Priradenie platby viacerým platiteľom

English Slovenčina Deutsch Russian Lithuania Hebrew Thai

Príklady, kedy je potrebné zapísané platby upraviť a rozdeliť pre viac platiteľov:
-> rodič s viacerými deťmi neplatí poplatky jednotlivo každému dieťaťu, ale pošle škole na účet jednu platbu
-> od Slovenskej pošty prichádza na účet jedna platba, ak rodičia hradia poplatky šekmi
-> zamestnávateľ posiela mesačne sumárnu platbu školskej jedálni za stravné zamestnancov, ktoré im strháva zo mzdy
-> športový klub platí poplatky za krúžky jednou platbou za svojich členov - žiakov školy

Administrátor modulu platby musí takéto platby identifikovať a manuálne ich rozdeliť na potrebné čiastky a priradiť ich jednotlivým platiteľom.
V prípade rodiča s viacerými deťmi je ideálne dosiahnuť stav, aby posielali platby jednotlivo pre každé dieťa a aj so správnym variabilným symbolom, v ostatných prípadoch treba platbu vždy porozdeľovať.

V hlavnom menu v záložke 'Platby' sa nachádza zoznam nahratých platieb.
Po nahratí výpisu z účtu sú pre každý záznam ikonky podľa toho, či systém vie jednoznačne určiť, komu platba patrí.
Pre úpravu kliknite na ikonku 'Nástroje' na konci záznamu-riadku platby a zvoľte možnosť 'Edituj'.

Príklad na obrázku:
- pre platbu v sume 36 eur nie je uvedený žiaden VS
- ikonka 'hlava s otáznikom' na konci riadku signalizuje, že pre platbu nie je jednoznačný používateľ
- avšak v správe pre príjemcu je uvedené meno dvoch detí
=> takúto platbu im treba priradiť manuálne


Kliknutím na 'Edituj' sa otvorí dialógové okno na úpravu platby:

1. v prvom riadku 'Suma' - je reálne prijatá platba, ktorú treba rozdeliť
2. druhý riadok 'Nepriradené' - slúži najmä ako kontrola - systém priebežne zobrazuje, aká čiastka ešte nie je pridelená / prípadne je priradená navyše
--> ak je platba rozdelená na čiastky správne, je v tomto riadku nula = 0.00 zelenou farbou

3. v časti 'Priradenia' treba v jednotlivých riadkoch rozpísať platbu na čiastky pre viacerých používateľov:
a) v stĺpci 'Používateľ' vyhľadať potrebné mená
b) v stĺpci 'Suma' zapísať čiastky z prijatej platby, ktoré patria jednotlivým používateľom
c) -> v stĺpci 'Predpis' zvoliť priradenie ku predpisu
* priradenie ku predpisu nie je úplne nevyhnutné - závisí to od konkrétnej situácie ako aj spôsobu, aký škola používa pre priraďovanie platieb (napevno / navoľno) - viac v návode Zmena priradenia už priradenej platby

Kontrola správnosti rozdelenia prijatej platby na čiastky
Pre kontrolu a upozornenie na nesprávne rozdelenie platby slúži riadok 'Nepriradené' počas editovania platby a tiež ikonka na konci záznamu po uložení platby.

 • riadok ' Nepriradené ' - počas editovania

  Počas rozdeľovania platby na jednotlivé čiastky systém priebežne dopočítava a zobrazuje rozdiel do celkovej platby. Riadok 'Nepriradené' teda slúži ako:
  -> pomôcka pre rozdelenie zostávajúcej čiastky
  -> záverečná kontrola, či je celková prijatá platba rozdelená na čiastkové sumy správne
  --> ak je platba rozdelená na čiastky správne, je v tomto riadku nula = 0.00 zelenou farbou

  Pri ukladaní zmien budete upozornení na prípadný nesúlad celkovej platby a rozdelených čiastok.
  ** Niektoré sa nedajú uložiť - napr. nie je možné rozdeliť v sumáre vyššiu sumu ako bola skutočne prijatá platba (ak bola zapísaná cez import bankového výpisu).

 • ikonka - po uložení rozdelenej platby
  Po uložení platby sa na konci záznamu zobrazuje ikonka podľa toho, či je platba rozdelená správne:
  -> zelená fajočka = správne - jednotlivé čiastky spolu sa rovnajú prijatej platbe
  -> žltý trojuholník = nesprávne - platba nie je v sumáre rozdelená na čiastky správne

  ! žltý trojuholník - je to upozornenie pre administrátora platieb - buď pridelil menej/viac peňazí ako bola prijatá platba alebo možno aj úpravu platby používa nesprávnym spôsobom.

  Dôležité:
  Či aj platba rozdelená na čiastky správne alebo nesprávne, jednotlivým platiteľom sa na ich konte zobrazuje ako prijatá platba vždy suma vo výške im zapísanej čiastky.


 • používatelia - ich meno, suma a predpis
  V zozname zapísaných platieb v stĺpci 'Priradenia' - pre rozdelenú platbu:
  - nie je vidno konkrétne mená platiteľov ani čiastky s predpisom
  - v zátvorke je uvedený počet platiteľov, koľkým je platba rozdelená
  - vyhľadávanie cez filtre (lievik v záhlaví stĺpca) fungujú štandardne - na predpis, meno či VS používateľa sa záznam s viacerými platiteľmi dostane do výberu
  Pozrite si ďalšie návody - Zoznam všetkých návodov pre modul Platby