Čo je kredit v školskej jedálni

English Slovenčina Deutsch Russian Lithuania Thai

ČO JE KREDIT V ŠKOLSKEJ JEDÁLNI

Kredit v jedálni predstavuje súčet zaplatených platieb, ktoré škola už zaznamenala a priradila ku predpisu za stravu do aktuálneho dňa znížený o stravné (náklady stravníka za stravu, tzv. 'prejedené' dni) do aktuálneho dňa vrátane.

-> medzi zaplatené platby sa počíta aj počiatočný kredit, ak je priradený ku predpisu za stravu
-> stravné sa môže skladať z poplatkov za jedlo a z poplatkov za réžiu


KDE VIDÍ KREDIT STRAVNÍK

-> vo svojom edupage konte na úvodnej obrazovke na dlaždici pre modul jedáleň
-> pod jedálnym lístkom sa spolu kreditom zobrazuje aj počet dní, na ktoré vystačí (prepočet je na základe nastavených cien v cenníkoch na jedlo a na réžiu; ak je režijný poplatok mesačný, tento sa strhne v plnej výške hneď v prvý deň mesiaca, pre ktorý je prihlásené jedlo)
-> kliknutím na kredit (iba cez webový prehliadač) sa zobrazí okno a prehľad čerpania kreditu po jednotlivých dňoch
- kredit v konte stravníka je vždy ku aktuálnemu dňu vrátane objednávok na ten deň
- viac - Kde stravník vidí aktuálny kredit na stravu

KDE VIDÍ KREDIT STRAVNÍKOV VEDÚCA JEDÁLNE

Vedúca jedálne má viacero možností ako a kde pozrieť výšku kreditu stravníkov.
Na kredit sa treba pozerať vždy ku nejakému dátumu (stravník vidí kredit iba k aktuálnemu dňu vrátane).

a) kredit ku aktuálnemu dátumu pre jednotlivého stravníka
- výšku aktuálneho kreditu je možné vidieť na karte stravníka, ktorú otvoríte kliknutím na meno v ktoromkoľvek pohľade

b) kredit ku rôznemu dátumu a pre viacerých naraz
- prehľad o výške kreditu je v časti 'Stravníci' -> 'Poplatky a platby':
- kredit sa tu štandardne zobrazuje pre posledný deň aktuálneho mesiaca
- dátum si môžete zmeniť - v kredite sú zohľadnené všetky objednávky do toho dátumu vrátane

- v tabuľke sa dajú zapnúť rôzne filtre
- tabuľka sa dá zoradiť podľa výšky kreditu - treba kliknúť na názov stĺpca 'Kredit k' (opätovným kliknutím na názov sa zotriedia dáta v opačnom poradí)
- je možný aj export do excelu


DÁ SA ZOBRAZENIE KREDITU STRAVNÍKOVI VYPNÚŤ?

Aby bola informácia o výške kreditu pre stravníkov správna, tak je potrebné, aby:
- ste mali dobre nastavené cenníky (pre jedlo, pre réžiu, príspevky)
- ste používali predpis za stravu, cez ktorý systém vypočíta každému poplatky
- bola zapnutá viditeľnosť takého predpisu (aj modulu platby ako celku)
- ste priebežne zapisovali prijaté platby

Ak niečo z uvedeného nepoužívate správne alebo vôbec, tak MôŽETE zobrazovanie kreditu stravníkom VYPNÚŤ.
Túto možnosť nájdete - v nastaveniach modulu v kroku 'Neplatiči'.

Zobrazovanie kreditu určite PONECHAJTE ZAPNUTÉ, ak používate automatické prerušenie objednávok.
Ak chcete stravníkom posielať notifikácie o poklese kreditu, tiež ponechajte zapnuté zobrazenie kreditu.

Zobrazovanie kreditu ODPORÚČAME ZVÁŽIŤ, ak :
- prijaté platby za stravu zapisujete len občas
- máte dátum splatnosti poplatkov za stravu až v nasledujúci mesiac (stravníci by videli prakticky vždy záporný kredit - teda aj v prípadoch keď platia všetko načas)


ROZDIELNY KREDIT V MODULE PLATBY A V MODULE JEDÁLEŇ

Kredit v module platby je iné číslo ako kredit v module školská jedáleň.
Je to preto, lebo:
- kredit v module platby zahŕňa prijaté platby a predpísané poplatky (predpis obsahuje poplatky na celé mesiace) a s ohľadom na dátum splatnosti poplatkov
- kredit v module jedáleň - zohľadňuje všetky prijaté platby a iba "prejedené" dni (neodhlásené) a tie väčšinu času nie sú v rovnakej výške ako poplatky na celý mesiac

Kredit v module platby je vyšší (nižší) ako kredit v jedálni, ak dátum splatnosti predpisu pre jedáleň pre daný mesiac je neskorší (skorší) ako dátum, ku ktorému je kredit zobrazený.


KEDY SA KREDIT MENÍ / PREPOČÍTAVA

-> pri zmene objednávky stravníka odhlásenie / prihlásenie nejakého jedla (vrátane zásahov do odhlášok pracovníkom školy a aj do minulosti)

-> pri nahratí platby a jej priradení ku predpisu za stravu

-> na výšku kreditu nemá vplyv prevzatie stravy (ani cez čip, ani manuálnym označením), pokiaľ sa nejedná o stravníka s príspevkami (št. dotáciou), pri ktorých je podmienka priznania prevzatie jedla

Kredit v súvislosti s automatickým prerušením objednávok:
-> systém každý deň krátko po polnoci (cca 0:30 - 2:00) porovnáva kredit stravníka s nastavenou hodnotou kreditu pre prerušenie
-> kredit stravníka zahrňuje objednávky do dňa (vrátane), odkedy by malo prerušenie nastať (aký deň je zvolený v nastaveniach)


ĎALŠIE NASTAVENIA SÚVISIACE S KREDITOM

-> notifikácia pre stravníkov o poklese kreditu (ak ju chcete používať, nemôže byť vypnuté zobrazovanie kreditu)
Notifikácie a automatické správy v module jedáleň

-> prerušenie a obnovenie objednávok
Automatické prerušenie objednávok neplatičom
Automatické obnovenie objednávok


Pozrite si ďalšie návody pre modul Školská jedáleň:

Zoznam všetkých návodov pre modul Školská jedáleň