Režijné náklady

English Slovenčina Deutsch Russian Lithuania Hebrew Thai


Režijné náklady treba nastaviť samostatne - oddelene od cien na jedlo.

V prípade, že by ste réžiu zadali do cenníka spolu s jedlom a používate aj skladové hospodárstvo cez EduPage, nevytváral by sa správne surovinový limit -> suma pre nákup potravín by bola značne nadhodnotená.

Tabuľky pre nastavenie režijných nákladov ako aj pre prípadné príspevky na réžiu, nájdete v časti 'Nastavenia modulu' v kroku 'Režijné náklady'.

** Obrázky môžu byť urobené zo staršieho šk. roka, preto nastavenia robte pre reálne potrebný šk. rok a tiež aj dátumy zadávajte pre rovnaký šk. rok.


TYPY RÉŽIE

a) mesačná réžia - poplatok je definovaný ako konštantná suma na mesiac a účtuje sa v plnej výške, ak je v mesiaci objednané aspoň jedno jedlo
-> celý poplatok za mesačnú réžiu systém počíta hneď na začiatku nového mesiaca
* suma môže byť definovaná aj na deň / dohromady alebo za každé objednané jedlo osobitne
--- to sú ale skôr zriedkavé nastavenia pre mesačnú réžiu, pretože bez ohľadu na reálny počet objednávok v mesiaci sa stravníkovi vypočíta poplatok v plnej výške za celkový počet pracovných dní v mesiaci (t.j. za každý jeden deň mesiaca, aj kedy mali odhlásenú stravu)

b) denná réžia - poplatok je definovaný ako suma na deň a účtuje sa za každý deň, kedy je reálne objednané nejaké jedlo (ktorékoľvek - raňajky, desiata, obed...)
-> poplatky za dennú réžiu systém počíta spolu s poplatkami za jedlo - priebežne podľa reálne objednaných dní (aspoň jedno jedlo dňa)

c) réžia za každé jedlo - poplatok je definovaný na konkrétne jedlo samostatne a účtuje sa individuálne podľa počtu objednaných konkrétnych jedál
-> takéto poplatky za réžiu systém počíta spolu s poplatkami za jednotlivé jedlá - priebežne podľa reálne objednaných jedálAKO NASTAVIŤ RÉŽIU A MOŽNOSTI

1. pokiaľ ste doteraz nemali definovanú žiadnu réžiu, kliknite na šedé tlačidlo ' + pridať časový interval' a nastavte obdobie
-> nastavuje sa obdobie celého šk. roka (od 1.9. - 31.8.), resp. časť šk. roka, ak ste začali používať modul jedáleň, prípadne platby za stravu až v priebehu šk. roka

2. v tabuľke zakliknite pre 'Výpočet' taký typ réžie, aký majú vaši stravníci platiť
* v prípade mesačnej réžie skontrolujte aj definované obdobie a účtovanie režijných nákladov

3. ak máte rôzne typy réžie pre rôzne skupiny stravníkov, v tabuľke v stĺpci 'Typ platiteľa'
-> kliknite na zelené 'všetky' a ponechajte označené iba skupiny stravníkov s rovnakým typom réžie
-> potom kliknite pod tabuľkou na tlačidlo ' + Pridať riadok' -> vytvoríte tak ďalšiu samostatnú sekciu, kde nastavíte iný typ výpočtu réžie pre zvyšných stravníkov
* častý príklad - žiaci majú mesačnú réžiu a dospelí (zamestnanci a externí stravníci) majú dennú réžiu.

AKO ZADAŤ VÝŠKU RÉŽIE

Do cenníka 'Režijné náklady' sa zadáva VŽDY suma za réžiu v plnej výške - aj vrátane príspevkov na réžiu (napr. 55% príspevok od zamestnávateľa ...)
Rôzne príspevky na réžiu sa nastavujú v ďalšej tabuľke. Doplatok stravníka dopočítava systém.

Tabuľka pre zadanie réžie sa upraví podľa toho, aký typ réžie zvolíte:
a) mesačný výpočet - prednastavené je definované obdobie mesiac a účtovanie dohromady = takáto je najčastejšia kombinácia pri mesačnej réžii
=> do tabuľky zadávajte príslušnú mesačnú výšku réžie ku jednotlivým kategóriám stravníkov
* suma na deň alebo suma osobitne pre každé jedlo sa pri mesačnej réžii používa veľmi zriedkavo

b) denný výpočet - v tabuľke je jeden stĺpec pre zadanie réžie - režijné poplatky systém spočíta do predpisu iba za taký počet dní v mesiaci, v koľkých mal stravník objednané aspoň jedno jedlo (raňajky, desiata, obed, ...)
=> do tabuľky zadávajte dennú výšku réžie ku jednotlivým kategóriám stravníkov

c) výpočet pre konkrétne jedlo - tabuľka obsahuje stĺpce pre jednotlivé jedlá dňa
=> do tabuľky ku jednotlivým kategóriám stravníkov zadávajte sumu réžie do stĺpcov pre jednotlivé jedlá
* často využívajú napr. internáty, kde sa varí viac jedál a študenti neodoberajú všetky alebo sa rôzne odhlasujú => samostatná réžia pre raňajky, desiatu, obed, večeru je teda spravodlivejšia


-> ak máte rôzny typ réžie pre rôzne skupiny stravníkov - treba pridať ďalší riadok, čím sa vytvorí sa ďalšia sekcia; v každej časti označíte iba tie typy platiteľov, ktorí majú rovnaký typ réžie a nastavíte výšku réžie
-> ak niektoré skupiny stravníkov nemajú žiadnu réžiu - v tabuľke ponechajte aj takýto typ platiteľa a sumu zadajte nulu


AKO ZADAŤ PRÍSPEVKY na režijné náklady

Aj v časti režijné náklady je možné zadať rôzne príspevky a nastaviť ich iba pre určitú skupinu stravníkov (typ platiteľa).
-> príspevky na réžiu sa zadávajú v časti 'Zoznam prispievateľov na režijné náklady'
*najčastejším príspevkom na réžiu je 55% príspevok od zamestnávateľa (pre učiteľov); niekedy príspevok od mesta / zriaďovateľa pre žiakov
-> príspevky sa pridávajú cez šedé tlačidlo ' + Pridať '
-> v stĺpci 'Názov' si jednotlivé príspevky vhodne pomenujte - názov sa ďalej používa v rôznych prehľadoch
-> pre uplatňovanie sumy príspevku je možné zvoliť 'Deň' alebo jednotlivé 'Jedlo' dňa (napr. internáty samostatne pre raňajky, obed, večeru)

-> pre podrobnejší popis jednotlivých častí a ako správne nastavovať aj podmienky pre priznanie nároku na príspevky, pozrite návod pre Zoznam prispievateľov a podmienky pre priznanie príspevku


KOĽKO HRADÍ STRAVNÍK

Sumu, ktorú hradí stravník, dopočítava systém.
Je to rozdiel sumy zadanej v cenníku a jednotlivých príspevkov, preto treba do cenníka 'Režijné náklady' zadať celkovú sumu réžie = koľko platí stravník + aj koľko prispievatelia.
Do príspevkov nezadávajte sumy, ktoré má platiť stravník.


Časté chyby, na ktoré si treba dať pozor:
- škola do cenníka 'Režijné náklady' nastaví iba doplatok stravníka
- sumu, ktorú hradí stravník, škola zadá aj do prispievateľov
- škola zadá do prispievateľov vyššiu sumu, ako sú režijné náklady - t.j. suma v cenníku pre réžiu
* ak je príspevok vyšší ako samotná réžia, vtedy treba príspevok rozdeliť => do príspevkov na réžiu nastaviť iba čiastku v sume režijných nákladov a zvyšnú čiastku doplniť ako príspevok na jedlo - v kroku 'Typy platiteľov, Jedlo-Cena'
ZMENY POČAS ŠK. ROKA

Pri zmene výšky alebo typu réžie, ako aj príspevkov na réžiu - neprepisujte pôvodné hodnoty, ale v príslušnej časti pridajte a rozdeľte časové obdobia.

 • zmena výšky alebo typu réžie - časové obdobie pridávajte pri tabuľke 'Režijné náklady'
 • príspevky na režijné náklady - časové obdobie pridávajte pri konkrétnom príspevku v časti 'Zoznam prispievateľov na režijné náklady'

  Viac v návode:
  Zmena cien stravného / režijných nákladov počas školského roka


  KDE NÁJDETE PREHĽAD POPLATKOV A ÚHRADU PRE RÉŽIU

  V časti 'Prehľady' -> 'Ceny' sa nachádzajú dve tabuľky s prehľadom pre obdobie, aké si nastavíte (deň, týždeň, mesiace):
  -> tabuľka 'Ceny bez platieb' - obsahuje predpis poplatkov a príspevkov
  -> tabuľka 'Zaplatené stravníkom' - obsahuje rozčlenenie prijatých platieb na úhradu jednotlivých poplatkov - na jedlo aj réžiu
  Viac v návode:
  Mesačný prehľad pre školskú jedáleň - predpis poplatkov, príspevky, členenie úhrady poplatkov, koncový preplatok...


  Pozrite si ďalšie návody pre modul Školská jedáleň:

  Zoznam všetkých návodov pre modul Školská jedáleň