Rozvrhy - Prvé kroky

Slovenčina   Download & Inštalácia PC verzie
Slovenčina   Ako zaregistrovať program?
Slovenčina   Ako skontrolovať číslo verzie?
Slovenčina   Ako nastaviť Regionálne a jazykové nastavenia
Slovenčina   Spúšťanie programu
Slovenčina   Ukážka programu
English   How to contact ASC Timetables support


Rozvrhy - Zadávanie údajov - Všeobecné informácie

Slovenčina   Vytvorenie nového rozvrhu alebo otvorenie už existujúceho rozvrhu
Slovenčina   Je možné použiť niektoré údaje z minulého roku? Napr. učiteľov, predmety, úväzky?
Slovenčina   Ako môžem zoraďovať učiteľov/triedy/predmety/učebne?
Slovenčina   Užívateľské políčka
Slovenčina   Základné údaje
Slovenčina   Ako vytvoriť nový rozvrh online.
English   Demo files


Rozvrhy - Zadávanie údajov - Predmety

Slovenčina   Predmety
Slovenčina   Učebne pre daný predmet
Slovenčina   Domáca príprava


Rozvrhy - Zadávanie údajov - Triedy

Slovenčina   Triedy
Slovenčina   Čo sú triedy (ročníky)?
Slovenčina   Hodiny triedy
Slovenčina   Voľno triedy
Slovenčina   Základné podmienky pre triedy
Slovenčina   Ako zadať, kedy môže mať trieda obed?
Slovenčina   Delenia
Slovenčina   Počet žiakov v triede a skupinách
Slovenčina   Voľno


Rozvrhy - Zadávanie údajov - Učitelia

Slovenčina   Úväzky
Slovenčina   Ako zadať triedneho učiteľa?
Slovenčina   Zadávanie Detailov učiteľa
Slovenčina   Konfigurácia formátu mena (Krstné meno / Priezvisko)
Slovenčina   Ako zadať voľno učiteľov
Slovenčina   Učitelia


Rozvrhy - Zadávanie údajov - Hodiny

Slovenčina   Pridávanie a editovanie hodín
Slovenčina   Ako zadať dvojhodinovky, príp. trojhodinovky?
Slovenčina   Radi by sme zadali z jedného predmetu jednohodinovku a dvojhodinovky! Napr. 1+1+1+2
Slovenčina   Chceli by sme mať hodiny za týždeň rozdelené 1+1+1+2 ALEBO 1+2+2.
Slovenčina   Ako môžem zadať hodinu bez konkrétnej triedy?
Slovenčina   Ako môžem zadefinovať hodinu bez učiteľa?
Slovenčina   Ako možem kopírovať viac hodín naraz?
Slovenčina   Pridávanie viacerých hodín
Slovenčina   Dvojhodinovky sa v rozvrhu ukazujú ako dvojité, v čom je chyba?


Rozvrhy - Zadávanie údajov - Učebne

Slovenčina   Učebne
Slovenčina   Prideľovanie hodín do učební
Slovenčina   Ako zadať kmeňovú učebňu pre triedu.
Slovenčina   Čo je zdieľaná učebňa?
Slovenčina   Ako môžem priradiť niektoré učebne k predmetu?
Slovenčina   Ako môžem priradiť učebňu učiteľovi?
Slovenčina   Ako môžem zadať učebne pre viac hodín naraz
English   My lessons are not placed in classrooms/Adding classrooms into created timetable
Slovenčina   Ako zadať, že nie je možné učebňu v určitý čas používať?
Slovenčina   Hodina vyžaduje viac učební
Slovenčina   Kapacita učební
Slovenčina   Dve vyučovacie hodiny naraz v rovnakej miestnosti (Riešenie 1)
Slovenčina   Dve vyučovacie hodiny naraz v rovnakej miestnosti (Riešenie 2)


Rozvrhy - Zadávanie údajov - Skupiny a spojené triedy

Slovenčina   Typická situácia: Dvaja učitelia učia dva predmety v rovnakom čase v jednej triede
Slovenčina   Ako zadať hodiny, kde sú žiaci spojení z dvoch tried?
Slovenčina   Typická situácia: Telesná výchova ako spojená hodina pre chlapcov a dievčatá z dvoch tried:
Slovenčina   Typická situácia: Telesná výchova - 3 hodiny v dvoch triedach.
Slovenčina   Ako skombinovať hodiny z dvoch delení triedy na jednej pozícii
Slovenčina   Celé a delené hodiny z jedného predmetu
English   How can I copy division/groups to different class
English   How can I choose which student is in which group?
English   How to input Options - each student needs to select one course from Options1 and one from Options2
Slovenčina   Typická situácia: Žiaci z celého ročníka sú rozdelení do skupín
Slovenčina   Ako vytvoriť rozvrh a hodiny pre malotriedky a triedy so žiakmi z viacerých ročníkov?


Rozvrhy - Zadávanie údajov - Zvonenie a prestávky

Slovenčina   Môžem nastaviť počet hodín za deň?
Slovenčina   Ako tlačiť prestávky medzi vyučovacími hodinami?
Slovenčina   Dvojhodinovky nemôžu byť cez prestávku
Slovenčina   Ako premenovať názvy hodín a nastaviť začiatok a koniec zvonenia pre každú vyučovaciu hodinu?
Slovenčina   V niektorých dňoch máme rôzne zvonenia.
Slovenčina   Máme rôzny čas prestávok v jednotlivých častiach našej školy. Ako to zadať? (Riešenie 2)
Slovenčina   Máme rôzny čas prestávok v jednotlivých častiach našej školy. Ako to zadať? (Riešenie 1)
Slovenčina   Ako netlačiť niektoré prestávky alebo vyučovacie hodiny v rozvrhu pre určité triedy (učiteľov alebo v sumárnych rozvrhoch)
Slovenčina   Zmena formátu času
Slovenčina   Každý deň mávame 5 hodín, ale v piatok iba 4.
Slovenčina   Môžem odstrániť nultú hodinu? Začíname prvou hodinou.
Slovenčina   Polhodinovky
Slovenčina   Nastavenie dĺžky hodiny započítavanej do úväzku učiteľa
English   Periods of varying lengths + subjects in minutes per week (Canada)
English   What is 0th period (zero period)?
Slovenčina   Ako zadať inú dĺžku zvonenie na odborný výcvik?


Rozvrhy - Zadávanie údajov - Dni, týždne a termy

Slovenčina   Na našej škole sa učí aj v sobotu
Slovenčina   Dvojtýždňový rozvrh (SOU a podobne)
Slovenčina   Ako nastaviť počet týždňov?
Slovenčina   Ako zostaviť rozvrh na viac ako 5 dní?
Slovenčina   Máme 10dňový rozvrh. Potrebujeme priradiť 1 učebňu ako kmeňovú učebňu pre dve triedy.
Slovenčina   Môžem si premenovať názvy dní
Slovenčina   Viac semestrový rozvrh
Slovenčina   Ako premenovať názvy dní?
Slovenčina   Rozšírený počet hodín za týžden
English   Our school has lessons with 4 week and lessons with 2 week cycle
Slovenčina   Ako zmeniť týždeň pre viac hodín?
English   How to change weekend to "Friday-Saturday"


Rozvrhy - Zadávanie údajov - Osnova hodín

Slovenčina   Čo je to osnova hodín?
Slovenčina   Čo znamenajú jednotlivé farby v osnove hodín?
Slovenčina   Pridávanie novej hodiny v osnove hodín
Slovenčina   Počet za týždeň - formát
Slovenčina   Editovanie hodiny
Slovenčina   Editovanie hodiny - Možnosti
Slovenčina   Práca s delenými hodinami
Slovenčina   Práca so spojenými hodinami
Slovenčina   Hromadný výber
Slovenčina   Plánovanie úväzkov v osnove hodín (iba v Online rozvrhoch)


Rozvrhy - Zadávanie údajov - Budovy

Slovenčina   Ako zadať budovy
Slovenčina   Presuny medzi budovami
English   Show the timetable colored by buildings
English   Max different buildings per day


Rozvrhy - Práca s programom

Slovenčina   Práca s rozvrhom - všeobecné informácie
Slovenčina   Ovládací panel
Slovenčina   Posúvanie kartičiek ručne
Slovenčina   Odstránenie kartičky z rozvrhu
Slovenčina   Pravé tlačítko na myši
Slovenčina   Zamknuté kartičky
Slovenčina   Práca s učebňami
Slovenčina   Voliteľné pohľady
Slovenčina   Kliknutie pravým tlačítkom myši na hlavičky riadkov
Slovenčina   Operácie Undo a Redo
Slovenčina   Pohľad - učebne
English   Filter function
English   Working with days in the main view (available in version 2009)
English   We have the same timetable each day in given term or week (available in version 2009)
English   Quick modification of the onscreen view (available in version 2009)
English   How can I filter cards displayed in the list on uplaced cards
English   What happens when I change school type?
English   What does the stripes on the cards mean?
Slovenčina   Klávesové skratky
Slovenčina   Súvisiace rozvrhy
Slovenčina   Porovnávanie rozvrhov
Slovenčina   Zmena vzhľadu rozvrhu na obrazovke


Rozvrhy - Zadávanie podmienok - Učitelia

Slovenčina   Na škole máme učiteľa, ktorý učí iba dva dni v týždni a nezáleží na tom, ktoré dni to sú.
Slovenčina   Okná v rozvrhu učiteľa
Slovenčina   Učiteľ XY vyučuje v 5.A dve hodiny za týždeň, ale obe sú poobede.
Slovenčina   Pre každú hodinu potrebujeme mať k dispozícii jedného voľného učiteľa
Slovenčina   Ako by sa dali rovnomerne rozmiestniť prvé/posledné hodiny všetkých učiteľov?
Slovenčina   Triedni učitelia musia učiť prvú hodinu
Slovenčina   Naši učitelia nemôžu učiť viac než 6 hodín za sebou
Slovenčina   Ako zadať, keď učiteľ môže učiť len jednu 7. hodinu?
Slovenčina   Ako zadať učiteľovi min. a max. počet hodín za jeden deň?
Slovenčina   Máme 10 dňový rozvrh (dvojtýždňový), chceme hodiny učiteľa rovnomerne rozdeliť do tých 2 týždňov
Slovenčina   Ako zabezpečiť obednú prestávku pre učiteľov
Slovenčina   Each teacher shall have one or two free afternoon
Slovenčina   Dvaja učitelia nemôžu učiť na rovnakej vyučovacej hodine.
Slovenčina   Učiteľ nemôže učiť za sebou 4. hodinu pre 5. ročník a 5. hodinu pre 6. ročník.
Slovenčina   Každý učiteľ musí mať aspoň jednu hodinu do obeda.
Slovenčina   Na každej vyučovacej hodine potrebujeme dvoch voľných učiteľov (na zaistenie suplovania)
English   Teacher cannot teach both in the morning and in the afternoon
English   Our teachers have substitution duty lessons, we need min 2 at each period
English   Teacher cannot teach in two different classes in one day
English   Teacher can teach max 2 periods per day in one class
Slovenčina   Tri hodiny z piatich sú s dvoma vyučujúcimi (hodiny s asistentom).
Slovenčina   Učiteľ nemôže učiť tri po sebe idúce hodiny v jednej triede
Slovenčina   Učiteľ nemôže mať okno väčšie ako 2 hodiny
Slovenčina   Ako zabezpečiť, aby učiteľ začínal vždy najneskôr na druhej vyučovacej hodine.
Slovenčina   Učiteľ nemôže učiť aj na 6. a 7. vyučovacej hodine. Môže učiť iba na jednej z nich.
English   Teacher can teach max 5 lessons per day, but only twice in week
English   Our teacher must teach in consecutive days


Rozvrhy - Zadávanie podmienok - Predmety

Slovenčina   Maximálny počet na otáznikových pozíciách pre daný predmet
English   Max one history lesson on 6th position in each class (solution 2)
Slovenčina   Dva predmety nemôžu byť za sebou/nemôžu byť v ten istý deň.
Slovenčina   Rovnomerné rozloženie predmetu počas týždňa
Slovenčina   Dve hodiny do týždňa nemôžu byť v pondelok a piatok
Slovenčina   Chcem, aby predmet v jednej triede bol na takých istých pozíciách ako predmet v inej triede
Slovenčina   Čo ak 2 určité hodiny (predmety) musia prebiehať súčasne?
Slovenčina   Potrebujeme mať predmet Matematika na rovnakých pozíciách v triedach 5.A a 5.B
Slovenčina   Dva predmety musia nasledovať po sebe
Slovenčina   Rozloženie kariet jedného predmetu na rôzne vyučovacie hodiny
Slovenčina   Chceme mať v danej triede hodiny Matematiky v rovnakú hodinu každý deň
Slovenčina   Potrebujem aby predmet Geografia bol poslednou hodinou v triedach 5.A, 5.B, 5.C...
English   Modifying the default card distribution per week for one subject
English   I want just one PE/Art/Drama lesson per day
English   I have Geography two times per week. It shall not be on consecutive days.
Slovenčina   How can I define lessons that can be outside teaching block(in the afternoon)?
English   There can be two maths on one day, but not consecutivelly
English   There can be two math lessons on one day, but they need to be placed consecutivelly
English   Biology cannot be on the day after Chemistry
English   Double lessons must be before single lessons
English   Biology has to be in the afternoon in certain classes and in the morning in other classes
English   5A has to have Biology right before or after biology in 5B (the two classes have to have biology lesson on consecutive periods)


Rozvrhy - Zadávanie podmienok - Triedy

Slovenčina   Ako zadať podmienku, že trieda má mať max. jednu 7.hodinu alebo max. jednu 0.hodinu?
Slovenčina   Blok vyučovania - umožňuje niektorým triedam neskorší príchod alebo skorší odchod.
Slovenčina   Je možné nastaviť maximálny počet hodín za deň?
Slovenčina   Kontrola medzier/okien v rozvrhu triedy
Slovenčina   Ako sa vyhnúť tomu, aby sme mali po obedňajšej prestávke jednu hodinu
Slovenčina   Obe skupiny musia končiť vyučovanie v rovnakom čase!
English   What does the warning 'The entered timetable is probably not complete' mean?
English   Apply conditions to whole grades
English   Class can have max 2 gaps per day
English   Children can come to the school on second period, but only once per week
English   Our school works in two shifts, some classes come in the morning, some in the afternoon


Rozvrhy - Zadávanie podmienok - Učebne

English   Optimizing the room usage for students
English   At least one lesson per week has to be in certain classroom
English   We have 3 lessons per week and they shall be in the same classroom
English   Lesson can be only once per week in certain classroom
English   Reducing the room usage
English   GymRoom can only be used 4 days per week(GymRoom has to be free on 3 afternoons)
English   Concentrate groups of lessons into fewer classrooms


Rozvrhy - Zadávanie podmienok - Týždne a termy

English   Student has to finish Biology before he can attend Biology practice
English   Subject has to be in consecutive weeks/terms
English   Two subjects have to be at the same time in both weeks/terms


Rozvrhy - Zadávanie podmienok - Ostatné

Slovenčina   Dá sa predísť tomu, aby dve špecifické hodiny neboli vyučované súčasne ?
Slovenčina   Zadajte, koľko hodín bude pred určitou pozíciou
Slovenčina   Skupiny musia začínať v rovnakom čase
Slovenčina   U nás po ôsmej vyučovacej hodine nechodí autobus, takže deti nemôžu končiť touto hodinou
Slovenčina   Máme dvojhodinovku a jednohodinovky, ale dvojhodinovky nemôžu byť v pondelok
English   Maximum one planning time lesson per day
Slovenčina   Biology in 4A has to be only on Wednesday(or Biology cannot be on Wednesday)
English   What does "Apply to" mean in the cardrelationships?
English   What does the time map in advanced cardrelationships mean?
English   How can I define that teacher can have max 3 consecutive periods(but he can have 2 doubles)
English   Double lesson cannot be over certain breaks
English   Double lesson cannot be on Monday/in the afternoon
English   Checking room capacity
English   Double lessons can not start on even periods


Rozvrhy - Testovanie rozvrhu

Slovenčina   Prečo testovať rozvrh?
Slovenčina   Test oznámi nejaký problém. Čo ďalej?
Slovenčina   Kontrola a Oprava - príklad
Slovenčina   Testovanie viacerých tried/učiteľov naraz
Slovenčina   Generate draft timetable
English   How can I test just some lessons, for example all double lessons or all PE lessons
English   Testing card relationships
English   Analyze the timetable by generation
English   Analyze the timetable by Extended tests


Rozvrhy - Generovanie rozvrhu

Slovenčina   Začiatok generovania
Slovenčina   Čo znamená zložitosť generovania?
Slovenčina   Poľavenie z podmienok
Slovenčina   Dobrý spôsob ako vygenerovať rozvrh
Slovenčina   Čo znamená dialógové okno, ktoré sa zobrazuje počas generovania?
Slovenčina   Generovanie sa skončilo a program mi hlási poľavenie z niektorých podmienok.
Slovenčina   Môžem prinútiť generátor, aby umiestnil určitú hodinu na určitú pozíciu?
English   Multiprocessor generation (dual-core...)
Slovenčina   Testovanie bolo úspešné, ale generovanie sa nepodarilo
English   What happens when I cancel the generation?
English   Cloud generator
Slovenčina   Je možné ešte zmeniť rozvrh po generovaní?
Slovenčina   Kontrola zadania a generovania


Rozvrhy - Kontrola

Slovenčina   Kontrola rozvrhu
Slovenčina   Štatistika
Slovenčina   Trieda XY má v rozvrhu okno.
Slovenčina   Delené kartičky sú umiestnené na príliš veľkom počte pozícií v triede XY.
English   Verify just one class/teachers/subject
English   Advisor - Overbooked class/teacher/room
English   Advisor - No lessons for certain period
English   Advisor - Different number of lessons for groups
English   Advisor - Lessons of different length
English   Advisor - More lessons than days
English   Advisor - Teachers have many blocked days
English   Advisor - special classrooms are not defined
Slovenčina   Advisor - These teachers have to teach in too many classes at the same time
English   Blocked part of the day


Rozvrhy - Tlač

English   How can I select what printout will be printed?
English   How to print in color and define colors in printouts
Slovenčina   Potrebujeme Deň 1, Deň 2... namiesto Pondelok - Piatok
Slovenčina   Ako možno tlačiť dni v stĺpcoch a vyučovacie hodiny v riadkoch?
Slovenčina   Ako môžem tlačiť pomenovanie Lektor alebo Profesor namiesto Učiteľ?
Slovenčina   Ako môžem zmeniť farbu TRIEDY?
Slovenčina   Ako môžem vytlačiť úväzky učiteľov?
Slovenčina   Ako odstrániť všetky prispôsobené texty? Niektoré texty v tlačových výstupoch sú nesprávne, čo s tým?
Slovenčina   Ako vytlačiť rozvrh pre jednotlivých študentov
Slovenčina   Ako tlačiť osnovu hodín?
English   I want to have periods running from top to bottom, not from left to right
English   I want to change the header above printed timetable
English   How to print wallposters, for example 3x2 papers


Rozvrhy - Tlač - Prispôsobenie tlačových výstupov

Slovenčina   Prispôsobenie tlačových výstupov
Slovenčina   Chceli by sme mať na rozvrhu vytlačené aj mená učiteľov/väčším písmom
English   I want to print also classroom/teacher/subject for each lesson
Slovenčina   Tlač obrázkov predmetov
Slovenčina   Môžem načítať nastavenia prispôsobených tlačových výstupov z iného rozvrhu?
Slovenčina   Ako môžem nastaviť hrúbku čiar?
Slovenčina   Chcem tlačiť súhrnný rozvrh učiteľov vo farbách učiteľov
English   How can I define Extra columns?
Slovenčina   Tlač viacerých rozvrhov na na jeden list papiera (dostupné od verzie 2009)
English   How to print only certain classes or teachers?
Slovenčina   Modify the heights of rows or widths of columns (available in version 2009)
English   Modifying the structure of the printouts (available in version 2009)
Slovenčina   Ako vytlačiť rozvrh iba pre Pondelok a Utorok?
English   How to print reports for DayA/DayB? (available in version 2009)
Slovenčina   How can I print summary timetables for teachers/classes/classrooms?
English   How to print room supervision in teacher's and classroom's timetable?
English   Is it possible to print consecutive single lessons as one lesson?
English   Printing different bell times for school sections/days
English   Printing weekly timetables
Slovenčina   Ako zobraziť pri tlači čas zvonenia?
English   Print the color only in the left part of the cell
Slovenčina   Tlač dátumu alebo poznámky pod rozvrhom
English   Print different bell times for teachers
Slovenčina   Chceme na rozvrhoch tlačiť aj logo školy
English   How to print DPA, Entry, Lunch, Recess?


Rozvrhy - Tlač - Dizajny tlačových výstupov

Slovenčina   Dizajny tlačových výstupov
Slovenčina   Ako aplikovať dizajn tlače
Slovenčina   Tlač legendy pod rozvrhom
English   How to add class name, classteacher, homeclassroom to my print design
Slovenčina   Chceme tlačiť rôzne texty pre každého učiteľa. Musím vytvoriť dizajn pre každého učiteľa?
Slovenčina   Dizajn vlastností objektu
Slovenčina   Ako môžete upravovať dizajn tlačových výstupov?
Slovenčina   Ako môžem dizajn zmeniť/odstrániť?
English   I get error message: design file is missing on this computer


Rozvrhy - Dozory

Slovenčina   Čo to je dozor a ako ho zadať?
Slovenčina   Vyberanie učiteľov na dozor.
Slovenčina   Vygenerovať dozor v miestnostiach
Slovenčina   Je možné zadať dvoch učiteľov na dozor v jednej učebni?
Slovenčina   Môžem pre niektorých učiteľov zadefinovať maximum/minimum dozorov?
English   How can I export/print the room supervision?
English   Supervisions in more weeks timetable


Rozvrhy - Študentské rozvrhy

Slovenčina   Na čo slúžia semináre?
English   How can I add students
English   How can I input students picks
English   How to create courses for subjects
Slovenčina   Ako zadať seminárové hodiny
Slovenčina   Práca so seminármi v rozvrhu
English   How can I assign students to groups manually
Slovenčina   Funkcia "Preskup študentov v seminároch"
Slovenčina   Niektoré seminárové hodiny nevidno v rozvrhu triedy, iba v rozvrhu učiteľa, v čom je problém?
English   Max students for certain seminar lesson
English   How to generate timetable with students
English   The student’s timetable view
English   Pending students view
English   Student can have max 3 gaps per day
English   Printing individual student's timetables
English   How can I display capacities and students counts on the cards?
English   Student choices - Importance
Slovenčina   Student's can select/request courses at our school


Rozvrhy - Export a Import

Slovenčina   Môžem exportovať do MS Excelu hodiny, učiteľov, či predmety?
English   Export to XML
Slovenčina   Export je obmedzený na maximálne 10 kariet/hodín
Slovenčina   Import zo schránky (clipboard)
Slovenčina   Synchronizácia s databázou
English   Import from XML
English   ID numbers in import/export
English   Import sections from clipboard(Excel)
English   Import students' course(seminar) selections from clipboard(Excel) - Method 1
Slovenčina   Import žiakov pre semináre z MS Excelu
Slovenčina   Ako spojiť dva rozvrhvé súbory do jedného
Slovenčina   Ako môžem vyexportovať rozvrh do Excelu alebo HTML
Slovenčina   Ako nahrať rozvrh od RNDr. Červený na Edupage stránku


Rozvrhy - Iné

Slovenčina   Vymeniť dva dni v rozvrhu
Slovenčina   Vymazať neumiestnené karty
Slovenčina   I need to move all lessons within the day
English   How can I swap all the lessons from one period to another
English   Temporary subjects - quickly add extra activities for teachers into their schedule
Slovenčina   Local backup
Slovenčina   Rozvrhové súbory - tvorba záložných kópií, problémy s otvorením súboru, atď...
Slovenčina   Why there are questionmarks in my timetable?
Slovenčina   Add timetable to your calendar application (Google calendar, Outlook, iPhone calendar...)


Rozvrhy - Zdieľanie rozvrhu

English   aSc TimeTables Online - Features
Slovenčina   Zdieľanie rozvrhu
Slovenčina   Ako si môžem vytvoriť webovú stránku s rozvrhom
Slovenčina   Ako nahrať rozvrh na stránku
Slovenčina   Ako môžem otvoriť rozvrh uložený online
Slovenčina   Ako môžem poslať rozvrh učiteľom
Slovenčina   Ako môžem publikovať rozvrh pre rodičov/študentov?
English   How can I modify what public(users without password) can see?
Slovenčina   Nový pohľad pre rozvrh
Slovenčina   Ako môžem zobraziť rozvrh na aktuálny týždeň
Slovenčina   Ako môžem publikovať rozvrh pre rodičov/študentov?
Slovenčina   Ako zistím, ktorý rozvrh je platný?
Slovenčina   Kedy pri ukladaní rozvrhu zvoliť možnosť Prepísať a kedy Uložiť novú verziu?


Rozvrhy - Rozvrhy online - Administrácia

English   How can I get to Timetables online administration
English   Is it possible to reuse last year data in Timetable online?
Slovenčina   Ako môžem synchronizovať dáta medzi rozvrhmi a edupage?
Slovenčina   Ako môžem dodatočne synchronizovať dáta medzi rozvrhmi a EduPage?
Slovenčina   Ako môžem zobraziť rozvrh na aktuálny týždeň
Slovenčina   Overovanie rozvrhu - hlásenie: skupiny v spojených triedach majú rôzne názvy
Slovenčina   Nový pohľad pre rozvrh
Slovenčina   Informačná obrazovka
Slovenčina   Ako môžem zobraziť/skryť plné mená učiteľov a žiakov z pohľadu pre verejnosť?


Rozvrhy - Čo je nové?

English   What’s new in ASC Timetables PC version 2021
English   What’s new in version 2020
English   What’s new in version 2019
English   What’s new in version 2018
English   What’s new in version 2017
English   What’s new in version 2016
English   What's new in version 2015
Slovenčina   Čo je nové vo verzii 2014
English   What's new in version 2013
Slovenčina   Čo je nové vo verzii 2012
English   What's new in version 2010
Slovenčina   Čo je nové vo verzii 2007
English   What’s new in version 2009
Slovenčina   Čo je nové vo verzii 2008
Slovenčina   Čo je nové v Rozvrhoch Online?


Rozvrhy - Suplovanie - Základné informácie

Slovenčina   Prečo používať Suplovanie ONLINE?
Slovenčina   Ako sa dostanem do Suplovania Online?


Rozvrhy - Suplovanie - Zadávanie údajov

Slovenčina   Učiteľ - nastavenie detailov
Slovenčina   Detaily predmetu
Slovenčina   Definovanie dôvodov neprítomnosti
Slovenčina   Definovanie typov suplovania
Slovenčina   Approbácie
Slovenčina   Kopírovanie služieb a nadčasov
English   Events in substitution


Rozvrhy - Suplovanie - Práca so suplovaním

Slovenčina   Vytvorenie poznámky pre každé zastupovanie.
Slovenčina   Vytvorenie poznámky pre určitý deň
Slovenčina   Ako môžem vymazat suplovanie?
Slovenčina   Ako zrušiť hodinu?
Slovenčina   Čo sa zobrazuje v suplovaní v pravom hornom rohu?
Slovenčina   Suplovanie počas karantény


Rozvrhy - Suplovanie - Práca so suplovaním - Somebody is missing

Slovenčina   Zadávanie chýbajúcich učiteľov
Slovenčina   Pridávanie viacerých chýbajúcich naraz
Slovenčina   Trieda, alebo jej skupina, chýba celý deň.
Slovenčina   Generovanie suplovania pre jeden deň
Slovenčina   Zadávanie suplovania
Slovenčina   Presun hodiny
Slovenčina   Nahradenie hodiny
Slovenčina   Presunuté, vymenené a nahradené hodiny.
Slovenčina   Chýbajúci učiteľ aj učebňa na jednej hodine
Slovenčina   Kolízie v suplovaní
Slovenčina   Výmena hodín
Slovenčina   Suplovanie viac-hodinoviek
Slovenčina   Dlhodobé suplovanie
Slovenčina   Chýbanie učiteľa na dozore počas prestávok
Slovenčina   Ako zadať viac suplujúcich učiteľov, a viac učební na jednej hodine.
Slovenčina   Hodina s dvoma učiteľmi - ako ju zrušiť iba pre jedného z nich
English   Events in substitution
Slovenčina   Suplovanie dozorov počas prestávok


Rozvrhy - Suplovanie - Práca so suplovaním - Nobody is missing

Slovenčina   Ako vytvoriť novú hodinu v Suplovaní
Slovenčina   Prevziať zmenu učebne do suplovania online
Slovenčina   Zmena rozvrhu v konkrétnom dni za iný deň/týždeň/polrok.
Slovenčina   Ako zmeniť predmet, učebňu... ak nikto nechýba?
English   How to change particular lesson if nobody is missing


Rozvrhy - Suplovanie - Zverejniť suplovanie

English   When are the changes in Online Substitution published to the webpage
Slovenčina   Ako nastaviť zobrazovanie suplovania na web stránke školy
Slovenčina   Nechceme publikované suplovanie zobrazovať verejnosti
Slovenčina   NOVINKA: Zmena v prehľade suplovania


Rozvrhy - Suplovanie - Notifikácie

Slovenčina   Notifikácie o suplovaní
Slovenčina   Pokyny pre suplujúceho učiteľa - cez mobilnú aplikáciu


Rozvrhy - Suplovanie - Iné

Slovenčina   Ako nastaviť učiteľovi právo na administráciu suplovania
Slovenčina   Dá sa používať naraz aj PC aj online suplovanie?
Slovenčina   Ako dostať do suplovania vychovávateľku z ŠKD alebo vedúceho krúžku?
Slovenčina   Je možné skryť niektorých učiteľov zo zoznamu na suplovanie?


Rozvrhy - Suplovanie - Čo je nové?

Slovenčina   Čo je nové v Online Suplovaní


Rozvrhy - Suplovanie - Suplovanie v ŠKD

Slovenčina   Suplovanie v ŠKD - ako rozdeliť suplovanie v ŠKD na dvoch učiteľov?
Slovenčina   Ako zadať suplovanie v ŠKD, ak vychovávateľka chýba iba časť dňa, napríklad ráno?
Slovenčina   Ako zadať suplovanie, ak napr. vychovávateľka poobede chýba len hodinu a zvyšok popoludnia je v práci?
Slovenčina   Ako zobraziť v suplovaní odpadnuté krúžky
Slovenčina   Ako pri chýbaní vychovávateľky rozdeliť deti do iných skupín?


Rozvrhy - Suplovanie - Suplovanie - pohľad učiteľa

Slovenčina   Učiteľ - Kontrola suplovania


Rozvrhy - Suplovanie - Suplovanie v mobilnej aplikácii

Slovenčina   Administrácia suplovania v mobilnej aplikácii - Prehľad
Slovenčina   Ako nastaviť učiteľovi právo na administráciu suplovania
Slovenčina   Kde nájdem v mobilnej aplikácii administráciu suplovania?
Slovenčina   Ako pridať do suplovania v mobilnej aplikácii chýbajúcich učiteľov/triedy/učebne
Slovenčina   Ako upraviť údaje alebo odstrániť chýbajúceho učiteľa v mobilnej aplikácii
Slovenčina   Ako určiť suplovanie v mobilnej aplikácii
Slovenčina   Ako pridať hodiny v Suplovaní online v mobilnej aplikácii
Slovenčina   Ako zverejniť suplovanie na daný deň cez mobilnú aplikáciu