รูปแบบการประเมิน "เกรด"

English Slovenčina Deutsch Russian Čeština Lithuania Hebrew Thai

การให้เกรดแก่นักเรียนคือรูปแบบการประเมินผลที่เรียบง่ายที่สุด

ครูกรอกเกรดให้แก่นักเรียน

นักเรียนสามารถมองเห็นเกรดที่พวกเขาได้รับในเว็บไซต์ EduPage หรือในแอปพลิเคชัน EduPage บนมือถือ

ในระหว่างการสร้างงานที่มอบหมายใหม่ในผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ครูสามารถเลือกนำ้หนักสำหรับงานนั้น ว่าจะมีน้ำหนักมากน้อยเพียงใดในค่าเฉลี่ย
วิธีที่ระบบคำนวณค่าเฉลี่ยของเกรดที่มีนำ้หนักไม่เท่ากัน

รูปแบบการประเมินอื่นๆ:
รูปแบบการประเมิน "เกรดที่คำนวณจากคะแนน/เปอร์เซ็นต์"
รูปแบบการประเมิน "คะแนน"
รูปแบบการประเมิน "คะแนนที่ระบุเกรด"
รูปแบบการประเมิน "เปอร์เซ็นต์"
รูปแบบการประเมิน "เปอร์เซ็นต์ที่คำนวณจากคะแนน"
รูปแบบการประเมิน "เปอร์เซ็นต์ที่คำนวณจากคะแนนที่ระบุเกรด"

อ่านเพิ่มเติม:
วิธีกรอกเกรด