Nastavenie automatického priraďovania platieb k užívateľom a k predpisom

English Slovenčina Deutsch Russian Lithuania

Platby sa priraďujú ku konkrétnym používateľom a ku konkrétnym predpisom.
V celkových nastaveniach modulu platby si môžete určiť, ako má systém pracovať pri priraďovaní platieb importovaných z bankového výpisu.

Priraďovanie je prednastavené:

 • KU KONKRÉTNYM POUŽÍVATEĽOM - identifikátory sú:

  -> variabilný symbol - predpokladom je, že máte v systéme nastavené VS pre platiteľov - Ako priradiť (vygenerovať) variabilný symbol
  -> správa pre príjemcu - systém hľadá iba priezvisko žiaka, ideálne ale keď rodičia uvedú aj meno a triedu
  -> IBAN - systém ukladá k používateľovi také číslo bank. účtu, z ktorého boli naposledy prijaté a priradené platby
  * číslo bankového účtu si môžu užívatelia sami nastaviť- Ako si používateľ nastaví účet na vrátenie peňazí

  Spôsob, akým rodičia platia, (ne)pomáha systému identifikovať platby:
  - ideálne ak platia cez QR kód alebo priamo z EduPage mobilnej aplikácie cez bankovú aplikáciu, lebo vtedy platba obsahuje aj VS aj meno, priezvisko a triedu dieťaťa
  - ak rodičia neplatia z Edupage aplikácie ani cez QR kód, môžu zabudnúť uviesť VS alebo zadajú zlý VS, často zaplatia jednou sumou poplatky viacerých svojich detí (Ako platiť školské poplatky z aplikácie EduPage cez bankové aplikácie)

 • KU KONKRÉTNYM PREDPISOM - toto priradenie môže byť "napevno" alebo "navoľno"

  -> prednastavené je "navoľno" - nie je zakliknutá voľba 'Pri priraďovaní platieb užívateľom priradiť systémom priradené predpisy napevno'
  -> pre priraďovanie platieb "napevno" treba v nastaveniach túto voľbu označiť


  ČO JE PRIRADENIE "NAVOĽNO" A "NAPEVNO"

 • "NAVOĽNO"
  -> znamená, že terajšie priradenie ku predpisu môže systém v budúcnosti zmeniť a aj staršia už priradená platba sa môže presunúť a uhradiť iný predpis
  -> presúvanie sa deje iba medzi predpismi, ktoré majú nastavený rovnaký bankový účet

  -> využitie má pre školy, ktoré priebežne počas roka pridávajú nové predpisy, ďalšie poplatky alebo upravujú výšku už nastavených poplatkov, a to aj spätne ; rodičia na takýchto školách zvyčajne platia vyššie kumulované sumy
  => z prijatých platieb systém uhrádza poplatky zaradom podľa ich dátumu splatnosti
  -> škola nemusí sledovať prijaté sumy či individuálne rozdeľovať na čiastky pre konkrétne predpisy
  -> najmä pri znížení alebo úplnom zrušení poplatku nie je potrebné peniaze vracať či dodatočne upravovať zapísané platby

 • "NAPEVNO"
  -> znamená, že priradenie ku predpisu systém neskôr nezmení
  -> manuálne môžete zmeniť kedykoľvek
  -> vyššiu platbu pri importe bankového výpisu systém rozdelí na viaceré predpisy - a to podľa dátumu splatnosti a podľa výšky poplatkov aktuálnych v čase importu

  -> využitie pre školy, ktoré potrebujú mať pre uhradené predpisy dodatočne nemenené priradenia alebo priraďovať presné sumy
  => je výhodnejšie z pohľadu nemennosti koncových stavov a uhradenosti konkrétnych poplatkov

  => problém, ak škola zmení poplatky alebo manuálne rozdelenie čiastok urobí nesprávne => pevné priradenie platieb k predpisom sa nevie týmto zmenám prispôsobiť a môže sa žiakovi vytvoriť umelý preplatok na niektorom predpise, zatiaľ čo na inom predpise má nedoplatok (pritom sumárne mohol zaplatiť presne)  AKO ROZLÍŠIŤ PRIRADENIE NAVOĽNO A NAPEVNO
  "NAVOĽNO"
  -> názov predpisu je zelenomodou farbou
  -> pri editovaní nie je uvedený názov predpisu, iba pomlčka
  "NAPEVNO"
  -> názov predpisu je čiernou farbou
  -> pri editovaní je uvedený názov konkrétneho predpisu

  AKO POTVRDIŤ PRIRADENIE PLATIEB PO IMPORTE BANKOVÉHO VÝPISU

  Pri priraďovaní ku predpisom systém páruje prijaté platby s poplatkami zaradom - podľa dátumu splatnosti.
  Priraďovanie na základe výšky platby a poplatku nie je možné. Neuprednostňuje sa napr. spárovanie s neskorším poplatkom, ak by bol napr. aj v rovnakej sume ako prijatá platba.

  Spôsob priradenia (navoľno / napevno) bude podľa toho, ako máte nastavené systémové priraďovanie.

 • ak vám pre platbu vyhovuje spôsob a aj rozdelenie na čiastky a predpisy, platbu treba potvrdiť -> kliknutím na ikonku diskety na konci riadku
  - potvrdenú platbu je potom vidno už aj v konte používateľa - rovnaké rozdelenie na čiastky a priradenie ku predpisom, tiež aj farebné odlíšenie

 • ak vám nevyhovuje pri niektorej platbe spôsob priradenia alebo chcete platbu priradiť k inému predpisu, resp. chcete iné rozdelenie platby ku viacerým predpisom, platbu treba manuálne upraviť

  -> k úprave platby sa dá dostať cez ikonku 'Nástroje', ktorá je na konci každého záznamu v časti 'Platby'
  -> potvrdenú platbu je možné vidieť a aj upravovať aj na konte používateľa - v časti Platby - na konci každého záznamu je šedé tlačidlo 'Zobraziť/Upraviť'


  Prijatú platbu (jeden záznam) je možné aj rozdeliť medzi viac predpisov:
  -> treba manuálne prijatú sumu rozdeliť na viaceré čiastky a zadať ku nim konkrétny predpis
  -> konkrétny predpis môžete zadať pre všetky alebo len pre niektoré čiastky a zvyšnú sumu ponechať navoľno

  Pozrite aj Zmena priradenia už priradenej platby
  Pozrite si ďalšie návody - Zoznam všetkých návodov pre modul Platby