Stravný list a mesačné hospodárenie

Tlačová zostava 'Stravný list - Deň' - obsahuje údaje automaticky prenesené z ostatných častí modulu, preto je nevyhnutné ich mať správne nastavené a vyplňované.

Tlačové zostavy nájdete cez rolovacie menu v časti 'Vytlačiť'.
Konkrétnu tlačovú zostavu je možné vybrať aj následne v dialógovom okne.

Zostavy sa štandardne zobrazujú pre aktuálny deň.
V dialogovom okne je možné zmeniť deň alebo zadať dlhšie obdobie (políčka 'Za obdobie') => stravné listy pre jednotlivé dni sa potom nachádzajú za sebou a dajú sa teda tlačiť naraz.

ČO OBSAHUJE STRAVNÝ LIST

a) jedálny lístok - podrobnejšie pozrite Jedálny lístok - možnosti vytvorenia

b) stravníci - počty stravníkov pre jednotlivé jedlá - členenie podľa typu platiteľa (kategória stravníka) spolu s veľkosťou porcie (veková skupina)

c) vydané potraviny - položky zadané na dokladoch Výdajka pre daný deň

d) rekapitulácia - normované a skutočné náklady, ich rozdiel v daný deň a prevarenosť (kumulovaný rozdiel)
Viac - Normované náklady - surovinový limit

* v prípade hromadných akcií musia byť objednávky vytvorené cez stravníkov - kvôli správnej výške surovinového limitu aj prevarenosti (Hromadní stravníci v školskej jedálni)Pre správne hospodárenie si na na začiatku každého školského roka nastavte počiatočný rozdiel; v prípade že je nulový, zadajte aj nulu.
Ako zadať počiatočný rozdiel pre finančné hospodárenie

Stravný list je možné vytlačiť alebo uložiť do súboru v .pdf formáte.

ODDELENÉ HOSPODÁRENIE

Ak máte rôzne skupiny stravníkov, pre ktorých potrebujete viesť oddelené hospodárenie (napr. dietetici, športovci, ...), musíte:

-> mať nastavené normovacie skupiny Normovacie skupiny - pre oddelené normovanie surovín alebo oddelené finančné hospodárenie
-> vytvárať samostatné výdajky pre jednotlivé normovacie skupiny a na každej výdajke zvoliť normovaciu skupinu
-> nastaviť samostatne počiatočný limit pre hospodárenie pre každú normovaciu skupinu
Ako zadať počiatočný rozdiel pre finančné hospodárenie

=> takto budete mať oddelené stravné listy pre každú skupinu stravníkov

Pokiaľ potrebujete oddelene hospodáriť pre jednotlivé jedlá, je nutné robiť samostatné výdajky pre jednotlivé jedlá a tiež nastaviť aj počiatočný rozdiel pre jednotlivé jedlá.


Ak máte nastavené normovacie skupiny, v hornom menu tlačovej zostavy sa bude nachádzať výber normovacej skupiny.MESAČNÝ PREHĽAD HOSPODÁRENIA

Tlačová zostava 'Stravný list' je pre jednotlivé dni.
Ak potrebujete tlačiť mesačnú rekapituláciu hospodárenia, zvoľte tlačovú zostavu 'Prevarenosť' a zadajte požadované obdobie.
Pozrite si ďalšie návody pre modul Školská jedáleň:

Zoznam všetkých návodov pre modul Školská jedáleň