Rozvrhy - Zadávanie údajov - Všeobecné informácie

Slovenčina Vytvorenie nového rozvrhu alebo otvorenie už existujúceho rozvrhu
English How to create the first TimeTable OFFLINE
Slovenčina Ako vytvoriť nový rozvrh online?
Slovenčina Je možné použiť niektoré údaje z minulého roku? Napr. učiteľov, predmety, úväzky?
English Is it possible to reuse last year data in Timetable online?
Slovenčina Ako môžem zoraďovať učiteľov/triedy/predmety/učebne?
Slovenčina Užívateľské políčka
Slovenčina Základné údaje
English Demo files
Slovenčina Voľno


Rozvrhy - Zadávanie údajov - Predmety

Slovenčina Ako pridať nový predmet
Slovenčina Ako upraviť detaily predmetu
Slovenčina Učebne pre daný predmet
Slovenčina Predmet - podmienky
Slovenčina Domáca príprava
Slovenčina Ako upraviť prednastavenú distribúciu kariet predmetu
Slovenčina Hodiny predmetu môžu byť cez obed
Slovenčina Dočasný predmet - rýchle pridanie špeciálnych hodín do rozvrhu učiteľa


Rozvrhy - Zadávanie údajov - Triedy

Slovenčina Čo sú triedy (ročníky)?
Slovenčina Ako pridať novú triedu
Slovenčina Hodiny triedy
Slovenčina Voľno triedy
Slovenčina Základné podmienky pre triedy
Slovenčina Ako zadať, kedy môže mať trieda obed?
Slovenčina Ako vytvárať delenia v triede?
Slovenčina Počet žiakov v triede a skupinách


Rozvrhy - Zadávanie údajov - Učebne

Slovenčina Ako pridať novú učebňu
Slovenčina Ako zadať kmeňovú učebňu pre triedu.
Slovenčina Čo je zdieľaná učebňa?
Slovenčina Prideľovanie hodín do učební
Slovenčina Priority pre výber učební
Slovenčina Ako môžem priradiť niektoré učebne k predmetu?
Slovenčina Ako môžem priradiť učebňu učiteľovi?
Slovenčina Ako zadať, že nie je možné učebňu v určitý čas používať?
Slovenčina Ako môžem zadať učebne pre viac hodín naraz
English My lessons are not placed in classrooms/Adding classrooms into created timetable
Slovenčina Hodina vyžaduje viac učební
Slovenčina Kapacita učební
Slovenčina Dve vyučovacie hodiny naraz v rovnakej miestnosti (Riešenie 1)
Slovenčina Dve vyučovacie hodiny naraz v rovnakej miestnosti (Riešenie 2)
Slovenčina Vytvorenie dozorov (miesto, čas)


Rozvrhy - Zadávanie údajov - Učitelia

Slovenčina Učitelia
Slovenčina Úväzky
Slovenčina Ako zadať voľno učiteľov
Slovenčina Zadávanie Detailov učiteľa
Slovenčina Ako zadať triedneho učiteľa?
Slovenčina Konfigurácia formátu mena (Krstné meno / Priezvisko)
Slovenčina Ako zadať učiteľovi delené hodiny?


Rozvrhy - Zadávanie údajov - Hodiny

Slovenčina Pridávanie a editovanie hodín
Slovenčina Ako zadať dvojhodinovky, príp. trojhodinovky?
Slovenčina Radi by sme zadali z jedného predmetu jednohodinovku a dvojhodinovky! Napr. 1+1+1+2
Slovenčina Chceli by sme mať hodiny za týždeň rozdelené 1+1+1+2 ALEBO 1+2+2.
Slovenčina Ako môžem zadať hodinu bez konkrétnej triedy?
Slovenčina Ako môžem zadefinovať hodinu bez učiteľa?
Slovenčina Ako možem kopírovať viac hodín naraz?
Slovenčina Pridávanie viacerých hodín
Slovenčina Dvojhodinovky sa v rozvrhu ukazujú ako dvojité, v čom je chyba?
English How to add the same lesson with multiple lengths in Timetables online
English How to change merged lessons in Timetables Online
English Merging lessons in the lists in Timetables online
English How to merge already created lessons in TimeTables Online


Rozvrhy - Zadávanie údajov - Skupiny a spojené triedy

Slovenčina Skupiny a delenia v rozvrhu
Slovenčina Ako vytvárať delenia v triede?
Slovenčina Typická situácia: Dvaja učitelia učia dva predmety v rovnakom čase v jednej triede
Slovenčina Ako zadať učiteľovi delené hodiny?
Slovenčina Ako zadať hodiny, kde sú žiaci spojení z dvoch tried?
Slovenčina Typická situácia: Telesná výchova ako spojená hodina pre chlapcov a dievčatá z dvoch tried:
Slovenčina Typická situácia: Telesná výchova - 3 hodiny v dvoch triedach.
Slovenčina Ako skombinovať hodiny z dvoch delení triedy na jednej pozícii
Slovenčina Celé a delené hodiny z jedného predmetu
Slovenčina Kopírovanie delenia z jednej triedy do inej triedy (iných tried)
English How can I choose which student is in which group?
Slovenčina Typická situácia: Žiaci z celého ročníka sú rozdelení do skupín
English How to input Options - each student needs to select one course from Options1 and one from Options2
Slovenčina Ako vytvoriť rozvrh a hodiny pre malotriedky a triedy so žiakmi z viacerých ročníkov?


Rozvrhy - Zadávanie údajov - Zvonenie a prestávky

Slovenčina Môžem nastaviť počet hodín za deň?
Slovenčina Ako premenovať názvy hodín a nastaviť začiatok a koniec zvonenia pre každú vyučovaciu hodinu?
Slovenčina Ako tlačiť prestávky medzi vyučovacími hodinami?
Slovenčina Všetky dvojhodinovky a dlhšie hodiny môžu byť cez prestávku
Slovenčina Dvojhodinovky nemôžu byť cez prestávku
Slovenčina V niektorých dňoch máme rôzne zvonenia.
Slovenčina Máme rôzny čas prestávok v jednotlivých častiach našej školy. Ako to zadať? (Riešenie 2)
Slovenčina Máme rôzny čas prestávok v jednotlivých častiach našej školy. Ako to zadať? (Riešenie 1)
Slovenčina Ako netlačiť niektoré prestávky alebo vyučovacie hodiny v rozvrhu pre určité triedy (učiteľov alebo v sumárnych rozvrhoch)
Slovenčina Zmena formátu času
Slovenčina Každý deň mávame 5 hodín, ale v piatok iba 4.
English What is 0th period (zero period)?
Slovenčina Môžem odstrániť nultú hodinu? Začíname prvou hodinou.
Slovenčina Polhodinovky
Slovenčina Nastavenie dĺžky hodiny započítavanej do úväzku učiteľa
English Periods of varying lengths + subjects in minutes per week (Canada)
Slovenčina Ako zadať inú dĺžku zvonenie na odborný výcvik?


Rozvrhy - Zadávanie údajov - Dni, týždne a termy

Slovenčina Na našej škole sa učí aj v sobotu
Slovenčina Dvojtýždňový rozvrh (SOU a podobne)
Slovenčina Ako nastaviť počet týždňov?
Slovenčina Ako zostaviť rozvrh na viac ako 5 dní?
Slovenčina Máme 10dňový rozvrh. Potrebujeme priradiť 1 učebňu ako kmeňovú učebňu pre dve triedy.
Slovenčina Môžem si premenovať názvy dní
Slovenčina Viac semestrový rozvrh
Slovenčina Ako premenovať názvy dní?
Slovenčina Rozšírený počet hodín za týžden
English Our school has lessons with 4 week and lessons with 2 week cycle
Slovenčina Ako zmeniť týždeň pre viac hodín?
English How to change weekend to "Friday-Saturday"


Rozvrhy - Zadávanie údajov - Osnova hodín

Slovenčina Čo je to osnova hodín?
Slovenčina Čo znamenajú jednotlivé farby v osnove hodín?
Slovenčina Pridávanie novej hodiny v osnove hodín
Slovenčina Počet za týždeň - formát
Slovenčina Editovanie hodiny
Slovenčina Editovanie hodiny - Možnosti
Slovenčina Hromadný výber
Slovenčina Práca s delenými hodinami
Slovenčina Práca so spojenými hodinami
English Working with classrooms
Slovenčina Plánovanie úväzkov v osnove hodín (iba v Online rozvrhoch)


Rozvrhy - Zadávanie údajov - Budovy

Slovenčina Ako zadať budovy
Slovenčina Presuny medzi budovami
Slovenčina Ako v rozvrhu zobraziť farby budov
Slovenčina Max rôznych budov za deň (#58)