Vrátenie preplatkov - ako zaevidovať vrátenie preplatku/platby

English Slovenčina Deutsch Russian Lithuania Thai

Zapísanie vrátených preplatkov je nevyhnutné - inak by sa nevyrovnalo konto používateľa a stále by sa zobrazovali preplatky.

Vrátenie preplatku sa zapisuje rovnako ako bežná prijatá platba (ručne, importom z excelu alebo importom bankového výpisu), ale so záporným znamienkom.

Aby konto používateľa bolo vynulované správne, je potrebné:
-> pri vrátení preplatku za konkrétny predpis platbu priradiť k rovnakému predpisu (najmä ak má škola viaceré bankové účty)
-> pri vracaní preplatkov naraz za viaceré predpisy platba môže zostať bez priradenia ("navoľno")VRÁTENÉ PLATBY - IMPORT VÝPISU Z ÚČTU

-> v module platby kliknite v hornom menu na ikonu 'Pridaj platby' a zvoľte 'Import - výpis z účtu'
* pri importe platieb cez výpis z účtu je štandardne nastavený import len kreditných (plusových) platieb
-> pre načítanie vrátených platieb z bankového účtu je potrebné v dialógovom okne v časti 'Nastavenia' zmeniť výber podľa toho, čo sa má importovať:
---- 'len debetné (mínusové) platby' - ak chcete importovať len vyplatené platby
---- alebo 'všetky platby' - načítajú sa tak z výpisu aj prijaté aj vyplatené platby naraz
* ak ste výpis už pred tým importovali iba s prijatými platbami (lebo ste zabudli prepnúť nastavenie), môžete opakovane importovať rovnaký výpis


=> nahraté platby nájdete medzi ostatnými platbami v časti 'Nepriradené platby' , kde čakajú na vaše potvrdenie a tiež v časti 'Platby'
-> pre vyhľadanie záznamov iba vrátených platieb použite filter v stĺpci 'Suma' a do políčka 'Do' zadajte -0,01 (mínus 1 cent)

=> platbu môžete editovať kliknutím v príslušnom riadku na 'Nastavenia' - ak napríklad potrebujete zmeniť priradenie k inému žiakovi alebo k inému predpisu
Zmena priradenia už priradenej platby
Priradenie platby viacerým platiteľom

Ak používate samostatný bankový účet iba na vyplatenie preplatkov:
-> po importe takéhoto výpisu budú nahraté platby ako 'Nepriradené' - je to preto, lebo ku danému bankovému účtu sa neviaže žiaden predpis
-> takéto platby si priraďte manuálne - buď jednotlivo alebo dá sa aj hromadne:
---- vyfiltrujte iba nepriradené platby nahraté z výdavkového bank. účtu - v stĺpci 'Priradenia' filter pre 'Predpis' a tam zvoľte 'Nepriradené' pre výdavkový bank. účet
(použiť môžete aj filter v stĺpci 'Informácie o platbe' pre výdavkový účet, ale potom aj dalšie filtre napr. pre dátumy - prijatia, zápisu, poslednej zmeny)
---- označte potrebné záznamy
---- kliknite na ikonku nástroje vľavo hned nad tabuľkou vyberte voľbu 'Uprav predpis'
---- v dialogovom okne v časti 'Pôvodná hodnota' zakliknite nepriradené pre váš výdavkový bank. účet a v časti 'Nová hodnota' vyberte predpis, ku ktorému chcete mať priradené platby


VRÁTENÉ PLATBY - ZADÁVANIE RUČNE

Podobne sa eviduje vrátenie preplatkov ručne - sumu treba zadať so záporným znamienkom.
Treba tiež vyplniť políčka:
- 'Typ platby' - hotovosť alebo bankový prevod (pozor - nie 'počiatočný kredit', lebo záporná suma je počiatočný nedoplatok)
- 'Priradenie (Používateľ)' - vyberte zo zoznamu meno

- 'Predpis' - vyberte, ak sa preplatok u daného platiteľa viaže na konkrétny predpis
-' Škola - Účet' - potrebné uviesť najmä ak máte viacej školských účtov

- 'Dátum prijatia' - je dobré vyplniť skutočný dátumu vrátenia platby (napr. aj niekoľko mesiacov spätne)
- 'Správa pre príjemcu' - môžete uviesť popis, z ktorého aj rodič aj škola s odstupom času vie, o aký preplatok išloPre manuálne zapísanie viacej platieb naraz použite:
- zelené tlačidlo '+Pridať' - ak zapisujete viac samostatných platieb pre rôznych používateľov
- modré tlačidlo 'Viac platiteľov' - ak chcete zapísať viac samostatných platieb a používateľov chcete vybrať napr. cez konkrétne triedy alebo konkrétny typ platiteľa
- slovíčko 'viac' v riadku 'Priradenie (Používateľ)' - použite ak potrebujete rozdeliť jednu vrátenú sumu na viac predpisov pre jedného používateľa alebo rozdeliť jednu platbu na viacerých rôznych používateľov

Tip:
Pri každom políčku sa nachádza ikonka na kopírovanie - kliknutím sa vyplnený údaj skopíruje na všetky zápisy platieb nachádzajúce sa nižšie (vrátane ďalších stránok).
Použite v prípade viacerých platieb s rovnakými údajmi - napr. s rovnakým typom platby, platby patria na rovnaký predpis / rovnaký účet, dátum prijatia alebo chcete zadať rovnakú správu pre príjemcu
.


Pozrite si ďalšie návody - Zoznam všetkých návodov pre modul Platby