Hodnotenie typu "Známka vypočítaná z bodovej/percentuálnej hodnoty"

English Slovenčina Deutsch Russian Čeština Lithuania Hebrew Thai

Ak hodnotíte známkami, EduPage vám vie pomôcť pri vypočítaní známky z bodovej písomky.

Pri vytváraní novej písomky/skúšania zadajte maximum bodov, ktoré žiak môže z písomky získať. Nastavte vyhodnotenie, pomocou ktorého má systém vypočítať známku.


Učiteľ zadáva žiakom počet bodov, ktoré získali. Systém ich prepočíta na známku na základe zvolenej stupnice.

Ako si zadefinujem stupnice pre vyhodnotenie?

Žiak uvidí počet bodov, ktoré získal a vypočítanú známku.

V tomto type hodnotenia sa do priemeru započítava známka (nie body ani percentá). Taktiež môžete zvoliť váhu tejto známky.

Pozrite si aj ďalšie možnosti hodnotenia:
Hodnotenie typu "Známky"
Hodnotenie typu "Body"
Hodnotenie typu "Body s informatívnou známkou"
Hodnotenie typu "Percentá"
Hodnotenie typu "Percentá vypočítané z bodovej hodnoty"
Hodnotenie typu "Percentá vypočítané z bodovej hodnoty s informatívnou známkou"