Známky (hodnotenie) s rozličnou váhou. Ako sa počíta priemer?

English Slovenčina Deutsch Russian Čeština Lithuania Hebrew Thai

EduPage umožňuje učiteľovi zvoliť, s akou váhou sa bude známka alebo percentá započítavať do priemeru a tým aj do výslednej známky.

Známka z polročnej písomky je zrejme dôležitejšia ako známka z jednej domácej úlohy.

Každej udalosti môžete zadať "váhu", alebo inými slovami určiť dôležitosť známky danej udalosti.

EduPage umožňuje hodnotiť známkami, bodmi alebo percentami. Ukážeme si, ako sa pri týchto typoch hodnotenia zohľadňuje váha pri počítaní priemeru.

a) Váha pri hodnotení známkami

Váha v podstate znamená, koľkokrát sa známka započíta do konečného priemeru.

Napríklad žiak dostane 1 z domácej úlohy a 5 z koncoročnej písomky.

Priemer je:
(1+5)/2 = 3

Avšak, ak dáte väčší dôraz na koncoročnú písomku, napr "Veľmi dôležitou udalosťou, trojnásobnou váhou(3)", potom sa známka tejto udalosti počítať trikrát:

1+5+5+5 / 4 = 4

Ak sa nastavíte myšou nad hodnotu priemeru, systém zobrazí výpočet, ktorým priemer vypočítal:


Ako si môžem nastaviť inú váhu známok ako sú ponúkané hodnoty?
Rozšírené nastavenia udalostí v IŽK

b) Váha pri hodnotení percentami
Váha percentuálneho hodnotenia sa počíta veľmi podobne, ako váha známok.

Príklad: Žiaci písali dva testy, prvý s váhou 1, druhý s váhou 2.
Ak žiak dostal 50% z prvej písomky a 100% z druhej písomky, tak jeho priemer sa počíta takto:
(1*50% + 2*100%) / (1+2) = 83.33%

c) Váha pri hodnotení bodmi
Ak hodnotíte bodmi, tak váha udalosti je daná maximálnym počtom bodov. Písomka za 25 bodov má polovičnú váhu oproti písomke za 50 bodov.