Strava s dotáciou pre ZŠ - nastavenia

Od 1.8.2021 dochádza ku zmene poskytovania štátnej dotácie na stravu.
Tzv. 'obedy zadarmo' už nie sú poskytované plošne pre všetky deti ZŠ a predškolákov MŠ, ale len pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia a pre deti, na ktoré si ani jeden rodič neuplatňuje nárok na daňový bonus.

Podrobnejšie (aj s odkazmi na jednotlivé zákony), kto môže žiadať o dotáciu na stravu, nájdete tu: 'Obedy zadarmo' v šk. roku 2021/22

Kroky, ako nastaviť dotácie v systéme EduPage

I. zadefinovanie kategórií stravníkov 's' a 'bez' dotácie
II. nastavenie príspevku a podmienok pre získanie dotácie pre kategórie 's dotáciou'
III. nastavenie a zaradenie žiakov do kategórii stravníkov

I. ZADEFINOVANIE KATEGÓRIÍ STRAVNÍKOV

Kvôli užšej skupine detí s nárokom na dotáciu je potrebné odlíšiť bežných stravníkov 1. a 2. stupňa, ktorí sú bez dotácie a zadefinovať nové typy platiteľov s dotáciou.

Pojem 'typ platiteľa' je kategória stravníka a je to základný identifikátor na rozlišovanie vo všetkých ostatných nastaveniach a prehľadoch v module jedáleň.

-> na úvodnej stránke modulu jedáleň si prepnite nový školský rok 2021/2022
-> prejdite do časti 'Nastavenia modulu'
-> prejdite priamo na krok 'Typy platiteľov, Jedlo-Cena'

V tabuľke sú preddefinované základné typy platiteľov - pre žiakov MŠ, ZŠ aj SŠ a pre dospelých.
Úplne na začiatku šk. roka je dobré si zoznam typov platiteľa upraviť (zmazať, doplniť, premenovať) tak, aby tam škola mala kategórie stravníkov, aké vyhovujú jej potrebám a bude používať .
!!! Neskôr počas šk. roka už nemažte zadefinované typy platiteľov ani nemeňte poradie prepisovaním názvu - a to ani v prípade, že si pridáte nový časový interval.

Ak ste mali urobené nastavenia už v predchádzajúcom šk. roku, do nového šk. roka sa prenesú rovnaké.

Odporúčané nastavenie typov platiteľa pre dotácie:
a) pre žiakov ZŠ bez dotácie - najlepšie je používať prednastavený typ platiteľa '1. stupeň' a '2. stupeň', budú totiž tvoriť väčšinu stravníkov
b) pre žiakov ZŠ s dotáciou - treba vytvoriť nové dve kategórie - cez šedé tlačidlo '+Pridať'
- do názvu je vhodné pridať nejakú skratku, z ktorej bude zrejmé, že ide o dotáciu - napr. '1. stupeň s DOT ' a '2. stupeň s DOT '

* nie je nevyhnutné v rámci dotovaných stravníkov odlišovať, z akého dôvodu majú nárok na dotáciu - či je dieťa z domácnosti v HN, s príjmom pod ŽM alebo neuplatnenie daňového bonusu. Samozrejme ak škola chce takéto detailnejšie triedenie, je potrebné doplniť si potrebné typy platiteľov.

** ak si škola bežných stravníkov potrebuje rozlišovať aj v rámci 1. a 2. stupňa (lebo napr. varí pre rôzne školy alebo vydáva jedlo v rôznych budovách), treba si ku nim vytvoriť príslušné typy platiteľov s dotáciou (doplniť "dvojičky");
Príklad:
Škola varí pre dve školy a má ich odlíšené podľa ulice, na ktorých sa nachádzajú -> '1. stupeň Brnenská ' a '1. stupeň Pražská '.
Kvôli novým dotáciám si musí pridať nové typy platiteľa - s dotáciou '1. stupeň Brnenská s DOT ', 2. stupeň Brnenská s DOT ', '1. stupeň Pražská s DOT ', '2. stupeň Pražská s DOT '.

AKÁ SUMA ZA JEDLO SA ZADÁVA DO CENNÍKA
Pre všetky kategórie stravníkov - či už s dotáciou alebo bez dotácie - do cenníka sa zadáva plná cena za jedlo - tzv. finančné pásmo. Pozor - nezadávajú sa sem režijné náklady.
Ak škola varí viacej jedál (desiatu, obed, ...), ceny treba zadať pre každé jedlo jednotlivo a v plnej výške daného jedla.
Sumu doplatku, ktorú má hradiť stravník, dopočítava systém na základe zadaných príspevkov (popis nastavení je ďalej).

Upozornenie:
Ak má škola urobené niektoré nastavenia odlišne pre typy platiteľov, prejdite si aj tie kroky nastavení. Pre nové typy platiteľov s dotáciou si urobte nastavenia analogicky ako pre stravníkov bez dotácie. Nastavenia môžu byť v krokoch:
- 'Výdaj stravy' - stĺpec 'Vidia platitelia'
- 'Odhlasovanie, menu povolené' - ak varíte viac menu alebo používate inak povolené menu pre rôzne skupiny stravníkov / rôzne výdajne
- 'Režijné náklady' - treba im nastaviť základnú cenu do cenníka
- 'Dochádzka' - treba im určiť modul, z ktorého sa im bude naťahovať do jedálne dochádzka
- 'Predpisy' - ak nemáte nastavený jeden predpis pre všetky typy platiteľov, doplňte nové typy platiteľov


II. NASTAVENIE PRÍSPEVKU A PODMIENOK PRE ZÍSKANIE DOTÁCIE

KDE:
Pod tabuľkou 'Typy platiteľov & Cenník' je časť 'Zoznam prispievateľov na cenu jedla' - tu je štandardne nastavené jedno políčko s názvom 'Platí stravník'.
AKO:
Štátna dotácia pre žiakov sa pridáva - cez ZELENÉ tlačidlo '+ Pridať štátnu dotáciu'. Pribudne sekcia s názvom 'Št. dotácia'
Poznámka:
Ak ste mali urobené nastavenia pre štátnu dotáciu už v predchádzajúcom šk. roku, do nového šk. roka sa prenesú rovnaké nastavenia - treba si ich upraviť.

ČASOVÝ INTERVAL - OBDOBIE:
- systém automaticky nastaví obdobie 'od - do' pre celý nastávajúci školský rok
- pre žiakov ZŠ skráťte obdobie iba do júna 2022 - 'do 30.6.2022'

PRE KOHO:
- v riadku 'Typ platiteľa:' - nachádza sa ikonka ceruzky, cez ktorú vyberte tie typy platiteľov, ktoré ste si vytvorili pre dotácie
Tip:
Systém rozoznáva niekoľko skratiek v pomenovaní typov platiteľa: "dot" (=dotácia), "prisp" (=príspevok), "sp" (= s príspevkom), "sd" (=s dotáciou) => preto ak máte typy platiteľov pre dotácie pomenované niektorou z uvedených skratiek, systém už automaticky prednastaví príspevok pre takéto typy platiteľov.

KOĽKO:
Ak pridáte dotáciu cez zelené tlačidlo, je už prednastavené 'Uplatňovať za obdobie' - 'Deň' a aj 'Výška príspevku' - 1,30 eur.
Takéto nastavenie znamená, že škola bude čerpať od štátu plnú sumu dotácie bez ohľadu na to, aká je cena na jedlo pre žiakov aj bez ohľadu na to, aké jedlá varí.
Ak žiak stratí nárok na dotáciu, bude hradiť vždy sumu nastavenú v cenníku (=finančné pásmo), nie výšku príspevku.

* Ako riešiť situáciu, keď finančné pásmo nedosahuje výšku dotácie 1,30 eur:
a) ponechať celú sumu dotácie v zozname prispievateľov na jedlo => čiastka nad finančné pásmo zostáva škole ..... takto znie aj vysvetlenie Ministerstva školstva ku zákonu o dotáciách a tiež je to školami najčastejšie používané nastavenie.
b) ak máte pre žiakov režijné náklady s denným výpočtom, môžete nastaviť čiastku z dotácie nad finančné pásmo do 'zoznamu prispievateľov na režijne náklady' => čiastka nad finančné pásmo bude hradiť dennú réžiu žiaka. Vtedy nastavte rovnaké podmienky pre získanie príspevku aj v časti 'Režijné náklady'
c) môžete nastaviť uplatňovanie príspevku pre 'Jedlo' a zadať čiastkové sumy pre konkrétne jedlá
d) ak zakliknite voľbu 'Ak je príspevok väčší ako cena, rozdiel pripočítať ku kreditu stravníka' - systém bude prevyšujúcu čiastku prideľovať priamo žiakovi na jeho konto za stravu a môže sa z toho uhrádzať napr. mesačná réžia alebo iné poplatky za stravu (napr. iné stratené dotácie).
PODMIENKY PRE PRIZNANIE DOTÁCIE:
Zákon hovorí o dotácii pre zabezpečenie obeda a iného jedla pre dieťa, ktoré sa zúčastnilo na vyučovaní v základnej škole (resp. na výchovno-vzdelávacej činnosti v MŠ) a odobralo stravu.
V systéme treba preto nastaviť tri podmienky pre získanie príspevku:

1. podmienka - prítomnosť žiaka na vyučovaní:
- prednastavená je podmienka 'je v škole'
=> ku správnemu fungovaniu tejto podmienky je potrebné nastaviť aj zdroj dochádzky - EduPage modul, z ktorého systém môže čerpať informáciu o (ne)prítomnosti žiaka na vyučovaní
-> robí sa v nastaveniach modulu jedáleň v kroku 'Dochádzka' - na výber je modul ETK (elektronická triedna kniha) alebo dochádzkový systém
Viac - Dochádzka - ako nastaviť zdroj pre 'obedy zadarmo' a iné príspevky na stravu

Ak vaša škola nepoužíva žiaden EduPage modul na dochádzku:
- môžete 1. podmienku nastaviť ako 'je alebo nie je v škole'
- ak vám vedenie školy zabezpečí inou formou (napr. papierovou triednou knihou) dochádzku žiakov s dotovanou stravou, potom ako zdroj dochádzky nastavíte 'vždy' a dodatočne budete manuálne upravovať prítomnosť na neprítomnosť - stačí samozrejme iba žiakom s dotáciou

2. podmienka - prevzatie jedla
- prednastavené je: 'aspoň jedno jedlo je objednané + 'Prevzaté alebo Neprevzaté' - je to všeobecne pre školy, ak nevyužívajú v jedálni čipy a výdajný terminál
- samozrejme ak používate v jedálni čipy, zmeňte si túto podmienku na 'Prevzaté'

3. podmienka - dotácia pre obed a iné jedlo
Zákon okrem obeda spomína aj iné jedlo, preto ak podávate aj desiatu (príp. olovrant), môžete si nastaviť, či budete dotáciu na iné jedlo priznávať v nejakej kombinácii s objednávkou/prevzatím obeda.

-> nastavenie 'Podmienky pre jedlá':
- ak varíte iba obed, ponechajte úplne nenastavené
- tiež ponechajte úplne nenastavené, ak nebudete rozlišovať, čo má žiak objednané alebo prevzaté
- ak škola ponúka okrem obeda aj ďalšie jedlo, najčastejšie nastavenie je také, že priznanie dotácie pre desiatu (olovrant) podmieňuje priznaním dotácie na obed (= nastavte pre obed 'Objednané' a 'Prevzaté' zhodne s 2. podmienkou)


III. NASTAVENIE STRAVNÍKOV

Stravníkom v systéme EduPage je ten, kto má na karte stravníka nastavené objednávky.
Kto sa stravuje - ako priradiť objednávky
Koľko má stravník platiť, sa nastavuje tiež na karte stravníka - treba na obdobie pre celý šk. rok nastaviť 'typ platiteľa'.
Žiakom, ktorí požiadali o stravu s dotáciou, nastavte typ platiteľa s dotáciou.
Kto má koľko platiť - ako priradiť typy platiteľov k stravníkom

Ak sa v časti 'Stravníci' - 'Objednávky & Typy platiteľov' pre nový školský rok nenachádzajú ešte žiaci, je potrebné, aby administrátor (zástupca školy) previedol v aSc Agende žiakov do nového školského roku - Prechod do nového školského roku.


IV. ZAPISOVANIE PRIJATÝCH PLATIEB - PRÍSPEVKOV

Prijaté príspevky - dotácie od štátu sa nezapisujú na edupage!
Modul platby je určený predovšetkým na komunikáciu škola - žiak/rodič => v prípade stravného:
-> škola dáva vedieť stravníkom výšku poplatkov a platobné údaje
-> škola dáva spätnú väzbu o prijatých platbách od stravníka

V module platby sa preto nevedú platby iných strán => pri stravnom:
-> nezapisujú sa prijaté/vyplatené platby, ktoré sú príspevky - prijaté dotácie od štátu sa nerozpisujú ani na konkrétnych stravníkov
- práve na to slúži nastavenie príspevkov - aby škola mala celkový prehľad, ale stravník videl iba svoje čiastky, ktoré má platiť.
-> taktiež sa nezapisujú sumárne platby ohľadne režijných poplatkov, ktoré jedáleň/škola prevádza na mesto/zriaďovateľa
--------------
Súvisiace návody:
'Obedy zadarmo' - ako funguje prepojenie modulov
Nastavenie modulu školská jedáleň v kompletnej podobe
Prehľady pre 'obedy zadarmo' - prevzatie stravy a prítomnosť v škole po dňoch, sumarizácia príspevkov

Pozrite si ďalšie návody pre modul Školská jedáleň:

Zoznam všetkých návodov pre modul Školská jedáleň