Definovanie typov platiteľa a nastavenie cien stravného

English Slovenčina Deutsch Russian Lithuania Hebrew Thai

Pre kategórie stravníkov sa v systéme EduPage používa pojem 'Typ platiteľa'.
Je to základný identifikátor na rozlišovanie vo všetkých ostatných nastaveniach a prehľadoch.

** Obrázky môžu byť urobené zo staršieho šk. roka, preto nastavenia robte pre reálne potrebný šk. rok a tiež aj dátumy zadávajte pre rovnaký šk. rok.

V nastaveniach modulu v kroku 'Typy platiteľov, Jedlo-Cena':
- sú preddefinované základné typy platiteľov (pre MŠ, ZŠ aj SŠ)
- nastavuje sa tu aj veľkosť porcie - potrebné pre normovanie surovín
- nastavuje sa tu jednotková cena (= finančné pásmo) pre jednotlivé jedlá
- nastavujú sa tu príspevky - napr. štátna dotácia, sociálny fond, ...
* Pozor - nenastavujú sa tu režijné náklady - tie majú samostatný cenník v ďalšom kroku nastavení modulu ( Režijné náklady)

- cez typy platiteľov sa robí aj Nastavenie pre viac výdajných miest
VLASTNÉ POMENOVANIE TYPOV PLATITEĽA

V tabuľke 'Typy platiteľov & Cenník' úplne na začiatku šk. roka:

-> zadefinujte si (premenujte / doplňte / vymažte) - samostatné typy platiteľa pre všetky rôzne skupiny, aké potrebujete oddeľovať kvôli nejakému kritériu (iné finančné pásmo, iné príspevky, výdaj stravy prebieha v inej budove, ... )
-> pre pridaný typ platiteľa nezabudnite určiť veľkosť porcie - potrebná aj pre správne normovanie surovín
** veľkosti A, B, C, D - pre stravníkov podľa finančného pásma A ; veľkosti C+ a D+ pre stravníkov podľa finančného pásma B (športovci, zamestnanci školy, iní dospelí)

neskôr počas šk. roka:
-> už nemažte / nemeňte poradie ani prepisovaním názvu - ! ani v prípade, že si pridáte nový časový interval
-> nový typ platiteľa pridávajte vždy na koniec zoznamu

Obdobie - nastavujte vždy celý šk. rok - od 1.9. - 31.8. (resp. ako máte nastavené Nastavenie obdobia pre školský rok v module jedáleň).
Počas šk. roka pri zmene cenníka len oddelíte časti šk. roka, kedy platí iný cenník.AKO ZADÁVAŤ CENY

=> cenu za jedlo (finančné pásmo) pre konkrétne jedlo treba zadať v tabuľke samostatne - do príslušného stĺpca
=> aby tabuľka pre ceny obsahovala stĺpce pre jednotlivé jedlá (raňajky, desiata, obed, ...), nastavte najprv, ktoré varíte - Výdaj stravy - kedy a aké jedlo škola varí

=> do cenníka sa zadáva VŽDY cena za jedlo v plnej výške - aj vrátane príspevkov (štátnej dotácie, SF, ...)
* rôzne príspevky sa nastavujú v ďalšej tabuľke (popis je nižšie pod obrázkom) a doplatok stravníka dopočítava systém
=> do tohto cenníka na jedlo nezadávajte sumu za režijné náklady

PONUKA VIAC MENU V RÔZNEJ CENE

-> ak varíte viac rôznorodých menu a ponúkate ich za rozdielnu cenu (napr. vegetariánske jedlo, bezlepkové, bezmliečne ...), môžete nastaviť pre jeden typ platiteľa aj rôznu cenu pre iné menu
-> počet menu si nastavíte v prvom kroku nastavení 'Výdaj stravy' a ich názvy a skratky v ďalšom kroku 'Menu - Názov'
-> v cenníku potom pri názve jedla s viac menu kliknete na ' + ' a označte tie, ktoré majú inú cenu -> pre tie sa zobrazia stĺpčeky na zadanie cenyDOTOVANÁ STRAVA - ako zadať príspevky:

Pod tabuľkou 'Typy platiteľov & Cenník' je časť 'Zoznam prispievateľov na cenu jedla' - tu je štandardne nastavené jedno políčko s názvom 'Platí stravník' a dve tlačidlá na pridanie rôznych príspevkov:

1. šedé tlačidlo ' + Pridať ' - pre rôzne príspevky ako napr. SF pre zamestnancov, príspevok zamestnávateľa na jedlo, príspevok na jedlo od obce/mesta pre dôchodcov, ...
2. zelené tlačidlo ' + Pridať štátnu dotáciu' - pre obedy zadarmo

-> kliknutím na jednotlivé tlačidlá sa zobrazí sekcia pre nastavenie:

Pre podrobný popis nastavenia príspevkov a podmienok pozrite
Strava s dotáciou pre ZŠ - nastavenia
Ako zadať sociálny fond a iné príspevky (na jedlo a réžiu) - * iné príspevky nemusíte nevyhnutne nastavovať; určite však nastavte, ak používate skladové hospodárstvo cez EduPage (kvôli správnemu výpočtu surovinového limitu na potraviny) alebo chcete mať vyčíslené aj časti stravného, ktoré nehradí stravník (napr. kvôli vystavovaniu faktúry)

!! Do 'Zoznamu prispievateľov na cenu jedla' nezadávajte príspevky na réžiu. Režijné náklady nastavte v ďalšom kroku, kde je tiež Zoznam prispievateľov - ale na réžiu.ZMENA CENY STRAVNÉHO POČAS ŠK. ROKA alebo doplnenie ďalšieho typu platiteľa

Vedľa tabuľky 'Typy platiteľov & Cenník' sa nachádza časové obdobie
-> štandardne tu nastavujte rozsah celého šk. roka - od 1.9. - 31.8.
-> v prípade zmeny ceny počas šk. roka cez tlačidlo ' + pridať časový interval' viete obdobie šk. roka rozdeliť na viaceré obdobia - také, pre ktoré máte iné poplatky za stravné

---- pravidlá pri viac časových obdobiach:
-> tabuľky pre cenníky rôznych období sa prekrývajú - zobrazuje sa vždy iba pre jedno obdobie
-> nad tabuľkou je uvedené, pre ktoré obdobie je cenník práve zobrazený
-> medzi cenníkmi sa prepína kliknutím na obdobie v zozname období - práve vybraté obdobie je vyznačené žltou farbou
-> nový cenník je možné doplniť aj oneskorene, systém prepočíta výšku poplatkov v predpise aj spätne

---- časté chyby, na ktoré si treba dať pozor:
-> pri zmene cien počas roka neprepisujte cenník, ale pridajte nové obdobie
-> obdobia zadávajte vždy iba v rozsahu aktuálneho šk. roka

* ak sa menia príspevky počas šk. roka -> časové obdobie treba pridať a rozdeliť v príslušnej sekcii príspevku v časti 'Zoznam prispievateľov na cenu jedla', nie pri cenníku
Viac v návode Zmena cien stravného / režijných nákladov počas školského roka
NASTAVENIE STRAVNÍKOV PRE KOMPLETNÉ FUNGOVANIE

Pre úplné fungovanie je potrebné nastaviť stravníkov.

1. stravník v EduPage sa chápe ten, kto má nastavené objednávky
Kto sa stravuje - ako priradiť objednávky

2. každého stravníka treba zaradiť do príslušnej kategórie (hromadne / individuálne)
Kto má koľko platiť - ako priradiť typy platiteľov k stravníkom

3. zapnite automatický predpis - systém vypočíta každému stravníkovi mesačné poplatky podľa reálneho počtu prihlásenej stravy
Ako vytvoriť predpis pre školskú jedáleň

4. situácie, ktoré môžu nastať počas šk. roka:
Nový stravník počas školského roka
Stravník - individuálne ukončenie stravovania počas školského roka
Ako nájsť a opraviť stravníka s nesprávne zadaným typom platiteľaPozrite si ďalšie návody pre modul Školská jedáleň:

Zoznam všetkých návodov pre modul Školská jedáleň