วิธีเพิ่มครูใหม่

teachers

English Slovenčina Deutsch España Polish Russian Greek Lithuania Arabic Português Indonesian Croatian Hebrew Mongolian Bulgarian Thai

ที่นี่ท่านสามารถใช้ปุ่มใหม่ (New)... แก้ไข (Edit) ... และลบ (Remove) เพื่อเพิ่ม แก้ไข และลบครู ท่านสามารถใช้ปุ่ม Time Off ... เพื่อกำหนดช่วงเวลาที่ไม่สามารถสอนได้ของครูที่เลือก

นอกจากนี้ท่านสามารถตั้งค่า:

• สัญญา (Contract) – กรอกสัญญาของครู (คาบเรียนที่ครูสอน)
• สี (Color) – เลือกสีสำหรับครู
• รายละเอียด (Details) – ตั้งค่าคุณสมบัติอื่นๆ สำหรับครู ซึ่งรวมถึงจำนวนคาบว่างสูงสุด (ช่องว่าง) จำนวนวันที่ครูสามารถสอนได้ และจำนวนคาบเรียนสูงสุดที่ครูสามารถสอนได้อย่างต่อเนื่อง
• สีทั้งหมด (Color all) – กำหนดสีมาตรฐานให้กับครูทุกคน

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่หัวข้อต่อไปนี้:
Contracts
Inputting Teacher's details