Vytvorenie nového predpisu v module platby

English Slovenčina Deutsch Russian Lithuania Hebrew Thai

ČO JE PREDPIS

Predpis je nástroj, ako škola môže oznamovať študentom / rodičom poplatky - koľko, kedy a na aký bankový účet majú zaplatiť. Rodič má všetky potrebné údaje ku platbe, vrátane variabilného symbolu a QR kódu pre mobilné platby.
V predpisoch sa okrem zadávania poplatkov určuje, ktorí žiaci ich majú platiť. Škola zapisovaním prijatých platieb dáva spätnú väzbu o prijatí platieb.

Predpisy sa vytvárajú v module 'Platby', kde sa dostanete cez dlaždicu na úvodnej stránke alebo cez ľavé bočné menu časť 'Komunikácia'.

V module platby v záložke 'Predpisy' sa nachádzajú:

-> tlačidlá pre vytvorenie nového predpisu (bežného aj automatického určeného na stravu)
-> zoznam už existujúcich predpisov a ikonky na ich úpravu
! história - ikonka červených hodiniek => časový prehľad úprav v predpise s možnosťou obnovy zálohy
-> zoznam zmazaných predpisov - s možnosťou obnovy

Odporúčanie:
Ak plánujete vytvoriť predpis pre stravovanie, rozhodne odporúčame použiť automatický predpis - ušetríte si tak veľa manuálnej práce počas šk. roka a aj pri koncoročnom vyúčtovaní.

Totiž pre predpisy v module platby výšku poplatkov a aj platiteľov nastavuje manuálne zamestnanec školy
- poplatky na stravu by musel počítať a zadávať každému stravníkovi individuálne a pre každý mesiac.

Automatický predpis určený pre školskú jedáleň - poplatky za stravu automaticky počíta systém podľa prihláseného jedla u každého stravníka individuálne.
-> v module jedáleň nastavíte iba kto je stravník a jednotkové ceny pre jedlo (prípadne aj réžiu)
-> systém zráta aj preplatky/nedoplatky pre koncoročné vyúčtovanie poplatkov, ktoré tak bude rýchle a presné
-> v automatickom predpise je možné nastaviť aj zálohu (zábezpeku) pre 'obedy zadarmo'

Tlačidlo pre vytvorenie / úpravu automatického predpisu v module platby vás presmeruje do modulu jedáleň. Viac v návode Ako vytvoriť predpis pre školskú jedáleň


AKO NASTAVIŤ NOVÝ PREDPIS

Kliknite na tlačidlo '+ Pridať predpis'. Otvorí sa dialógové okno pre zadanie nového predpisu, v ktorom vyplníte:

1. 'Názov' - najlepšie zadať účel poplatkov - napr. ŠKD, Školné, Lyžiarsky výcvik, ...
! nezadávajte viac predpisov s rovnakým názvom, využívajte modifikácie (prípadne odlíšte názvy aspoň pridaním číslice)
!! nevytvárajte samostatný predpis pre jedného žiaka s iným poplatkom - dá sa to pohodlne riešiť v rámci jedného predpisu
!!! nevytvárajte samostatný predpis pre vrátenie poplatku z nejakého už existujúceho predpisu, treba znížiť poplatok v existujúcom predpise alebo nastaviť záporný poplatok (vratku)
=> 'Typ' / 'Vlastník' - administrátor modulu vytvára predpisy na úrovni školy, učiteľ môže vytvárať iba vlastné hotovostné zbierky

2. 'Účet' - bankový účet školy, na ktorý chcete prijímať platby - vybrať alebo vypísať
** školské predpisy sú predovšetkým bezhotovostné, preto školské bankové účty je dobré mať uložené a pomenované - Nastavenie bankových účtov školy

=> 'Viditeľnosť' - slúži najmä na to, aby škola mohla v pokoji nastaviť nový predpis a až potom ho zverejniť platiteľom
- s každým vypnutím/zapnutím viditeľnosti dostávajú používatelia notifikácie o zmene, Automatické odosielanie správ (notifikácií) - pri zmenách v predpisoch a viditeľnosti sa však dá dočasne vypnúť

3. 'Poplatky'
-> zvoľte frekvenciu platieb - predpis je predpripravený pre '1 platba' ;
- 'mesiace' / 'polroky' / 'štvrťroky' - ďalšie predvolené frekvencie platieb s už nastavenými dátumami splatnosti aj pomenovaním období
a) obdobie - môžete si pomenovať podľa účelu poplatku - zvyčajne pre danú splatnosť
- výberom prednastavených období sú už pomenované
b) splatnosť - pre opakované pravidelné poplatky (alebo aj pre mimoriadny poplatok na rovnaký účel či vratky)
! nevytvárajte nový predpis pre poplatok s ďalšou splatnosťou (napr. školné 1. polrok, školné 2. polrok)

c) suma
- nastavuje sa suma pre predpis ako celok - rovnaká všetkých platiteľov, v prípade potreby sa dá individuálne prepísať
- zadaná suma sa dá skopírovať na nasledujúce riadky - dátumy splatnosti
- suma poplatku sa dá dodatočne zmeniť - Ako zmeniť poplatok v predpise
- poplatok pre predpis ako celok môže byť aj nulový
* napr. poplatok je potrebný iba pre niekoľko žiakov z väčšieho počtu platiteľov
** ak bol v predpise s mesačnými poplatkami dodatočne nejaký poplatok zrušený (napr. bol celý mesiac zatvorený šk. klub detí) , odporúčame riadok nemazať, iba vynulovať poplatok - predpisy sa totiž dajú prenášať do ďalšieho šk. roka

-> cez tlačidlo '+ Pridať poplatok' - pridávanie nových riadkov - pre inú splatnosť či účel (vratka)

4. cez tlačidlo '+ Pridať modifikáciu' - pridávanie nových stĺpcov
=> modifikácie sú výborný nástroj pre nastavenie inej výšky poplatku pre inú skupinu platiteľov v jednom predpise
-> netreba tak zbytočne vytvárať nové predpisy na rovnaký účel, pri veľkom počte predpisov môže byť neskôr práca v module platby neprehľadná
- príklady použitia modifikácie: iná suma pre súrodencov; iná frekvencia platieb - mesačné, polročné; na rozlíšenie pre jednotlivé triedy
Viac - Vytvorenie modifikácie predpisu

Poznámka:
Ak chcete oznámiť prostredníctvom predpisu vratku (sumu, ktorú škola z nejakého dôvodu vypláca žiakovi), treba zadať poplatok s mínusovým znamienkom.
Ku zápornému poplatku (vratke) sa očakáva tiež protizápis platby - vrátená platba.PLATITELIA = KTO MÁ PLATIŤ POPLATKY - ako priradiť predpis žiakom

Priradenie predpisu znamená, že používateľ má platiť poplatky predpisu.
Platiteľov možno pridať dvomi spôsobmi:

1. v záložke 'Používatelia'
- je zoznam všetkých používateľov a aj zoznam, kto ma aké iné predpisy pridelené
- je tu možné použiť rôzne kombinované filtre pre rýchly výber potrebných platiteľov
- sa prehľadnejšie pridávajú modifikácie
- viac Ako pridať žiakovi predpis

2. nastavenie platiteľov priamo v konkrétnom predpise

a) otvorte predpis cez ozubené koliečko a v časti 'Platitelia' kliknite na tlačidlo '+ Pridaj'
alebo
b) otvorte zoznam platiteľov cez názov predpisu alebo ikonku panáčikov v riadku predpisu a kliknite na tlačidlo 'Pridaj / odober platiteľov'

-> následne v dialógovom okne 'Platitelia - výber "xxx" ' je zoznam učiteľov a žiakov
- môžete vyberať celé skupiny / celé triedy alebo
- kliknutím na triedu špecifikovať, ktorých žiakov z triedy chcete pridať
* ak používate modul jedáleň, v dialógovom okne je možnosť výberu aj po typoch platiteľa

-> po výbere žiakov (platiteľov) sa zobrazí dialógové okno 'Predpis "xxx" - Platitelia', v ktorom vidíte aké platia jednotliví žiaci poplatky.
-> stlačením 'OK' potvrdíte priradenie predpisu žiakom
MODIFIKÁCIE PREDPISOV - rôzne poplatky pre rôzne skupiny platiteľov

-> rozhodne odporúčame používať, na jeden účel potrebujete nastaviť rôznu výšku poplatku pre rôzne skupiny
-> nie je tak potrebné vytvárať ďalšie samostatné predpisy pre rôzne zľavy - napr. súrodenci pri poplatku za ŠKD, ZRPŠ, ...
-> modifikácie sa dajú využiť napr. aj pre inú frekvenciu poplatkov - napr. poplatky za školné chce platiť časť žiakov mesačne, iná skupina polročne...
-> poplatok pre modifikáciu treba vždy zadať konkrétnou sumou (napr. zľavu nepočíta systém automaticky zadaním percenta)
Viac - Vytvorenie modifikácie predpisu


Dôležité:

-> ten istý predpis nemôže byť priradený žiakovi viackrát
-> žiak, ktorý má priradený predpis, nemusí platiť všetky poplatky predpisu
-> v jednom predpise nemôže byť jednému žiakovi priradených viac modifikácii

-> pre inú splatnosť poplatku alebo viac poplatkov na rovnaký účel jednému žiakovi - použite pridanie poplatku (riadku) v rámci jedného predpisu
-> ak pre niektorých žiakov potrebujete k rovnakému dátumu splatnosti inú sumu ako je nastavená v predpise - použite úpravu poplatku individuálne - Ako zmazať / zmeniť žiakovi poplatok za obdobie
-> pre viac poplatkov na iný účel - vytvorte ďalší predpis s vhodným názvomPre úpravy predpisu pozrite aj:
Ako zmazať / zmeniť žiakovi poplatok za obdobie
Ako zmeniť poplatok v predpise
Pozrite si ďalšie návody - Zoznam všetkých návodov pre modul Platby