Normovacie skupiny - pre oddelené normovanie surovín alebo oddelené finančné hospodárenie

Väčšina škôl nepotrebuje vôbec nastavovať 'Normovacie skupiny'.
Nesprávnym pochopením na čo normovacie skupiny v nastaveniach modulu jedáleň slúžia, si škola môže urobiť nesprávne nastavenia a skomplikovať či znefunkčniť niektoré časti modulu.

* Ak varíte súčasne pre MŠ aj pre ZŠ, pre rozdielne jedlo stačí správne vyplňovať jedálny lístok, určite nie nastavovať tieto normovacie skupiny.
Jedálny lístok - ako zadať iné jedlo pre ZŠ a MŠ (vyprážané vs. nevyprážané)NORMOVACIE SKUPINY - NA ČO SLÚŽIA A KEDY (NE)POUŽÍVAŤ

Normovacie skupiny slúžia pre jedálne, ktoré majú rôznorodé skupiny stravníkov a potrebujú sledovať pre nich:
a) oddelene finančné hospodárenie => samostatne tvorba surovinového limitu + prenos finančného rozdielu, výdaj potravín zo skladu
Príklady:
- športová škola pre oddelenie žiakov-športovcov a ostatných stravníkov
- jedáleň, ktorá varí aj pre dietetikov a potrebuje oddelene hospodáriť s ich prostriedkami a oddelene pre bežných stravníov
- jedáleň prevádzkuje vedľajšiu hospodársku činnosť

a / alebo:
b) oddelené normovanie potravín => viac normovacích hárokov s vyčíslením množstva surovín pre jednotlivé skupiny
Príklad:
- škola má jednu agendu (edupage), ale má dve samostatné kuchyne => každá kuchyňa potrebuje mať svoj normovací hárok s vyčíslením množstva surovín iba pre svojich stravníkovNormovacie skupiny nenastavujte, ak:
-> nepoužívate vôbec skladové hospodárstvo cez Edupage
-> a nemáte ani dve (viac) samostatné kuchyne
-> nemáte špeciálnych stravníkov (športovci, diéty)
-> nemusíte používať ani v prípade MŠ a ZŠ, pretože správnu tvorbu finančného rozdielu či normovanie zabezpečia už nastavenia v cenníku - finančné pásmo a veľkosti porcieAKO NORMOVACIE SKUPINY NASTAVIŤ

-> kliknite na modré tlačidlo '+ Pridať'
-> hlavná normovacia skupina s označením 'Štandardné' - je už prednastavená a systém sem zaradí všetky nenastavené typy platiteľov = stačí vám teda vyčleniť skupinu iných (športovci, dietetici, VHČ)
* ak sa rozhodnete nastaviť si pre všetkých vlastné skupiny, skupina 'štandardné' bude prázdna ... alebo bude obsahovať zabudnuté typy platiteľov
-> vedľajšie normovacie skupiny - vytvorte si podľa toho, komu - kedy - pre ktoré obdobie / dni / jedlo / menu potrebujete viesť oddelené hospodárenie

• 'Označenie' - vhodne pomenujte -> v ďalších častiach modulu sa nachádzajú filtre
*Prehľady: 'Počet jedál', 'Normy', 'Ceny' - tabuľky 'Ceny bez platieb' a 'Zaplatené stravníkom'
*Tlačové zostavy: 'Normovací hárok', 'Stravný list' ; *Sklad: Výdajky

• 'Časový interval' - zadávajte celý šk. rok od 1.9. - 31.8. ; ak vám nastane zmena počas šk. roka, pridajte ďalší časový interval a urobte iné nastavenie

• 'Dni v týždni' - ponechajte označené všetky, pokiaľ nemáte iné skupiny napr. cez víkend pre mimoškolské akcie

• 'Jedlo' - ponechajte označené všetky, pokiaľ nenastavujete iné skupiny napr. dietetikov alebo VHČ si vediete pod iným jedlom
- ak varíte pre niektoré jedlo viacej menu (alebo máte viacej výdajní), môžete zvoliť aj konkrétne menu (výdajňu)

• 'Typ platiteľa' - ponechajte označené iba tie, ktoré tvoria rovnakú skupinu pre finančné hospodárenie alebo normovanie (napr. aj na konkrétnu výdajňu)

-> dávajte pozor na duplicitné zaradenie alebo na vynechanie typu platiteľa
-> na duplicity nie je systémová kontrola, pretože duplicitné zaradenie niektorého typu platiteľa do viacerých skupín môže byť v určitom špecifickom prípade žiadúce
-> nezaradené typy platiteľa systém automaticky zaraďuje do skupiny 'Štandardné' - ale tie sa nezobrazujú pri hlavnej normovacej skupine - preto si vždy prekontrolujte nastaveniaPOČIATOČNÝ STAV PRE FINANČNÝ LIMIT

- nastavuje sa v časti 'Prehľady' - 'Ceny'
- v hornom menu treba zvoliť najprv normovaciu skupinu => až potom sa pod tabuľkou objavia riadky pre finančný limit a prenos rozdielu
- počiatočný stav zadáte cez ikonku ceruzky - najprv sa však nastavte na konkrétny dátum, od ktorého začínate
Viac v návode Ako zadať počiatočný rozdiel pre finančné hospodárenie


NORMOVACÍ HÁROK, STRAVNÝ LIST
- filter pre normovacie skupiny je priamo v tlačovej zostave - v hornom menu


VÝDAJKY

-> na dosiahnutie oddeleného finančného hospodárenia je potrebné, aby ste aj výdaj surovín zo skladu robili samostatne pre jednotlivé normovacie skupiny
-> výdajky je potrebné robiť viaceré - samostatne pre každú normovaciu skupinu
-> výber normovacej skupiny sa nachádza v záhlaví výdajky - prednastavený je na skupinu 'štandardné'

Pozrite si ďalšie návody pre modul Školská jedáleň:

Zoznam všetkých návodov pre modul Školská jedáleň