre zaznamenanie platieb do modulu.

  Ak umožníte rodičom platiť cez aplikáciu Viamo, nemusíte už nahadzovať žiadne platby ručne či importovať výpisy z účtu, platby budú ihneď po zaplatení vo vašom systéme. Najprv je potrebné, aby škola aktivovala službu Viamo v nastaveniach platieb - návod pre =Ako škola môže umožniť platiť pomocou VIAMO.


  Priraďovanie došlých platieb systémom

  Zaznamenané platby vie systém automaticky priradiť platiteľom - defaultné nastavenie je priraďovanie platieb podľa:
  - variabilného symbolu,
  - správy pre príjemcu
  - čísla účtu, z ktorého už v minulosti boli prijaté a priradené platby
  - uprednostnenie poplatku s rovnakou sumou pred poplatkom so skorším dátumom splatnosti

  Tieto nastavenia si škola môže zmeniť, ak chce, aby systém pracoval inak pri priraďovaní prijatých platieb (Nastavenie automatického priraďovania platieb k užívateľom a k predpisom).


  Priraďovanie došlých platieb pracovníkom školy

  Je potrebné, aby pracovník školy s právami na modul platby (pred tým ako potvrdí priradenia) pozrel aj jednotlive priradenia platieb ku žiakom a predpisom, či sú správne, napr.:

  - ak rodičia platia naraz kumulované sumy, môže byť potrebná Zmena priradenia už priradenej platby
  - ak rodičia jednou platbou uhradia predpisy pre viac detí, je potrebné - Priradenie platby viacerým platiteľom
  - ak žiak omylom nemá priradený predpis a rodiča zaplatili sumu, ktorú sa dozvedeli napr. na rodičovskom združení, je potrebné Ako pridať žiakovi predpis

  - ak má škola viac predpisov, rodič môže predpisy uhrádzať priebežne a nie vždy v poradí splatnosti, ale systém priradí platby na najbližšie splatný predpis, pritom rodič v správe pre prijímateľa mohol uviesť iný účel - Zmena priradenia už priradenej platby  Pozrite si ďalšie návody - Zoznam všetkých návodov pre modul Platby