Kto sa stravuje - ako priradiť objednávky

English Slovenčina Deutsch Russian Lithuania Hebrew Thai

Menný zoznam všetkých žiakov a učiteľov zadaný v agende školy sa prenáša do modulu jedáleň automaticky - vždy pre príslušný šk. rok.

V module jedáleň treba pre každý šk. rok nastaviť, kto je stravník = to v systéme EduPage znamená nastaviť na karte stravníka objednávky.

-> objednávky znamenajú preddefinované stravovanie (stravovacie návyky)
-> obdobie pre objednávky treba zadávať reálne - na začiatku predpokladané na šk. rok
-> ak škola varí viac jedál, objednávky sa zadávajú pre každé jedlo samostatne (raňajky, desiata, ...)
-> preddefinované môže byť jedlo ako prihlásené (menu A) alebo ako odhlásené na celý šk. rok
- zvoľte podľa toho, či preferujete, aby sa stravníci aktívne odhlasovali alebo aktívne prihlasovali
-> ak má škola viac výdajní (napr. dodáva jedlo pre inú školu), dá sa nastavením viac menu a preddefinovanými objednávkami na konkrétne menu zaradiť stravníka do príslušnej výdajne


-> ! objednávky na karte stravníka neslúžia na prihlásenie/odhlásenie stravy konkrétneho dňa v mesiaci


AKO A KDE NASTAVIŤ OBJEDNÁVKY

Objednávky sa dajú nastavovať jednotlivo každému stravníkovi alebo hromadne viacerým naraz.
-> jednotlivo - na karte stravníka - kartu otvoríte kliknutím na meno v ktorejkoľvek časti modulu
-> hromadne - v časti 'Stravníci' -> 'Objednávky & Typy platiteľov' - tlačidlom v hornom menu

V tejto časti modulu jedáleň je dobre vidieť aj, kto je/nie je stravník (= kto má/nemá nastavené objednávky pre ktoré jedlo), + dá sa aj filtrovať pre rôzne prehľady.

Upozornenie na časté chyby:
---> na začiatku šk. roka pri prvotnom nastavovaní stravníkov (=objednávok) nepoužívajte ešte automatické prerušenie pre neplatičov - zbytočne to spôsobí vypnutie stravy hneď po nastavení objednávky


I. Hromadné nastavenie

Je možné cez ikonku v hornom menu 'Pridaj / odober objednávku'.
V dialógovom okne sú viaceré nastavenia - výber stravníkov, konkrétne jedlo, konkrétne menu, nastavenia prihlásenia alebo odhlásenia a tiež obdobie.
Defaultné nastavenie v dialógovom okne je vždy:
a) pre prvé jedlo, ktoré škola varí
b) pre pracovné dni - t.j. pondelok - piatok
c) 'stravuje sa: menu A' - čo je klasický systém ako zvyknú jedálne fungovať - stravníci sú primárne prihlásení na stravu a môžu sa individuálne odhlasovať
d) obdobie systém dáva 'od' vždy aktuálny dátum 'do' neobmedzene


Nastavenia si treba upraviť podľa situácie na škole:
a) 'jedlo'
- ak škola varí iba jedno, netreba vyberať; pozor však treba dávať ak škola varí viacej jedál
- ak chcete nastaviť napr. obed, treba nastavenie z prvého jedla dňa (napr. desiaty) zmeniť

b) 'dni v týždni' - treba prepnúť iba v prípade, že škola varí aj cez víkend a nastavuje objednávky pre sobotu alebo nedeľu

c) 'stravuje sa' - na výber sú 3 základne možnosti - prihlásenie na konkrétne menu / odhlásenie / nestravník

d) 'obdobie' - systém dáva 'od' vždy aktuálny dátum a 'do' neobmedzene
- doplňte konkrétne dátumy - aj pre 'Od' aj pre 'Do' už pri nastavovaní na začiatku šk. roka - zadávajte najlepšie celý šk. rok od 1.9. do 30.6. , resp. pre zamestnancov alebo škôlkarov dlhšie - podľa konkrétnej situácie školy
--- ak obdobie ponecháte neobmedzene, môžete na konci roka zabudnúť upraviť to a stravníkom sa budú vytvárať poplatky aj na obdobie, kedy sa už nestravujú = nebudú mať správne spočítaný preplatok/nedoplatok (ak napr. v lete varíte počas prázdnin alebo nepoužívate správne nastavenie pre dni mimo prevádzky)

e) cez 'Pridať ďalších používateľov'
= treba zvoliť, kto sa bude stravovať
--- je možné naraz vybrať celé triedy alebo konkrétnych žiakov / učiteľov (kliknutím na triedu / učiteľov)
--- cez tlačidlo 'Import z Excelu' môžete rýchlo zadať iba záujemcov o stravovanie - napr. ak ste si zisťovali cez modul 'Prihlasovanie'
- výber používateľov treba potvrdiť cez 'Ok'

f) celé nastavenie treba nakoniec potvrdiť - 'Uložiť zmeny'


Správne zadané objednávky majú aj ukončené obdobie:II. Individuálne nastavenie

Objednávku stravy možno nastaviť aj upravovať jednotlivo na karte stravníka , ktorú otvoríte kliknutím na meno žiaka/učiteľa.
Kartu stravníka možno otvoriť vo všetkých záložkách horného menu v časti 'Stravníci' (Jedlá stravníkov, Odhlásení, Objednávky & typy platiteľov, Poplatky a platby), kde sa nachádzajú zoznamy.

Podobne ako pri hromadnom nastavení, aj tu treba nastaviť najmä obdobie. Systém defaultne ponúka od aktuálneho dátumu do 'neobmedzene', toto treba upraviť podľa skutočnosti (ideálne celý šk. rok).
Ak počas roka príde nový stravník alebo niekto sa prestane stravovať, tiež treba upraviť dátumy na karte stravníka.
Viac - Nový stravník počas školského roka
Stravník - individuálne ukončenie stravovania počas školského roka


Individuálne nastavenie na karte stravníka sa využíva aj pre rôzne nastavenie objednávok pre konkrétne dni.
Príklad: na obrázku je nastavenie - odhlásený obed 'X' pre každý pondelok a piatok a prihlásený obed 'menu A' od utorka po štvrtok:


III. ďalšie nastavenie na karte stravníka

Na karte stravníka sa okrem objednávok nastavuje aj typ platiteľa. Na typ platiteľa sa viaže veľkosť porcie a najmä cenník, koľko má stravník platiť za jedlo.
Pri nastavovaní dátumu pre objednávku jedla 'od - do' je preto dôležité, aby bolo obdobie objednávky rovnaké alebo kratšie ako je zadané obdobie pre typ platiteľa.
Kto má koľko platiť - ako priradiť typy platiteľov k stravníkom.
Ak by bolo obdobie objednávok dlhšie (presahovalo by obdobie typu platiteľa), systém by za také dni dal nulovú cenu jedla a rodič by nevedel/neplatil správnu sumu. Škola by teda nevybrala celú sumu stravného a bol by aj zle spočítaný celkový surovinový limit.

Pozrite si ďalšie návody pre modul Školská jedáleň:

Zoznam všetkých návodov pre modul Školská jedáleň