Známky - Nastavenie IZK

Slovenčina   Postup pre zriadenie internetovej žiackej knižky
Slovenčina   Administrátor: základný prehľad
Slovenčina   Ako nastaviť používateľské práva pre IŽK?
Slovenčina   Ako pridať všetkým učiteľom právo na zapisovanie poznámok zo správania?
Slovenčina   Ako nezobrazovať známky na vysvedčení žiakom a rodičom?
Slovenčina   Administrátor: Ako zmeniť spôsob známkovania
Slovenčina   História žiackej knižky: Ako zistiť, kedy bola známka zadaná, zmenená alebo zmazaná?
Slovenčina   Ako nastaviť iné delenie školského roka (trimestre, štvrťroky a pod.)
Slovenčina   Ako zakázať editovanie známok po určenom termíne?
Slovenčina   Ako nastaviť, aké známky sa zobrazujú žiakom a rodičom?
Slovenčina   Typy hodnotenia - známky, body, percentá
Slovenčina   Ako nastaviť dátum konca polroku v IŽK na EduPage stránke?
Slovenčina   Ako prednastaviť udalosti v IŽK?
Slovenčina   Ako si zadefinujem rozne stupnice pre vyhodnotenie?


Známky - Možnosti hodnotenia

Slovenčina   Aké sú možnosti hodnotenia žiakov v prostredí EduPage?
Slovenčina   Hodnotenie typu "Známky"
Slovenčina   Hodnotenie typu "Známka vypočítaná z bodovej/percentuálnej hodnoty"
Slovenčina   Hodnotenie typu "Body"
Slovenčina   Hodnotenie typu "Body s informatívnou známkou"
Slovenčina   Hodnotenie typu "Percentá"
Slovenčina   Hodnotenie typu "Percentá vypočítané z bodovej hodnoty"
Slovenčina   Hodnotenie typu "Percentá vypočítané z bodovej hodnoty s informatívnou známkou"
Slovenčina   Priebežné slovné hodnotenie
Slovenčina   Slovné hodnotenie žiakov
Slovenčina   Môžem pri hodnotení žiakov kombinovať hodnotenie známkou s hodnotením pomocou bodov alebo percent?
Slovenčina   Známky (hodnotenie) s rozličnou váhou. Ako sa počíta priemer?
Slovenčina   Ako si zadefinujem stupnice pre vyhodnotenie?
Slovenčina   Ako zadať žiakom extra body za aktivitu?
Slovenčina   Učiteľ - ako zadať na vysvedčení známku aj slovný komentár z predmetu?
Slovenčina   Učiteľ - ako zadať na vysvedčení len slovné hodnotenie bez známky?
Slovenčina   Učiteľ - ako zadať na vysvedčení celkové slovné hodnotenie žiaka?
Slovenčina   Administrátor - ako môžem skontrolovať slovné hodnotenie, ktoré zadali učitelia žiakom na vysvedčení?
Slovenčina   Rozšírené nastavenia udalostí v IŽK


Známky - Známky - Všeobecné informácie

Slovenčina   Ako môže učiteľ zadať známky?
Slovenčina   Ako zadať známky (hodnotenie) cez mobilnú aplikáciu?
Slovenčina   Ako zatriediť známky v žiackej knižke - vytváranie udalostí v IŽK
Slovenčina   Ako vytvoriť novú udalosť v IŽK v mobilnej aplikácii?
Slovenčina   Ako zadať v mobilnej aplikácii známky (hodnotenie) viacerým žiakom naraz?
Slovenčina   Ako zadať žiakovi známku z písomky, na ktorej sa nezúčastnil?
Slovenčina   Ako usporiadať udalosti v IŽK do stĺpcov?
Slovenčina   Rozšírený mód na zadávanie/prezeranie známok
Slovenčina   Ako zadať komentár ku známke?
Slovenčina   Na čo slúžia kategórie v žiackej knižke?
Slovenčina   Ako môže triedny učiteľ prezerať/zadávať známky žiakov vo svojej triede na vysvedčení?
Slovenčina   Ako môžem zadať známku na vysvedčení?
Slovenčina   Ako sa vypočítajú známky na vysvedčení?
Slovenčina   Ako zobraziť/skryť komentáre k známkam a iné detaily známok?
Slovenčina   Ako najrýchlejšie zistiť či bola známka podpísaná rodičom?
Slovenčina   Ako odlíšiť niektoré známky farbami
Slovenčina   Ako zmeniť nastavenia žiackej knižky?
Slovenčina   Ako môžem zadať známku na štvrťrok?
Slovenčina   Ako vytvoriť udalosť v IŽK na celý školský rok
Slovenčina   Ako vytlačiť klasifikačnú správu triedy a iné zostavy?
Slovenčina   Ako zadať známky na vysvedčení, ak nepoužívame IŽK?
Slovenčina   Ako sa vypočíta priemer, ak učiteľ používa kategórie s vážením
Slovenčina   Ako zobraziť detaily existujúcej známky?
Slovenčina   Porovnávacie štatistiky výsledkov žiakov
Slovenčina   Ako zadať hodnotenie opravnej previerky?
Slovenčina   Internetová žiacka knižka - prehľad
Slovenčina   Ako zobraziť v triednej knihe a v IŽK iba žiakov mojej skupiny?
Slovenčina   Ako natočiť hlavičky stĺpcov v IŽK?


Známky - Známky - Možnosti hodnotenia

Slovenčina   Aké sú možnosti hodnotenia žiakov v prostredí EduPage?
Slovenčina   Hodnotenie typu "Známky"
Slovenčina   Hodnotenie typu "Známka vypočítaná z bodovej/percentuálnej hodnoty"
Slovenčina   Hodnotenie typu "Body"
Slovenčina   Hodnotenie typu "Body s informatívnou známkou"
Slovenčina   Hodnotenie typu "Percentá"
Slovenčina   Hodnotenie typu "Percentá vypočítané z bodovej hodnoty"
Slovenčina   Hodnotenie typu "Percentá vypočítané z bodovej hodnoty s informatívnou známkou"
Slovenčina   Priebežné slovné hodnotenie
Slovenčina   Slovné hodnotenie žiakov
Slovenčina   Môžem pri hodnotení žiakov kombinovať hodnotenie známkou s hodnotením pomocou bodov alebo percent?
Slovenčina   Známky (hodnotenie) s rozličnou váhou. Ako sa počíta priemer?
Slovenčina   Ako si zadefinujem stupnice pre vyhodnotenie?
Slovenčina   Ako zadať žiakom extra body za aktivitu?
Slovenčina   Učiteľ - ako zadať na vysvedčení známku aj slovný komentár z predmetu?
Slovenčina   Učiteľ - ako zadať na vysvedčení len slovné hodnotenie bez známky?
Slovenčina   Učiteľ - ako zadať na vysvedčení celkové slovné hodnotenie žiaka?
Slovenčina   Administrátor - ako môžem skontrolovať slovné hodnotenie, ktoré zadali učitelia žiakom na vysvedčení?
Slovenčina   Rozšírené nastavenia udalostí v IŽK


Známky - Známky - Správanie, poznámky, pochvaly

Slovenčina   Ako môžem zadať poznámky/pochvaly?
Slovenčina   Zadávanie poznámok v mobilnej aplikácii
Slovenčina   Ako môže učiteľ zadať poznámku zo správania žiakom v triede, ktorú neučí?
Slovenčina   Ako zadať výchovné opatrenia: pochvaly, pokarhania...
Slovenčina   Ako si môže triedny učiteľ pozrieť poznámky žiakov svojej triedy?
Slovenčina   Ako môže učiteľ zadať žiakom hromadne 1 zo správania na vysvedčení?
Slovenčina   Úloha na nápravu
Slovenčina   Pravidlá pre automatické pridávanie výchovných opatrení na základe pochvál/poznámok
Slovenčina   Ako zadať podmienečné vylúčenie zo štúdia?
Slovenčina   Ako vytlačiť rozhodnutie a prideliť mu archívne číslo?
Slovenčina   Ako vytlačiť naraz rovnaký typ rozhodnutia?
Slovenčina   Ako zadať napomenutie pre slabý prospech?