Rozvrhy - Prvé kroky

Slovenčina Download & Inštalácia PC verzie
Slovenčina Ako zaregistrovať program?
Slovenčina Ako skontrolovať číslo verzie?
Slovenčina Ako zmeniť jazyk
Slovenčina Ako nastaviť Regionálne a jazykové nastavenia
Slovenčina Spúšťanie programu
Slovenčina Ukážka programu
English How to contact ASC Timetables support


Rozvrhy - Zadávanie údajov - Všeobecné informácie

Slovenčina Vytvorenie nového rozvrhu alebo otvorenie už existujúceho rozvrhu
English How to create the first TimeTable OFFLINE
Slovenčina Ako vytvoriť nový rozvrh online?
Slovenčina Je možné použiť niektoré údaje z minulého roku? Napr. učiteľov, predmety, úväzky?
English Is it possible to reuse last year data in Timetable online?
Slovenčina Ako môžem zoraďovať učiteľov/triedy/predmety/učebne?
Slovenčina Užívateľské políčka
Slovenčina Základné údaje
English Demo files
Slovenčina Voľno


Rozvrhy - Zadávanie údajov - Predmety

Slovenčina Ako pridať nový predmet
Slovenčina Ako upraviť detaily predmetu
Slovenčina Učebne pre daný predmet
Slovenčina Predmet - podmienky
Slovenčina Domáca príprava
Slovenčina Ako upraviť prednastavenú distribúciu kariet predmetu
Slovenčina Hodiny predmetu môžu byť cez obed
Slovenčina Dočasný predmet - rýchle pridanie špeciálnych hodín do rozvrhu učiteľa


Rozvrhy - Zadávanie údajov - Triedy

Slovenčina Čo sú triedy (ročníky)?
Slovenčina Ako pridať novú triedu
Slovenčina Hodiny triedy
Slovenčina Voľno triedy
Slovenčina Základné podmienky pre triedy
Slovenčina Ako zadať, kedy môže mať trieda obed?
Slovenčina Ako vytvárať delenia v triede?
Slovenčina Počet žiakov v triede a skupinách


Rozvrhy - Zadávanie údajov - Učebne

Slovenčina Ako pridať novú učebňu
Slovenčina Ako zadať kmeňovú učebňu pre triedu.
Slovenčina Čo je zdieľaná učebňa?
Slovenčina Prideľovanie hodín do učební
Slovenčina Priority pre výber učební
Slovenčina Ako môžem priradiť niektoré učebne k predmetu?
Slovenčina Ako môžem priradiť učebňu učiteľovi?
Slovenčina Ako zadať, že nie je možné učebňu v určitý čas používať?
Slovenčina Ako môžem zadať učebne pre viac hodín naraz
English My lessons are not placed in classrooms/Adding classrooms into created timetable
Slovenčina Hodina vyžaduje viac učební
Slovenčina Kapacita učební
Slovenčina Dve vyučovacie hodiny naraz v rovnakej miestnosti (Riešenie 1)
Slovenčina Dve vyučovacie hodiny naraz v rovnakej miestnosti (Riešenie 2)
Slovenčina Vytvorenie dozorov (miesto, čas)


Rozvrhy - Zadávanie údajov - Učitelia

Slovenčina Učitelia
Slovenčina Úväzky
Slovenčina Ako zadať voľno učiteľov
Slovenčina Zadávanie Detailov učiteľa
Slovenčina Ako zadať triedneho učiteľa?
Slovenčina Konfigurácia formátu mena (Krstné meno / Priezvisko)
Slovenčina Ako zadať učiteľovi delené hodiny?


Rozvrhy - Zadávanie údajov - Hodiny

Slovenčina Pridávanie a editovanie hodín
Slovenčina Ako zadať dvojhodinovky, príp. trojhodinovky?
Slovenčina Radi by sme zadali z jedného predmetu jednohodinovku a dvojhodinovky! Napr. 1+1+1+2
Slovenčina Chceli by sme mať hodiny za týždeň rozdelené 1+1+1+2 ALEBO 1+2+2.
Slovenčina Ako môžem zadať hodinu bez konkrétnej triedy?
Slovenčina Ako môžem zadefinovať hodinu bez učiteľa?
Slovenčina Ako možem kopírovať viac hodín naraz?
Slovenčina Pridávanie viacerých hodín
Slovenčina Dvojhodinovky sa v rozvrhu ukazujú ako dvojité, v čom je chyba?
English How to add the same lesson with multiple lengths in Timetables online
English How to change merged lessons in Timetables Online
English Merging lessons in the lists in Timetables online
English How to merge already created lessons in TimeTables Online


Rozvrhy - Zadávanie údajov - Skupiny a spojené triedy

Slovenčina Skupiny a delenia v rozvrhu
Slovenčina Ako vytvárať delenia v triede?
Slovenčina Typická situácia: Dvaja učitelia učia dva predmety v rovnakom čase v jednej triede
Slovenčina Ako zadať učiteľovi delené hodiny?
Slovenčina Ako zadať hodiny, kde sú žiaci spojení z dvoch tried?
Slovenčina Typická situácia: Telesná výchova ako spojená hodina pre chlapcov a dievčatá z dvoch tried:
Slovenčina Typická situácia: Telesná výchova - 3 hodiny v dvoch triedach.
Slovenčina Ako skombinovať hodiny z dvoch delení triedy na jednej pozícii
Slovenčina Celé a delené hodiny z jedného predmetu
Slovenčina Kopírovanie delenia z jednej triedy do inej triedy (iných tried)
English How can I choose which student is in which group?
Slovenčina Typická situácia: Žiaci z celého ročníka sú rozdelení do skupín
English How to input Options - each student needs to select one course from Options1 and one from Options2
Slovenčina Ako vytvoriť rozvrh a hodiny pre malotriedky a triedy so žiakmi z viacerých ročníkov?


Rozvrhy - Zadávanie údajov - Zvonenie a prestávky

Slovenčina Môžem nastaviť počet hodín za deň?
Slovenčina Ako premenovať názvy hodín a nastaviť začiatok a koniec zvonenia pre každú vyučovaciu hodinu?
Slovenčina Ako tlačiť prestávky medzi vyučovacími hodinami?
Slovenčina Všetky dvojhodinovky a dlhšie hodiny môžu byť cez prestávku
Slovenčina Dvojhodinovky nemôžu byť cez prestávku
Slovenčina V niektorých dňoch máme rôzne zvonenia.
Slovenčina Máme rôzny čas prestávok v jednotlivých častiach našej školy. Ako to zadať? (Riešenie 2)
Slovenčina Máme rôzny čas prestávok v jednotlivých častiach našej školy. Ako to zadať? (Riešenie 1)
Slovenčina Ako netlačiť niektoré prestávky alebo vyučovacie hodiny v rozvrhu pre určité triedy (učiteľov alebo v sumárnych rozvrhoch)
Slovenčina Zmena formátu času
Slovenčina Každý deň mávame 5 hodín, ale v piatok iba 4.
English What is 0th period (zero period)?
Slovenčina Môžem odstrániť nultú hodinu? Začíname prvou hodinou.
Slovenčina Polhodinovky
Slovenčina Nastavenie dĺžky hodiny započítavanej do úväzku učiteľa
English Periods of varying lengths + subjects in minutes per week (Canada)
Slovenčina Ako zadať inú dĺžku zvonenie na odborný výcvik?


Rozvrhy - Zadávanie údajov - Dni, týždne a termy

Slovenčina Na našej škole sa učí aj v sobotu
Slovenčina Dvojtýždňový rozvrh (SOU a podobne)
Slovenčina Ako nastaviť počet týždňov?
Slovenčina Ako zostaviť rozvrh na viac ako 5 dní?
Slovenčina Máme 10dňový rozvrh. Potrebujeme priradiť 1 učebňu ako kmeňovú učebňu pre dve triedy.
Slovenčina Môžem si premenovať názvy dní
Slovenčina Viac semestrový rozvrh
Slovenčina Ako premenovať názvy dní?
Slovenčina Rozšírený počet hodín za týžden
English Our school has lessons with 4 week and lessons with 2 week cycle
Slovenčina Ako zmeniť týždeň pre viac hodín?
English How to change weekend to "Friday-Saturday"


Rozvrhy - Zadávanie údajov - Osnova hodín

Slovenčina Čo je to osnova hodín?
Slovenčina Čo znamenajú jednotlivé farby v osnove hodín?
Slovenčina Pridávanie novej hodiny v osnove hodín
Slovenčina Počet za týždeň - formát
Slovenčina Editovanie hodiny
Slovenčina Editovanie hodiny - Možnosti
Slovenčina Hromadný výber
Slovenčina Práca s delenými hodinami
Slovenčina Práca so spojenými hodinami
English Working with classrooms
Slovenčina Plánovanie úväzkov v osnove hodín (iba v Online rozvrhoch)


Rozvrhy - Zadávanie údajov - Budovy

Slovenčina Ako zadať budovy
Slovenčina Presuny medzi budovami
Slovenčina Ako v rozvrhu zobraziť farby budov
Slovenčina Max rôznych budov za deň (#58)


Rozvrhy - Práca s programom

Slovenčina Práca s rozvrhom - všeobecné informácie
Slovenčina Ovládací panel
Slovenčina Posúvanie kartičiek ručne
Slovenčina Odstránenie kartičky z rozvrhu
Slovenčina Pravé tlačítko na myši
Slovenčina Zamknuté kartičky
Slovenčina Práca s učebňami
Slovenčina Voliteľné pohľady
English Quick modification of the onscreen view
Slovenčina Pravoklik na hlavičky riadkov
Slovenčina Operácie Undo a Redo
Slovenčina Pohľad - učebne
English Filter function
English Working with days in the main view (available in version 2009)
English We have the same timetable each day in given term or week (available in version 2009)
English How can I filter cards displayed in the list on uplaced cards
English What happens when I change school type?
English What does the stripes on the cards mean?
Slovenčina Klávesové skratky
Slovenčina Súvisiace rozvrhy
Slovenčina Porovnávanie rozvrhov
Slovenčina Zmena vzhľadu rozvrhu na obrazovke


Rozvrhy - Zadávanie podmienok - Učitelia

Slovenčina Okná v rozvrhu učiteľa
Slovenčina Na škole máme učiteľa, ktorý učí iba dva dni v týždni a nezáleží na tom, ktoré dni to sú.
Slovenčina Učiteľ XY vyučuje v 5.A dve hodiny za týždeň, ale obe sú poobede.
Slovenčina Pre každú hodinu potrebujeme mať k dispozícii jedného voľného učiteľa
Slovenčina Ako by sa dali rovnomerne rozmiestniť prvé/posledné hodiny všetkých učiteľov?
Slovenčina Triedni učitelia musia učiť prvú hodinu
Slovenčina Naši učitelia nemôžu učiť viac než 6 hodín za sebou
Slovenčina Ako zadať, keď učiteľ môže učiť len jednu 7. hodinu?
Slovenčina Ako zadať učiteľovi min. a max. počet hodín za jeden deň?
Slovenčina Máme 10 dňový rozvrh (dvojtýždňový), chceme hodiny učiteľa rovnomerne rozdeliť do tých 2 týždňov
Slovenčina Ako zabezpečiť obednú prestávku pre učiteľov
Slovenčina Each teacher shall have one or two free afternoon
Slovenčina Dvaja učitelia nemôžu učiť na rovnakej vyučovacej hodine.
Slovenčina Učiteľ nemôže učiť za sebou 4. hodinu pre 5. ročník a 5. hodinu pre 6. ročník.
Slovenčina Každý učiteľ musí mať aspoň jednu hodinu do obeda.
Slovenčina Na každej vyučovacej hodine potrebujeme dvoch voľných učiteľov (na zaistenie suplovania)
English Teacher cannot teach both in the morning and in the afternoon
English Our teachers have substitution duty lessons, we need min 2 at each period
English Teacher cannot teach in two different classes in one day
English Teacher can teach max 2 periods per day in one class
Slovenčina Tri hodiny z piatich sú s dvoma vyučujúcimi (hodiny s asistentom).
Slovenčina Učiteľ nemôže učiť tri po sebe idúce hodiny v jednej triede
Slovenčina Ako zabezpečiť, aby učiteľ začínal vždy najneskôr na druhej vyučovacej hodine.
Slovenčina Učiteľ nemôže mať okno väčšie ako 2 hodiny
Slovenčina Učiteľ nemôže učiť aj na 6. a 7. vyučovacej hodine. Môže učiť iba na jednej z nich.
English Teacher can teach max 5 lessons per day, but only twice in week
English Our teacher must teach in consecutive days
English Teachers can not teach more than 3 consecutive periods without counting Planning time
English Our teachers can teach max 5 days in two weeks timetable
English Our teacher teach two different subjects but they need at least one period gap between.


Rozvrhy - Zadávanie podmienok - Predmety

Slovenčina Maximálny počet na otáznikových pozíciách pre daný predmet
English Max one history lesson on 6th position in each class (solution 2)
Slovenčina Dva predmety nemôžu byť za sebou/nemôžu byť v ten istý deň.
Slovenčina Rovnomerné rozloženie predmetu počas týždňa
Slovenčina Dve hodiny do týždňa nemôžu byť v pondelok a piatok
Slovenčina Chcem, aby predmet v jednej triede bol na takých istých pozíciách ako predmet v inej triede
Slovenčina Čo ak 2 určité hodiny (predmety) musia prebiehať súčasne?
Slovenčina Potrebujeme mať predmet Matematika na rovnakých pozíciách v triedach 5.A a 5.B
Slovenčina Dva predmety musia nasledovať po sebe
Slovenčina Rozloženie kariet jedného predmetu na rôzne vyučovacie hodiny
Slovenčina Chceme mať v danej triede hodiny Matematiky v rovnakú hodinu každý deň
Slovenčina Potrebujem aby predmet Geografia bol poslednou hodinou v triedach 5.A, 5.B, 5.C...
Slovenčina Ako upraviť prednastavenú distribúciu kariet predmetu
English I want just one PE/Art/Drama lesson per day
English I have Geography two times per week. It shall not be on consecutive days.
Slovenčina How can I define lessons that can be outside teaching block(in the afternoon)?
English There can be two maths on one day, but not consecutivelly
English There can be two math lessons on one day, but they need to be placed consecutivelly
English Biology cannot be on the day after Chemistry
English Double lessons must be before single lessons
English Biology has to be in the afternoon in certain classes and in the morning in other classes
English 5A has to have Biology right before or after biology in 5B (the two classes have to have biology lesson on consecutive periods)
English French and Spanish language lessons can be in one day, but with a gap at least 2 periods
English How to distribute lessons in multiple weeks timetable.


Rozvrhy - Zadávanie podmienok - Triedy

Slovenčina Ako zadať podmienku, že trieda má mať max. jednu 7.hodinu alebo max. jednu 0.hodinu?
Slovenčina Kontrola medzier/okien v rozvrhu triedy
Slovenčina Blok vyučovania - umožňuje niektorým triedam neskorší príchod alebo skorší odchod.
English How to allow gaps in class timetables
Slovenčina Je možné nastaviť maximálny počet hodín za deň?
Slovenčina Ako sa vyhnúť tomu, aby sme mali po obedňajšej prestávke jednu hodinu
Slovenčina Obe skupiny musia končiť vyučovanie v rovnakom čase!
English What does the warning 'The entered timetable is probably not complete' mean?
English Apply conditions to whole grades
English Class can have max 2 gaps per day
English Children can come to the school on second period, but only once per week
English Our school works in two shifts, some classes come in the morning, some in the afternoon
English Math can not be right after PE, but it can be before or at least one period later


Rozvrhy - Zadávanie podmienok - Učebne

English Optimizing the room usage for students
English At least one lesson per week has to be in certain classroom
English We have 3 lessons per week and they shall be in the same classroom
English Lesson can be only once per week in certain classroom
English Reducing the room usage
English GymRoom can only be used 4 days per week(GymRoom has to be free on 3 afternoons)
English Concentrate groups of lessons into fewer classrooms


Rozvrhy - Zadávanie podmienok - Týždne a termy

English Student has to finish Biology before he can attend Biology practice
English Subject has to be in consecutive weeks/terms
English Two subjects have to be at the same time in both weeks/terms


Rozvrhy - Zadávanie podmienok - Ostatné

Slovenčina Dá sa predísť tomu, aby dve špecifické hodiny neboli vyučované súčasne ?
Slovenčina Zadajte, koľko hodín bude pred určitou pozíciou
Slovenčina Skupiny musia začínať v rovnakom čase
Slovenčina U nás po ôsmej vyučovacej hodine nechodí autobus, takže deti nemôžu končiť touto hodinou
Slovenčina Máme dvojhodinovku a jednohodinovky, ale dvojhodinovky nemôžu byť v pondelok
English Maximum one planning time lesson per day
Slovenčina Dejepis v 5A musí byť iba v stredu
English What does "Apply to" mean in the cardrelationships?
English What does the time map in advanced cardrelationships mean?
English How can I define that teacher can have max 3 consecutive periods(but he can have 2 doubles)
English Double lesson cannot be over certain breaks
English Double lesson cannot be on Monday/in the afternoon
English Checking room capacity
English Double lessons can not start on even periods


Rozvrhy - Testovanie rozvrhu

Slovenčina Prečo testovať rozvrh?
Slovenčina Test oznámi nejaký problém. Čo ďalej?
Slovenčina Kontrola a Oprava - príklad
Slovenčina Testovanie viacerých tried/učiteľov naraz
Slovenčina Generate draft timetable
English How can I test just some lessons, for example all double lessons or all PE lessons
English Testing card relationships
English Analyze the timetable by generation
English Analyze the timetable by Extended tests


Rozvrhy - Generovanie rozvrhu

Slovenčina Začiatok generovania
Slovenčina Čo znamená zložitosť generovania?
Slovenčina Poľavenie z podmienok
Slovenčina Dobrý spôsob ako vygenerovať rozvrh
Slovenčina Čo znamená dialógové okno, ktoré sa zobrazuje počas generovania?
Slovenčina Generovanie sa skončilo a program mi hlási poľavenie z niektorých podmienok.
Slovenčina Môžem prinútiť generátor, aby umiestnil určitú hodinu na určitú pozíciu?
English Multiprocessor generation (dual-core...)
Slovenčina Testovanie bolo úspešné, ale generovanie sa nepodarilo
English What happens when I cancel the generation?
English Cloud generator
Slovenčina Je možné ešte zmeniť rozvrh po generovaní?
Slovenčina Kontrola zadania a generovania


Rozvrhy - Kontrola

Slovenčina Kontrola rozvrhu
Slovenčina Štatistika
Slovenčina Trieda XY má v rozvrhu okno.
Slovenčina Delené kartičky sú umiestnené na príliš veľkom počte pozícií v triede XY.
English Verify just one class/teachers/subject
English Advisor - Overbooked class/teacher/room
English Advisor - No lessons for certain period
English Advisor - Different number of lessons for groups
English Advisor - Lessons of different length
English Advisor - More lessons than days
English Advisor - Teachers have many blocked days
English Advisor - special classrooms are not defined
Slovenčina Advisor - These teachers have to teach in too many classes at the same time
English Blocked part of the day


Rozvrhy - Tlač

English How can I select what printout will be printed?
English How to print in color and define colors in printouts
Slovenčina Potrebujeme Deň 1, Deň 2... namiesto Pondelok - Piatok
Slovenčina Ako možno tlačiť dni v stĺpcoch a vyučovacie hodiny v riadkoch?
Slovenčina Ako môžem tlačiť pomenovanie Lektor alebo Profesor namiesto Učiteľ?
Slovenčina Ako môžem zmeniť farbu TRIEDY?
Slovenčina Ako môžem vytlačiť úväzky učiteľov?
Slovenčina Ako odstrániť všetky prispôsobené texty? Niektoré texty v tlačových výstupoch sú nesprávne, čo s tým?
Slovenčina Ako vytlačiť rozvrh pre jednotlivých študentov
Slovenčina Ako tlačiť osnovu hodín?
English I want to have periods running from top to bottom, not from left to right
English I want to change the header above printed timetable
English How to print wallposters, for example 3x2 papers
English Why some of the periods are not displayed in print preview?
English How to change/reset structure of the printed layouts in TT online?


Rozvrhy - Tlač - Prispôsobenie tlačových výstupov

Slovenčina Prispôsobenie tlačových výstupov
Slovenčina Chceli by sme mať na rozvrhu vytlačené aj mená učiteľov/väčším písmom
Slovenčina Pre každú hodinu chcem na kartičke vytlačiť aj učiteľa, učebňu, skupinu...
Slovenčina Tlač obrázkov predmetov
Slovenčina Môžem načítať nastavenia prispôsobených tlačových výstupov z iného rozvrhu?
Slovenčina Ako môžem nastaviť hrúbku čiar?
Slovenčina Chcem tlačiť súhrnný rozvrh učiteľov vo farbách učiteľov
English How can I define Extra columns?
Slovenčina Tlač viacerých rozvrhov na na jeden list papiera (dostupné od verzie 2009)
English How to print only certain classes or teachers?
Slovenčina Modify the heights of rows or widths of columns
English Modifying the structure of the printouts
Slovenčina Ako vytlačiť rozvrh iba pre Pondelok a Utorok?
English How to print reports for DayA/DayB? (available in version 2009)
Slovenčina How can I print summary timetables for teachers/classes/classrooms?
Slovenčina Ako vytlačiť dozory v rozvrhoch učiteľov a učební?
English Is it possible to print consecutive single lessons as one lesson?
English Printing different bell times for school sections/days
English Printing weekly timetables
Slovenčina Ako zobraziť pri tlači čas zvonenia?
English Print the color only in the left part of the cell
Slovenčina Tlač dátumu alebo poznámky pod rozvrhom
English Print different bell times for teachers
Slovenčina Chceme na rozvrhoch tlačiť aj logo školy


Rozvrhy - Tlač - Dizajny tlačových výstupov

Slovenčina Dizajny tlačových výstupov
Slovenčina Ako aplikovať dizajn tlače
Slovenčina Tlač legendy pod rozvrhom
English How to add class name, classteacher, homeclassroom to my print design
Slovenčina Chceme tlačiť rôzne texty pre každého učiteľa. Musím vytvoriť dizajn pre každého učiteľa?
Slovenčina Dizajn vlastností objektu
Slovenčina Ako môžete upravovať dizajn tlačových výstupov?
Slovenčina Ako môžem dizajn zmeniť/odstrániť?
English I get error message: design file is missing on this computer


Rozvrhy - Dozory

Slovenčina Vytvorenie dozorov (miesto, čas)
Slovenčina Vymazanie dozoru
Slovenčina Vyberanie učiteľov na dozor.
Slovenčina Vygenerovať dozor v miestnostiach
Slovenčina Je možné zadať dvoch učiteľov na dozor v jednej učebni?
Slovenčina Môžem pre niektorých učiteľov zadefinovať maximum/minimum dozorov?
Slovenčina Export rozvrhu služieb (možné iba v offline verzii pre Windows).
Slovenčina Zadávanie dozorov vo viactýždňovom rozvrhu
Slovenčina Ako vytlačiť dozory v rozvrhoch učiteľov a učební?


Rozvrhy - Študentské rozvrhy

Slovenčina Na čo slúžia semináre?
English How can I input individual students
English How can I input students picks
English How to create courses for subjects
Slovenčina Ako zadať seminárové hodiny
Slovenčina Práca so seminármi v rozvrhu
English How can I assign students to groups manually
Slovenčina Funkcia "Preskup študentov v seminároch"
Slovenčina Niektoré seminárové hodiny nevidno v rozvrhu triedy, iba v rozvrhu učiteľa, v čom je problém?
English Max students for certain seminar lesson
English How to generate timetable with students
English The student’s timetable view
English Pending students view
English Student can have max 3 gaps per day
English Printing individual student's timetables
English How can I display capacities and students counts on the cards?
English Student choices - Importance
Slovenčina Student's can select/request courses at our school


Rozvrhy - Export a Import

Slovenčina Môžem exportovať do MS Excelu hodiny, učiteľov, či predmety?
English Export to XML
Slovenčina Export je obmedzený na maximálne 10 kariet/hodín
Slovenčina Import zo schránky (clipboard)
Slovenčina Synchronizácia s databázou
English Import from XML
English ID numbers in import/export
English Import sections from clipboard(Excel)
English Import students' course(seminar) selections from clipboard(Excel) - Method 1
Slovenčina Import žiakov pre semináre z MS Excelu
Slovenčina Ako spojiť dva rozvrhové súbory do jedného
Slovenčina Ako môžem vyexportovať rozvrh do Excelu alebo HTML
Slovenčina Ako nahrať rozvrh od RNDr. Červený na Edupage stránku


Rozvrhy - Iné

Slovenčina Vymeniť dva dni v rozvrhu
Slovenčina Vymazať neumiestnené karty
Slovenčina I need to move all lessons within the day
English How can I swap all the lessons from one period to another
Slovenčina Local backup
Slovenčina Rozvrhové súbory - tvorba záložných kópií, problémy s otvorením súboru, atď...
Slovenčina Why there are questionmarks in my timetable?
Slovenčina Add timetable to your calendar application (Google calendar, Outlook, iPhone calendar...)


Rozvrhy - Zdieľanie rozvrhu

English aSc TimeTables Online - Features
Slovenčina Zdieľanie rozvrhu
Slovenčina Ako si môžem vytvoriť webovú stránku s rozvrhom
Slovenčina Ako nahrať rozvrh na stránku
Slovenčina Ako môžem otvoriť rozvrh uložený online v PC aplikácii ASC Rozvrhy
Slovenčina Ako môžem poslať rozvrh učiteľom
Slovenčina Ako môžem publikovať rozvrh pre rodičov/študentov z programu ASC Rozvrhy?
English How can I modify what public (users without password) can see?
Slovenčina Nový pohľad pre rozvrh
Slovenčina Ako môžem zobraziť rozvrh na aktuálny týždeň
Slovenčina Ako môžem publikovať rozvrh pre rodičov/študentov?
Slovenčina Ako ukladať zmeny v rozvrhu v priebehu školského roku


Rozvrhy - Rozvrhy online - Administrácia

English aSc TimeTables online – main advantages of the online version
English How can I get to Timetables online administration
Slovenčina Ako upraviť rozvrh uložený online
Slovenčina Ako otvoriť predchádzajúce verzie rozvrhu uloženého online
English Is it possible to reuse last year data in Timetable online?
Slovenčina Ako vypublikovať nový rozvrh v Rozvrhoch ONLINE?
Slovenčina Ako v prípade zmeny vypublikovať ďalší rozvrh na Edupage
Slovenčina Ako zmeniť meno rozvrhu a dátumy platnosti
Slovenčina Ako môžem synchronizovať dáta medzi rozvrhmi a EduPage?
Slovenčina Ako môžem dodatočne synchronizovať dáta medzi rozvrhmi a EduPage?
Slovenčina Ako môžem zobraziť rozvrh na aktuálny týždeň
Slovenčina Overovanie rozvrhu - hlásenie: skupiny v spojených triedach majú rôzne názvy
Slovenčina Nový pohľad pre rozvrh
Slovenčina Informačná obrazovka
Slovenčina Ako môžem zobraziť/skryť plné mená učiteľov a žiakov z pohľadu pre verejnosť?
Slovenčina Ako nastaviť presný dátum zmeny týždňa alebo polroka v zverejnenom rozvrhu?
English How to delegate other teachers to administrate the timetables
English Is it possible for two or more colleagues to work on the same timetable?
English We use 7 days cycle in timetable but we need a free weekends (online).
English I overwrote my timetable with the new version by accident
Slovenčina Ako zistím, ktorý rozvrh je platný?


Rozvrhy - Čo je nové?

English What’s new in ASC Timetables version 2023
English What’s new in version 2022
English What’s new in version 2021
English What’s new in version 2020
English What’s new in version 2019
English What’s new in version 2018
English What’s new in version 2017
English What’s new in version 2016
English What's new in version 2015
Slovenčina Čo je nové vo verzii 2014
English What's new in version 2013
Slovenčina Čo je nové vo verzii 2012
Slovenčina Čo je nové vo verzii 2007
English What's new in version 2010
English What’s new in version 2009
Slovenčina Čo je nové vo verzii 2008
Slovenčina Čo je nové v Rozvrhoch Online?


Rozvrhy - Suplovanie - Základné informácie

Slovenčina Prečo používať Suplovanie ONLINE?
Slovenčina Ako sa dostanem do Suplovania Online?


Rozvrhy - Suplovanie - Zadávanie údajov

Slovenčina Učiteľ - nastavenie detailov
Slovenčina Detaily predmetu
Slovenčina Definovanie dôvodov neprítomnosti
Slovenčina Definovanie typov suplovania
Slovenčina Aprobácie
Slovenčina Kopírovanie služieb a nadčasov
English Events in substitution


Rozvrhy - Suplovanie - Práca so suplovaním

Slovenčina Vytvorenie poznámky pre každé zastupovanie
Slovenčina Vytvorenie poznámky pre určitý deň
Slovenčina Ako môžem vymazať suplovanie?
Slovenčina Ako nastaviť, že hodina odpadla?
Slovenčina Čo sa zobrazuje v suplovaní v pravom hornom rohu?
Slovenčina Suplovanie počas karantény
Slovenčina Ako zrušiť naraz hodiny pre viac tried?
Slovenčina Hybridné vyučovanie, vyučujúci je v karanténe
Slovenčina Ako zadať, ak sa časť žiakov zúčastní na udalosti a časť má vyučovanie v inej triede? (funkcia dočasné preradenie žiakov)


Rozvrhy - Suplovanie - Práca so suplovaním - Niekto chýba

Slovenčina Zadávanie chýbajúcich učiteľov
Slovenčina Pridávanie viacerých chýbajúcich naraz
Slovenčina Trieda, alebo jej skupina, chýba celý deň.
Slovenčina Generovanie suplovania pre jeden deň
Slovenčina Zadávanie suplovania
Slovenčina Presun hodiny
Slovenčina Nahradenie hodiny
Slovenčina Presunuté, vymenené a nahradené hodiny.
Slovenčina Chýbajúci učiteľ aj učebňa na jednej hodine
Slovenčina Kolízie v suplovaní
Slovenčina Výmena hodín
Slovenčina Suplovanie viac-hodinoviek
Slovenčina Dlhodobé suplovanie
Slovenčina Chýbanie učiteľa na dozore počas prestávok
Slovenčina Ako zadať viac suplujúcich učiteľov, a viac učební na jednej hodine.
Slovenčina Hodina s dvoma učiteľmi - ako ju zrušiť iba pre jedného z nich
English Events in substitution
Slovenčina Suplovanie dozorov počas prestávok
Slovenčina Prevzatie chýbajúcej triedy, učiteľa z udalosti


Rozvrhy - Suplovanie - Práca so suplovaním - Iné

Slovenčina Ako vytvoriť novú hodinu v Suplovaní
Slovenčina Prevziať zmenu učebne do suplovania online
Slovenčina Zmena rozvrhu v konkrétnom dni za iný deň/týždeň/polrok.
Slovenčina Ako zmeniť predmet, učebňu... ak nikto nechýba?
English How to change particular lesson if nobody is missing


Rozvrhy - Suplovanie - Zverejniť suplovanie

English When are the changes in Online Substitution published to the webpage
Slovenčina Ako nastaviť zobrazovanie suplovania na web stránke školy
Slovenčina Nechceme publikované suplovanie zobrazovať verejnosti
Slovenčina Tlačové zostavy v suplovaní online


Rozvrhy - Suplovanie - Notifikácie

Slovenčina Notifikácie o suplovaní
Slovenčina Pokyny pre suplujúceho učiteľa - cez mobilnú aplikáciu
Slovenčina Podpisovanie/potvrdzovanie suplovania


Rozvrhy - Suplovanie - Tlače a exporty

Slovenčina Tlačové zostavy v suplovaní online


Rozvrhy - Suplovanie - Iné

Slovenčina Ako nastaviť učiteľovi právo na administráciu suplovania
Slovenčina Dá sa používať naraz aj PC aj online suplovanie?
Slovenčina Ako dostať do suplovania vychovávateľku z ŠKD alebo vedúceho krúžku?


Rozvrhy - Suplovanie - Čo je nové?

Slovenčina Čo je nové v Online Suplovaní


Rozvrhy - Suplovanie - Suplovanie v ŠKD

Slovenčina Ako zobraziť v suplovaní aj osobné rozvrhy učiteľov (MŠ, ŠKD, krúžky, ZUŠ)?
Slovenčina Suplovanie v ŠKD - ako rozdeliť suplovanie v ŠKD na dvoch učiteľov?
Slovenčina Ako zadať suplovanie v ŠKD, ak vychovávateľka chýba iba časť dňa, napríklad ráno?
Slovenčina Ako zadať suplovanie, ak napr. vychovávateľka poobede chýba len hodinu a zvyšok popoludnia je v práci?
Slovenčina Ako zobraziť v suplovaní odpadnuté krúžky
Slovenčina Ako pri chýbaní vychovávateľky rozdeliť deti do iných skupín?


Rozvrhy - Suplovanie - Suplovanie - pohľad učiteľa

Slovenčina Učiteľ - Kontrola suplovania


Rozvrhy - Suplovanie - Suplovanie v mobilnej aplikácii

Slovenčina Administrácia suplovania v mobilnej aplikácii - Prehľad
Slovenčina Ako nastaviť učiteľovi právo na administráciu suplovania
Slovenčina Kde nájdem v mobilnej aplikácii administráciu suplovania?
Slovenčina Ako pridať do suplovania v mobilnej aplikácii chýbajúcich učiteľov/triedy/učebne
Slovenčina Ako upraviť údaje alebo odstrániť chýbajúceho učiteľa v mobilnej aplikácii
Slovenčina Ako určiť suplovanie v mobilnej aplikácii
Slovenčina Ako pridať hodiny v Suplovaní online v mobilnej aplikácii
Slovenčina Ako zverejniť suplovanie na daný deň cez mobilnú aplikáciu


Rozvrhy - Cloud generátor

English What is cloud generator?
English How can I start cloud generator?
English How can I monitor the progress of the cloud generator
English How can I monitor the cloud generator in the mobile application?
English How can I stop the cloud generation?
English How can I increase the speed of cloud generation?