Hodnotenie typu "Známky"

English Slovenčina Deutsch Russian Čeština Lithuania Hebrew Thai

Hodnotenie známkou je najjednoduchší spôsob hodnotenia.


Učiteľ zapíše žiakom známky:

Žiak vidí známky v mobilnej aplikácii i na webe.

Učiteľ môže pri vytváraní novej udalosti v IŽK zadať váhu známky, s akou sa započítava do priemeru.

Známky (hodnotenie) s rozličnou váhou. Ako sa počíta priemer?

Pozrite si aj ďalšie možnosti hodnotenia:
Hodnotenie typu "Známka vypočítaná z bodovej/percentuálnej hodnoty"
Hodnotenie typu "Body"
Hodnotenie typu "Body s informatívnou známkou"
Hodnotenie typu "Percentá"
Hodnotenie typu "Percentá vypočítané z bodovej hodnoty"
Hodnotenie typu "Percentá vypočítané z bodovej hodnoty s informatívnou známkou"

Pozrite si aj
Ako môže učiteľ zadať známky?