Ako zadať sociálny fond a iné príspevky (na jedlo a réžiu)

Iné zložky stravného od rôznych prispievateľov (ako napr. SF pre zamestnancov, príspevok od zamestnávateľa, príspevok od obce/mesta pre dôchodcov ... ), je potrebné nastaviť iba v prípade

 • ak škola používa skladové hospodárstvo cez EduPage - vtedy je plná cena stravného potrebná kvôli správnemu výpočtu surovinového limitu na potraviny
  alebo
 • ak škola vystavuje faktúru pre časti stravného, ktoré nehradí stravník - systém ponúka rýchly sumár a prehľad podľa skutočných objednávok stravy

  V opačnom prípade do cenníka za stravu stačí zadať iba sumu, ktorú platí stravník.


  -----------------------------------------------
  ČO JE POTREBNÉ NA ZAČIATKU
  -----------------------------------------------

  Treba mať ujasnené všetky potrebné sumy:
  1. celková suma stravného - má dve zložky:

   a) suma na jedlo = finančné pásmo (určuje zriaďovateľ podľa ministerstva), a slúži na nákup potravín
   b) režijné náklady (ak škola vyberá)

  2. jednotlivé príspevky - od koho sú (kto je prispievateľ); čo majú hradiť (jedlo / réžiu), pre koho sú
  - najčastejšie pre učiteľov a iných zamestnancov školy sú:

   a) príspevok zo sociálneho fondu - je vždy na cenu jedla
   b) 55% príspevok zamestnávateľa - primárne je na réžiu
   * ak je príspevok vyšší ako denná réžia, treba ho rozdeliť a zadať na dve čiastky: pre príspevok na réžiu iba čiastku v rovnakej sume ako réžia a zvyšnú časť ako príspevok na jedlo
   c) občas príspevky od obce (MÚ, samosprávneho kraja, ...) - pre dôchodcov /študentov - poskytované bývajú rôzne (pre jedlo / réžiu / pre oboje)

  3. doplatok pre stravníka
  = je to rozdiel celkovej sumy stravného a všetkých príspevkov (pre príslušný typ platiteľa)
  - v edupage túto sumu dopočítava systém
  - sumu, ktorú má platiť stravník, nezadávate nikde - ani do cenníka, ani do prispievateľov
  - v edupage nastavujete iba cenníky (na jedlo a na réžiu) a prispievateľov (na jedlo a na réžiu)

  - vedieť doplatok stravníka je dobré pre vašu kontrolu, jednak či máte podklady všetky a správne a tiež na kontrolu po nastavení cenníkov a prispievateľov
  - doplatok stravníka si môžete pozrieť napr. v tabuľke čerpania kreditu u konkrétnych stravníkov ('Stravníci' -> 'Poplatky a platby' -> kliknúť na číslo v stĺpci 'Kredit')

  Príklad poplatkov a príspevkov :

  4. ako deliť príspevky - koľko a ktorý dať ako príspevok ku jedlu a ku réžii
  - v cenníku musí byť vždy vyššie číslo ako je príspevok (sumár viacerých príspevkov)
  - príspevok zo sociálneho fondu treba zadávať ku jedlu
  - príspevok od zamestnávateľa treba zadávať ku réžii; ak je však príspevok vyšší ako réžia, treba ho rozdeliť na dve čiastky


  ------------------------------------------------------
  CENA JEDLA A PRÍSPEVKY NA JEDLO
  ------------------------------------------------------
  V časti 'Nastavenia modulu' krok 'Typy platiteľov, Jedlo-cena'

  a) časť 'Typy platiteľov & Cenník' - potrebné zadať plnú cenu za jedlo = finančné pásmo
  - nezadávať iba doplatok stravníka / nezadávať sem sumu za réžiu
  Finančné pásmo je suma určená na nákup potravín a stanovuje ich Ministerstvo školstva .

  b) časť 'Zoznam prispievateľov na cenu jedla'
  - cez šedé tlačidlo '+ Pridať ' - v tabuľke sa objaví nová sekcia
  - názov 'Nový prvok' si vhodne premenujte - odporúčame krátky názov či skratku, lebo sa ďalej používa v tabuľkách pre prehľady a tlačové zostavy; pri viacerých prispievateľoch by sa tabuľky stali neprehľadné

 • 'Uplatňovať pre obdobie' - preddefinované nastavenie 'Deň' zmeňte iba v prípade, že varíte viacej jedál a príspevky sú určené pre konkrétne jedlá

 • - podrobnejšie vysvetlenie všetkých častí nájdete v návode Zoznam prispievateľov a podmienky pre priznanie príspevku


  --------------------------------------------------------------
  REŽIJNÉ NÁKLADY A PRÍSPEVKY NA RÉŽIU
  --------------------------------------------------------------
  V časti 'Nastavenia modulu' je samostatný krok 'Režijné náklady' - poplatky za réžiu je potrebné nastaviť oddelene od cien na jedlo.
  Je tu cenník a príspevky (všetky podrobnosti nájdete v návode Režijné náklady)

  a) tabuľka 'Režijné náklady'
  - treba zvoliť typ réžie
  - potom zadať plnú cenu za réžiu = sumár toho, čo platí stravník + ostatní prispievatelia
  - nezadávať iba doplatok stravníka

  b) časť 'Zoznam prispievateľov na cenu jedla'
  - cez šedé tlačidlo '+ Pridať ' - v tabuľke sa objaví nová sekcia
  - názov sekcie 'Nový prvok' si vhodne premenujte - odporúčame krátky názov či skratku, lebo sa ďalej používa pre rôzne prehľady a tlačové zostavy
  * názov môže byť rovnaký ako v príspevku pre jedlo, pretože tabuľky s prehľadmi majú príspevky na jedlo a na réžiu oddelene

  Tip:
  Ak je jeden typ príspevku (napr. SF) v rôznej výške pre viaceré skupiny stravníkov (napr. škola má stravníkov-zamestnancov rôznych inštitúcií), netreba každému typu platiteľa vytvárať samostatnú sekciu v prispievateľoch.
  V rámci jednej sekcie je na konci šedou farbou text v zátvorke (Pridať), ktorým môžete nastaviť rovnaký druh príspevku s inou sumou pre iné typy platiteľov.
  Každá ďalšia sekcia prispievateľa zbytočne rozširuje tabuľku v 'prehľady- ceny', kde pri veľa prispievateľoch môže byť problém so zobrazením na malej obrazovke PC alebo vytlačiť na formát A4.

  -------------------------------------------------------------------
  ZMENA VÝŠKY PRÍSPEVKOV POČAS ŠK. ROKA
  -------------------------------------------------------------------

  Ak počas šk. roka dôjde ku zmene cien - či už finančných pásiem (cena jedla), réžie alebo výšky niektorých príspevkov - ! neprepisujte pôvodné ceny ani dátumy v období, ale
  -> v príslušnej časti s cenami pridajte časový interval
  -> rozdeľte obdobie šk. roka na potrebné časové úseky a nové ceny vpíšte do príslušného obdobia
  Viac v návode Zmena cien stravného / režijných nákladov počas školského roka


  ------------------------------------------------------------------------
  ZAPISOVANIE PRIJATÝCH PLATIEB - PRÍSPEVKOV
  ------------------------------------------------------------------------
  V module platby sú poplatky iba vo výške doplatku stravníka, preto sa evidujú iba platby prijaté od stravníka. Platby sa tak spárujú so správnym poplatkom.
  Prijaté príspevky od zamestnávateľa / mesta, ... sa do edupage nezapisujú !


  -----------------------------------------------------------------------------
  SUMÁRNY PREHĽAD JEDNOTLIVÝCH PRÍSPEVKOV
  -----------------------------------------------------------------------------
  V časti 'Prehľady -> Ceny' sa nachádza základná tabuľka 'Ceny bez platieb', kde

  - riadky - obsahujú typy platiteľov tak, ako ich má škola nastavené
  - stĺpce - názvy stĺpcov pre prispievateľov sú podľa toho, ako si škola v nastaveniach modulu pomenovala jednotlivé sekcie v časti 'prispievatelia na cenu jedla' a 'prispievatelia na režijné náklady'.
  ---- pre každého prispievateľa je samostatný stĺpec pre uznané a pre stratené dotácie - počet a suma v eurách
  ---- ak by pre zvolené obdobie bol niektorý stĺpec nulový, tento sa nezobrazí (napr. v období nikto nestratil nárok na príspevok, nebude tu stĺpec 'Strata')
  ---- ak má škola mesačnú réžiu, ale tabuľka je zobrazená iba pre deň či týždeň, stĺpec réžia sa v tabuľke nebude nachádzať

  Viac v návode Mesačný prehľad pre školskú jedáleň - predpis poplatkov, príspevky, členenie úhrady poplatkov, koncový preplatok...


  ----------------------
  Časté chyby
  ----------------------

 • pri vytváraní prispievateľov:
  * rovnaký prispievateľ pre rôzne typy platiteľa
  - nie: v jednom zozname nezadávajte viacero sekcií s rovnakým názvom pre rôzne typy platiteľa
  - áno: v rámci jednej sekcie je možné pridávať samostatné časti pre rôzne typy platiteľov - na konci sekcie je šedou farbou slovíčko '(Pridať)'

  * zmena výšky príspevku počas roka
  - nie: nepridávajte novú sekciu a už vôbec nie novú sekciu s označením dátumu
  - áno: v existujúcej sekcii cez tlačidlo '+ pridať časový interval' -> zadajte dátumy tak, aby nadväzovali -> zadajte novú sumu príspevku

 • pri zadávaní sumy príspevku:
  * cenník na jedlo:
  - nie: je zadaná iba časť, ktorú si hradí stravník
  - áno: zadajte plnú cenu za jedlo

  - nie: do cenníka na jedlo je zadaná aj suma réžie
  - áno: nezadávajte sem réžiu ani príspevok na réžiu

  * prispievatelia na jedlo:
  - nie: 55% príspevok zamestnávateľa a to v plnej výške na cenu jedla
  áno: primárne sa zadáva na réžiu a iba ak presahuje réžiu, zvyšná suma sa zadá na jedlo


  Poznámka pre CZ používateľov ku skladovému hospodárstvu  Pozrite si ďalšie návody pre modul Školská jedáleň:

  Zoznam všetkých návodov pre modul Školská jedáleň