Známky - Nastavenie IZK

Slovenčina Postup pre zriadenie internetovej žiackej knižky
Slovenčina Administrátor: základný prehľad
Slovenčina Ako nastaviť používateľské práva pre IŽK?
Slovenčina Ako pridať všetkým učiteľom právo na zapisovanie poznámok zo správania?
Slovenčina Ako zobrazovať/nezobrazovať známky na vysvedčení žiakom a rodičom?
Slovenčina Administrátor: Ako zmeniť spôsob známkovania
Slovenčina História žiackej knižky: Ako zistiť, kedy bola známka zadaná, zmenená alebo zmazaná?
Slovenčina Ako nastaviť iné delenie školského roka (trimestre, štvrťroky a pod.)
Slovenčina Ako zakázať editovanie známok po určenom termíne?
Slovenčina Ako nastaviť, aké známky sa zobrazujú žiakom a rodičom?
Slovenčina Typy hodnotenia - známky, body, percentá
Slovenčina Ako nastaviť dátum konca polroku v IŽK na EduPage stránke?
Slovenčina Ako prednastaviť udalosti v IŽK?
Slovenčina Ako si zadefinujem rozne stupnice pre vyhodnotenie?
Slovenčina Ako sa prepnúť do IŽK do minulého šk. roka ako administrátor?
Slovenčina Kto môže tlačiť zostavy v známkach?
Slovenčina Kde nájdem zoznam výchovných opatrení aj s odôvodnením?


Známky - Možnosti hodnotenia

Slovenčina Aké sú možnosti hodnotenia žiakov v prostredí EduPage?
Slovenčina Hodnotenie typu "Známky"
Slovenčina Hodnotenie typu "Známka vypočítaná z bodovej/percentuálnej hodnoty"
Slovenčina Hodnotenie typu "Body"
Slovenčina Hodnotenie typu "Body s informatívnou známkou"
Slovenčina Hodnotenie typu "Percentá"
Slovenčina Hodnotenie typu "Percentá vypočítané z bodovej hodnoty"
Slovenčina Hodnotenie typu "Percentá vypočítané z bodovej hodnoty s informatívnou známkou"
Slovenčina Priebežné slovné hodnotenie
Slovenčina Slovné hodnotenie žiakov
Slovenčina Môžem pri hodnotení žiakov kombinovať hodnotenie známkou s hodnotením pomocou bodov alebo percent?
Slovenčina Známky (hodnotenie) s rozličnou váhou. Ako sa počíta priemer?
Slovenčina Ako si zadefinujem stupnice pre vyhodnotenie?
Slovenčina Ako zadať žiakom extra body za aktivitu?
Slovenčina Učiteľ - ako zadať na vysvedčení známku aj slovný komentár z predmetu?
Slovenčina Učiteľ - ako zadať na vysvedčení len slovné hodnotenie bez známky?
Slovenčina Učiteľ - ako zadať na vysvedčení celkové slovné hodnotenie žiaka?
Slovenčina Administrátor - ako môžem skontrolovať slovné hodnotenie, ktoré zadali učitelia žiakom na vysvedčení?
Slovenčina Rozšírené nastavenia udalostí v IŽK
Slovenčina Ako si môžem nastaviť inú váhu známok ako sú ponúkané hodnoty?
Slovenčina Ako po novom funguje zadávanie "aktívne absolvoval", prípadne "absolvoval"?


Známky - Známky - Všeobecné informácie

Slovenčina Internetová žiacka knižka - prehľad
Slovenčina Ako môže učiteľ zadať známky?
Slovenčina Ako zadať známky (hodnotenie) cez mobilnú aplikáciu?
Slovenčina Ako zatriediť známky v žiackej knižke - vytváranie udalostí v IŽK
Slovenčina Ako vytvoriť novú udalosť v IŽK v mobilnej aplikácii?
Slovenčina Ako zadať v mobilnej aplikácii známky (hodnotenie) viacerým žiakom naraz?
Slovenčina Ako zadať žiakovi známku z písomky, na ktorej sa nezúčastnil?
Slovenčina Ako usporiadať udalosti v IŽK do stĺpcov?
Slovenčina Rozšírený mód na zadávanie/prezeranie známok
Slovenčina Ako zadať komentár ku známke?
Slovenčina Na čo slúžia kategórie v žiackej knižke?
Slovenčina Ako môže triedny učiteľ prezerať/zadávať známky žiakov vo svojej triede na vysvedčení?
Slovenčina Ako môžem zadať známku na vysvedčení?
Slovenčina Ako sa vypočítajú známky na vysvedčení?
Slovenčina Ako zobraziť/skryť komentáre k známkam a iné detaily známok?
Slovenčina Ako najrýchlejšie zistiť či bola známka podpísaná rodičom?
Slovenčina Ako odlíšiť niektoré známky farbami
Slovenčina Ako zmeniť nastavenia žiackej knižky?
Slovenčina Ako môžem zadať známku na štvrťrok?
Slovenčina Ako vytvoriť udalosť v IŽK na celý školský rok
Slovenčina Ako vytlačiť klasifikačnú správu triedy a iné zostavy?
Slovenčina Ako zadať známky na vysvedčení, ak nepoužívame IŽK?
Slovenčina Ako sa vypočíta priemer, ak učiteľ používa kategórie s vážením
Slovenčina Ako zobraziť detaily existujúcej známky?
Slovenčina Porovnávacie štatistiky výsledkov žiakov
Slovenčina Ako zadať hodnotenie opravnej previerky?
Slovenčina Ako zobraziť v triednej knihe a v IŽK iba žiakov mojej skupiny?
Slovenčina Ako natočiť hlavičky stĺpcov v IŽK?
Slovenčina Ako zmazať známku?
Slovenčina Ako skopírovať vytvorené udalosti a kategórie v IŽK z minulého šk. roka?
Slovenčina Novinka: Ako zobraziť udalosti v elektronickej správe triedy + zoznam integrovaných žiakov


Známky - Známky - Možnosti hodnotenia

Slovenčina Aké sú možnosti hodnotenia žiakov v prostredí EduPage?
Slovenčina Hodnotenie typu "Známky"
Slovenčina Hodnotenie typu "Známka vypočítaná z bodovej/percentuálnej hodnoty"
Slovenčina Hodnotenie typu "Body"
Slovenčina Hodnotenie typu "Body s informatívnou známkou"
Slovenčina Hodnotenie typu "Percentá"
Slovenčina Hodnotenie typu "Percentá vypočítané z bodovej hodnoty"
Slovenčina Hodnotenie typu "Percentá vypočítané z bodovej hodnoty s informatívnou známkou"
Slovenčina Priebežné slovné hodnotenie
Slovenčina Slovné hodnotenie žiakov
Slovenčina Môžem pri hodnotení žiakov kombinovať hodnotenie známkou s hodnotením pomocou bodov alebo percent?
Slovenčina Známky (hodnotenie) s rozličnou váhou. Ako sa počíta priemer?
Slovenčina Ako si zadefinujem stupnice pre vyhodnotenie?
Slovenčina Ako zadať žiakom extra body za aktivitu?
Slovenčina Učiteľ - ako zadať na vysvedčení známku aj slovný komentár z predmetu?
Slovenčina Učiteľ - ako zadať na vysvedčení len slovné hodnotenie bez známky?
Slovenčina Učiteľ - ako zadať na vysvedčení celkové slovné hodnotenie žiaka?
Slovenčina Administrátor - ako môžem skontrolovať slovné hodnotenie, ktoré zadali učitelia žiakom na vysvedčení?
Slovenčina Rozšírené nastavenia udalostí v IŽK
Slovenčina Ako si môžem nastaviť inú váhu známok ako sú ponúkané hodnoty?
Slovenčina Ako po novom funguje zadávanie "aktívne absolvoval", prípadne "absolvoval"?


Známky - Známky - Správanie, poznámky, pochvaly

Slovenčina Ako môžem zadať poznámky/pochvaly?
Slovenčina Zadávanie poznámok v mobilnej aplikácii
Slovenčina Ako môže učiteľ zadať poznámku zo správania žiakom v triede, ktorú neučí?
Slovenčina Ako zadať žiakovi napomenutie/pochvalu/pokarhanie triednym učiteľom alebo riaditeľom
Slovenčina Ako triedny učiteľ zadá napomenutie pre slabý prospech?
Slovenčina Ako môže učiteľ podať návrh na napomenutie za slabý prospech vo svojom predmete?
Slovenčina Ako triedny učiteľ schváli návrh na napomenutie za slabý prospech alebo iné výchovné opatrenie
Slovenčina Ako vytlačím a zaevidujem jedno napomenutie za slabý prospech z viacerých predmetov
Slovenčina Ako si môže triedny učiteľ pozrieť poznámky žiakov svojej triedy?
Slovenčina Ako môže učiteľ zadať žiakom hromadne 1 zo správania na vysvedčení?
Slovenčina Pravidlá pre automatické pridávanie výchovných opatrení na základe pochvál/poznámok
Slovenčina Poznámka na nápravu
Slovenčina Ako zadať podmienečné vylúčenie zo štúdia?
Slovenčina Ako vytlačím a zaevidujem napomenutie/pochvalu/pokarhanie od triedneho učiteľa alebo riaditeľa?
Slovenčina Ako vytlačiť naraz viacero už vygenerovaných a zaevidovaných opatrení/rozhodnutí
Slovenčina Ktoré opatrenia má vlastne škola tlačiť?
Slovenčina Ako zobraziť/nezobraziť udelené výchovné opatrenie žiakovi a rodičom
Slovenčina História poznámok / výchovných opatrení
Slovenčina Výchovné opatrenia v katalógovom liste žiaka
Slovenčina Ako zmeniť dátum na už vygenerovanom rozhodnutí / oznámení?


Známky - Známky - Kompetencie

Slovenčina Učiteľ - Ako zadať a nastaviť kompetencie
Slovenčina Ako umožniť žiakom sebahodnotenie kompetencií?
Slovenčina Admin - Ako zadať a nastaviť kompetencie konkrétnej hodine
Slovenčina Ako skopírovať kompetencie z jednej hodiny do ďalších paralelných hodín?
Slovenčina Hodnotenie úrovne kompetencií u žiaka


Známky - Komisionálne skúšky

Slovenčina Ako vytvoriť komisionálne skúšky?
Slovenčina Ako vytvoriť komisiu pre komisionálne skúšky?
Slovenčina Ako vytvoriť rozhodnutie pre komisionálnu skúšku?
Slovenčina Ako zadám hodnotenie komisionálnej skúšky?
Slovenčina Ako vytvoriť protokol pre komisionálnu skúšku?
Slovenčina Ako vytvoriť oznámenie o výsledku komisionálnej skúšky?
Slovenčina Prepočíta sa známka z komisionálnej skúšky na vysvedčenie?
Slovenčina Zamietnutie komisionálnej skúšky
Slovenčina Ako si zobraziť všetky komisionálne skúšky jedného žiaka
Slovenčina Používame vlastné číslovanie rozhodnutí
Slovenčina Kde vytvorím menovací dekrét pre komisionálnu skúšku?
Slovenčina Ako vytvoriť rozhodnutie/oznámenie o KS pre viacero predmetov?
Slovenčina Môže vytvárať učiteľ komisionálne skúšky?
Slovenčina Ako docieliť, aby sa známka z komisionálnej skúšky nepremietla na vysvedčenie?
Slovenčina Ako vytlačiť harmonogram komisionálnych skúšok?


Známky - Výpisy

Slovenčina Ako vygenerovať/vytlačiť a doručiť žiakom výpisy za 1. polrok
Slovenčina Ako nastavím predmety na výpise/vysvedčení?
Slovenčina Ako vygenerujem výpisy/vysvedčenia?
Slovenčina Ako vygenerujem PDF výpisu/vysvedčenia?
Slovenčina Ako na EduPage zverejním žiakovi/rodičovi PDF výpisu?
Slovenčina Ako vytlačím výpisy / vysvedčenia pre triedu?
Slovenčina Chcem tlačiť hodnotenie na výpise číslicou, nie slovom
Slovenčina Prečo nevidím na výpise / vysvedčení dochádzku vypočítanú na základe ETK?
Slovenčina Kde zadám miesto vydania na výpise?
Slovenčina Nepoužívam ETK, chcem zadať sumárnu dochádzku.
Slovenčina Ako spracovať dochádzku žiaka, ktorý prestupil v priebehu šk. r. z inej školy?
Slovenčina Môže vygenerovať výpisy aj triedny učiteľ?