Normované náklady - surovinový limit

KDE NÁJDETE NORMOVANÉ NÁKLADY

-> z úvodnej stránky modulu jedáleň alebo cez rozbaľovacie menu vľavo hore prejdite do časti 'Prehľady' -> 'Ceny'
-> načíta sa tabuľka 'Ceny bez platieb', ktorá obsahuje predpis poplatkov za objednanú stravu
-> pod tabuľkou sa nachádza sumarizácia normovaných a skutočných nákladov a ich rozdiel - denný aj kumulovanýČO ZNAMENAJÚ JEDNOTLIVÉ RIADKY POD TABUĽKOU

'Surovinový limit' = normované náklady
= suma predpísaného stravného spolu - za všetky objednané jedlá a všetkých stravníkov
- počíta sa na základe zadanej jednotkovej ceny (finančného pásma) v cenníku pre jednotlivé kategórie stravníkov a počtu objednávok jednotlivých jedál pre daný deň (zvolené obdobie)

'Vydané potraviny' = skutočné náklady
= prenáša sa sem suma z výdajok za zvolené obdobie
- ak škola nepoužíva sklad, neobsahuje žiadnu hodnotu


'Rozdiel' = je rozdiel normovaných a skutočných nákladov pre daný deň (zadané obdobie) - tzv. prevarenosť

'Počiatočný rozdiel' - kumulovaný rozdiel nákladov na začiatku dňa (zadaného obdobia)
= je to hodnota z riadku 'Prenos rozdielu' v predchádzajúci deň
- môžete upraviť ručne - zadať počiatočný rozdiel (finančný limit) napr. pri prechode z iného systému alebo pri inej potrebnej úprave
-> na začiatku každého šk. roka treba vždy nastaviť manuálne
Ako zadať počiatočný rozdiel pre finančné hospodárenie

'Prenos rozdielu' - kumulovaný rozdiel nákladov vrátane aktuálneho dňa (obdobia)
= rozdiel na konci dňa (obdobia) -> prenáša sa ako počiatočný rozdiel na nasledujúci deňAKO SYSTÉM POČÍTA NORMOVANÉ NÁKLADY (surovinový limit)

Pre správny výpočet normovaných nákladov je nevyhnutné mať nastavené správne dve veci:

1. CENNÍKY

-> cenník na jedlo - podľa finančného pásma na potraviny pre jednotlivé kategórie stravníkov
-> príspevky na jedlo - suma, ktorú neplatí stravník (napr. štátna dotácia, sociálny fond, iné príspevky od zamestnávateľa / zriaďovateľa)
Upozornenie!
Normované náklady sú určené na nákup potravín, preto v cenníku na JEDLO a ani v zozname prispievateľov na JEDLO nesmú byť zadané poplatky či príspevky na RÉŽIU! Režijné náklady sa zadávajú osobitne.

2. STRAVNÍCI

- musíte mať v systéme pre jednotlivé dni reálne počty objednanej stravy
-> to predpokladá, že máte nastavených stravníkov a tí sa priebežne odhlasujú/prihlasujú na stravu

linky na návody ku cenníkom:
Definovanie typov platiteľa a nastavenie cien stravného
Ako zadať sociálny fond a iné príspevky (na jedlo a réžiu)
Strava s dotáciou pre ZŠ - nastavenia
Režijné náklady
linky na návody ku stravníkom:
Kto má koľko platiť - ako priradiť typy platiteľov k stravníkom
Kto sa stravuje - ako priradiť objednávky
Hromadní stravníci v školskej jedálni
Vedúca jedálne - manuálne odhlásenie stravy


NORMOVANIE PRE RÔZNE SKUPINY

Ak máte rôznorodé skupiny stravníkov, pre ktoré potrebujete sledovať oddelene finančné hospodárenie, nastavte si normovacie skupiny.
Normovacie skupiny - pre oddelené normovanie surovín alebo oddelené finančné hospodárenie


PRÁCA S TABUĽKOU

 • úprava rozsahu tabuľky

  Prehľad sa štandardne po načítaní stránky zobrazuje:
  -> pre aktuálny deň - je možné zvoliť aj iné obdobie - týždeň, mesiac, vlastné
  * vlastné obdobie môže byť iba v rozsahu školského roka; ak potrebujete prehľad za kalendárny rok, je potrebné si obdobie rozdeliť na dve časti - podľa toho, ako máte v nastaveniach modulu školská jedáleň zadaný školský rok

  -> za všetky jedlá dňa spolu - v hornom menu je možné prepnúť pre jednotlivé jedlo dňa samostatne
  Náklady pre jednotlivé jedlo dňa sa zobrazia korektne vtedy, ak máte správne nastavenia pre:
  - normované náklady - stravná jednotka v cenníku musí byť zadaná samostatne pre jednotlivé jedlá
  - skutočné náklady - na výdajke musí byť zvolené aj 'Priradené jedlo dňa'

  -> sumárne podľa typov platiteľa
  = sumarizácia poplatkov a príspevkov na jedlo a réžiu pre jednotlivé kategórie stravníkov
  - tabuľka obsahuje zoznam iba takých stravníkov, ktorí mali v daný deň (pre zvolené obdobie) objednané aspoň jedno jedlo => stĺpec 'Počet stravníkov' je teda iba počet aktívnych v daný deň (obdobie)
  - tabuľka sa dá prepnúť na menný zoznam stravníkov - filtrovať a zoskupovať podľa tried a mať tak detailnejší prehľad o poplatkoch a príspevkoch

  * ak máte nastavené normovacie skupiny, v hornom menu sa bude vpravo od dátumu nachádzať aj výber pre normovaciu skupinu

 • ikonky nad tabuľkou pre:
  -> export do excelu
  -> tlač - zostava 'Ceny bez platieb',
  - rekapituálcia nákladov - tlačová zostava 'Stravný list - Deň', pre dlhšie obdobie tlačová zostava 'Prevarenosť'
  Stravný list a mesačné hospodárenie
  -> nástroje - možnosť skryť/zobraziť stĺpce (automaticky nie sú zobrazené nulové stĺpce)
  POPIS ČASTÍ V TABUĽKE - 'Ceny bez platieb':

  a) 'Stravníci'
  - typ platiteľa - v tabuľke sú riadky pre tie kategórie stravníkov, kde bol aspoň jeden stravník s objednaným jedlom vo zvolenom období
  *! môže byť vynechaný riadok pre niektorý typ platiteľa v prípade, že vo zvolenom období nikto z daného typu nemal objednané žiadne jedlo

  - počet stravníkov = počet stravovaných osôb vo zvolenom období
  *! ak zobrazujete dlhšie obdobie, v ktorom má nejaký stravník viac typov platiteľa, v sumárnej tabuľke sa nachádza iba v jednej kategórii typov platiteľa

  - počet objednaných jedál za zvolené obdobie spolu (ak škola varí okrem obeda aj napr. desiatu, každé objednané jedlo sa napočítava samostatne)

  b) 'Jedlo'
  - stĺpec 'Cena' je celková suma za jedlo podľa zadanej jednotkovej ceny na jedlo (finančného pásma) a za všetky jedlá dňa spolu
  - stĺpec 'Platí stravník' - čiastka, ktorú z ceny za jedlo hradí stravník
  - ďalšie stĺpce - iba ak máte v nastaveniach modulu zadaných prispievateľov na jedlo (napr. štátna dotácia, dotácia mesto, sociálny fond, ...)
  Zoznam prispievateľov a podmienky pre priznanie príspevku

  c) 'Režijné náklady'
  - stĺpec 'Cena' - jednotková cena na deň/mesiac a sumár za réžiu,
  - ďalšie stĺpce - iba ak máte v nastaveniach modulu zadaných aj prispievateľov na réžiu (napr. 55% príspevok zamestnávateľa, ...)  Pozrite si ďalšie návody pre modul Školská jedáleň:

  Zoznam všetkých návodov pre modul Školská jedáleň