Hodnotenie typu "Body"

English Slovenčina Deutsch Russian Čeština Lithuania Hebrew Thai

Pri vytváraní udalosti v žiackej knižke zvoľte typ Body.

Ak si učiteľ vyberie tento typ hodnotenia, pri vytváraní udalosti zadá maximálny počet bodov, ktoré môžu žiaci získať. Tento maximálny počet bodov je zároveň aj váhou udalosti (písomky/skúšania). To znamená, že písomka za 25 bodov má menšiu(polovičnú) váhu, ako písomka za 50 bodov.

Do stĺpca udalosti učiteľ zadáva body, ktoré žiaci získali.

Žiaci vidia pomer získaných bodov a maximálneho počtu bodov.

Výsledná známka sa vypočíta z pomeru získaných bodov a maximálneho počtu bodov.
Ako sa vypočítajú známky na vysvedčení?

Upozornenie: Ak chcete zadať desatinné body, používajte desatinnú bodku, napr. 3.5 bodu. Desatinná čiarka je rezerovaný znak, slúži na oddeľovanie viacerých hodnotení, ak ich učiteľ zadáva naraz.

Výhody hodnotenia bodmi:
a) Hodnotenie bodmi je spravodlivejšie oproti hodnoteniu známkami. Ak napríklad žiaci píšu písomku za 100 bodov, tak známku 3 dostane jednak žiak, ktorý získal 74 bodov ako aj ten, ktorý dosiahol len 50 bodov. Nie je trojka ako trojka. Hodnotenie bodmi detailnejšie ukáže výsledok žiaka. Pomôže učiteľovi pri spravodlivejšom rozhodovaní o výslednej známke.

b) Hodnotenie bodmi sa taktiež dá ľahko skombinovať s bonusovými bodmi. Stačí si vytvoriť udalosť s maximálnym počtom bodov 0. Všetky body, ktoré žiaci získajú, sú bonusovými bodmi. Takisto je možné v písomke získať napr. 28 z 25 bodov, ak žiak urobil okrem povinných aj bonusové úlohy.

c) Pokiaľ žiaci vedia dopredu, koľko bodov je potrebných na výslednú známku, ľahko vedia zistiť, koľko bodov ešte potrebujú získať.

EduPage ponúka aj možnosť hodnotenia bodmi s informatívnou známkou. Tento spôsob hodnotenia funguje rovnako ako hodnotenie bodmi, len navyše systém zobrazí informatívne aj známku. Do priemeru sa však započítavajú body, nie známka.

Ak chcete hodnotiť tak, že písomky majú rovnakú váhu bez ohľadu na počet bodov, vyberte si Hodnotenie typu "Percentá vypočítané z bodovej hodnoty"

Pozrite si aj ďalšie možnosti hodnotenia:
Hodnotenie typu "Známky"
Hodnotenie typu "Známka vypočítaná z bodovej/percentuálnej hodnoty"
Hodnotenie typu "Body s informatívnou známkou"
Hodnotenie typu "Percentá"
Hodnotenie typu "Percentá vypočítané z bodovej hodnoty"
Hodnotenie typu "Percentá vypočítané z bodovej hodnoty s informatívnou známkou"