Ako vytvoriť predpis pre školskú jedáleň

English Slovenčina Deutsch Russian Lithuania Hebrew Thai

Poplatky za stravu sú špecifické oproti iným poplatkom, preto systém ponúka automatický predpis pre školskú jedáleň, ktorý je priamo naviazaný na objednávky konkrétneho stravníka.
Prvé vytvorenie predpisu sa robí v module 'Školská jedáleň'.

Systém automaticky počíta poplatky na základe nastavenej jednotkovej ceny (za jedlo aj réžiu) a počtu prihlásenej stravy, v prípade štátnej dotácie a iných príspevkov aj ich nároky/stratu.

V automatickom predpise sú na výber poplatky automatické alebo konštantné, t.j. pre každý mesiac v sume presne podľa odstravovaného jedla alebo v rovnakej výške pre každý mesiac; tiež je možnosť nastaviť zálohu pre 'obedy zadarmo'.
Na konci šk. roka je vyúčtovanie vďaka automatickému predpisu rýchle a presné, kým obyčajný predpis vytvorený v module platby by ste museli často a ručne upravovať už počas roka a na konci roka aj pracne prepočítavať zostatky.

K vytvoreniu automatického predpisu sa dostanete v module jedáleň cez 'Nastavenia modulu' v kroku 'Predpisy'
*** Poznámka:
Obrázky sú pre školský rok 2021/2022 -> nastavenia robte v takom šk. roku, pre ktorý predpis potrebujete. Školský rok sa prepína na úvodnej stránke modulov - v hornom menu.


Prípadne aj cez modul platby - v záložke 'Predpisy' je tlačidlo 'Vytvoriť / upraviť predpisy z modulu 'Školská jedáleň', ktoré vás presmeruje do modulu jedáleň ku predpisom.


Pre 'Predpis' vyberte voľbu 'Automaticky vytvára/upravuje systém'.

'Predpis - Názov' - zadajte si vlastný názov - uvidia ho aj stravníci (napr. Jedáleň, Strava, ...)

'Poplatky'
-> je možné vybrať dynamické alebo konštantné, avšak pre celý školský rok iba jeden typ (popis nižšie)
-> pre obdobie od - do - odporúčame vyplniť celý školský rok od 1.9. do 31.8., (resp. do 30.6. ak počas leta nevaríte vôbec, ani pre zamestnancov)
-> 'Splatnosť' - vyberte číslom deň a potom mesiac - predchádzajúci / aktuálny / nasledujúci
* 'Mesiace - Zobraziť' - môžete individuálne upraviť splatnosť konkrétneho mesiaca

'Účet' - najlepšie je mať už nastavené účty školy v module platby Nastavenie bankových účtov školy, tu už len vyberiete
'Viditeľnosť' - pokým predpis neponastavujete, nemusíte hneď zviditeľniť stravníkom
'Stravníci' - štandardne je predpis predpripravený pre všetkých stravníkov, ale môžete ho nastaviť iba pre niektoré kategórie stravníkov (= typov platiteľa)

TYPY POPLATKOV

 • pre dynamické poplatky ponechajte 'Automaticky vytvára/upravuje systém'
  - systém bude počítať poplatky pre každého stravníka individuálne = podľa jeho počtu objednanej stravy v príslušnom mesiaci
  - výška mesačných poplatkov sa hneď upraví, ak si stravník jedlo odhlási / prihlási
  => výhoda - rodič môže platiť presnejšie sumy, škole nevznikajú zbytočne veľké preplatky
 • pre konštantné poplatky zmeňte výber na 'Konštantné'
  - do tabuľky zadajte priemernú mesačnú sumu pre každý typ platiteľa a pre každé jednotlivé jedlo (podľa toho, aké pre daný typ platiteľa poskytujete)
  => výhoda - rodič si môže zadať presnú sumu na trvalý príkaz
  => nevýhoda - rodič priebežne nevidí preplatky z odhlásenej stravy, môže sa teda stať, že pred koncom roka už nechce doplatiť posledný mesiac, čo je však potrebné pre správne vyúčtovanie

  voľba 'Vygenerovať záporný poplatok "neprejedené" ' - iba pri konštantných poplatkoch
  -> voľba 'Nie' = počas šk. roka určite ponechajte vypnuté generovanie tohto poplatku
  -> voľba 'Áno' - zapnite až na konci šk. roka - kedy sa zabezpečí vyúčtovanie - vygeneruje sa preplatok = rozdiel konštantných poplatkov oproti skutočným podľa objednanej stravy

  Upozornenie:
  Pre oba typy poplatkov je potrebné nastaviť jednotkovú cenu za konkrétne jedlá - Definovanie typov platiteľa a nastavenie cien stravného

  Porovnanie predpisu pre dynamické a konštantné poplatky:

  Pre korektné fungovanie predpisu sú potrebné aj tieto nastavenia:
  - cenníky pre jedlo, réžiu
  Definovanie typov platiteľa a nastavenie cien stravného
  Režijné náklady
  - stravníci
  Kto sa stravuje - ako priradiť objednávky
  Kto má koľko platiť - ako priradiť typy platiteľov k stravníkom
  * pozor na správne nastavené obdobia pre typ platiteľa a pre objednávky - Ako nájsť a opraviť stravníka s nesprávne zadaným typom platiteľa


  Viac predpisov pre školskú jedáleň

  Škola môže mať aj viacero automatických predpisov pre školskú jedáleň.
  Viac predpisov je vhodné nastaviť ak:
  -> potrebujete rôzne nastavenia pre rôzne skupiny stravníkov - napr. iný termín splatnosti, iný bankový účet, iný druh poplatkov ...
  -> máte veľa kategórií stravníkov a potrebujete mať predpisy oddelené / rozlíšenie pre viaceré skupiny
  -> stravujete stravníkov z viacerých škôl a chcete mať oddelené predpisy pre jednotlivé školy
  !! Dôležité je, aby :
  -> boli všetky typy platiteľov zaradené do nejakého predpisu
  -> názvy predpisov neboli rovnaké
  Viac predpisov za stravu pre rôzne skupiny stravníkov

  --> ak stravujete stravníkov z viacerých škôl a pripojená škola chce vidieť automatické poplatky + spravovať platby
  Predpis, ak sa žiaci stravujú na cudzej škole, ale poplatky a platby spravuje vlastná škola


  Poplatok Záloha
  Je samostatný poplatok v rámci automatického predpisu a je určený iba pre 'obedy zadarmo' - stravníkov so štátnou dotáciou na stravovanie, ak ho škola / zriaďovateľ školy vyžaduje.
  Od šk. roka 2021/22 sa dotácie týkajú len úzkej skupiny detí z MŠ a ZŠ, ktoré si treba viesť pod samostatným typom platiteľa.
  Poplatok záloha sa netýka vôbec stredných škôl ani stravníkov bez nároku na štátnu dotáciu, preto tento poplatok nastavujte iba tým správnym stravníkom.
  Viac - Záloha za stravu pre 'obedy zadarmo'  Prijaté platby za stravu:
  Vytvorením predpisu vedia stravníci, koľko, kedy a kam majú platiť. Škola prijaté platby potrebuje zaevidovať: Ako škola zaznamená prijaté platby do EduPage (ručne, import bank. výpisu, Viamo)
  Viac o module platby: Zoznam všetkých návodov pre modul Platby


  Ako vidí rodič jednotlivé typy predpisu a svoje uhradené platby

  Príklad - porovnanie dynamické a konštantné poplatky - pohľad stravníka. Prijaté platby hradia poplatky zaradom podľa ich splatnosti.


  Príklad - Pri konštantných poplatkoch je potrebné na konci roka zapnúť vyúčtovanie - generovanie preplatku 'neprejedené':  Pozrite si ďalšie návody pre modul Školská jedáleň:

  Zoznam všetkých návodov pre modul Školská jedáleň