Automatické prerušenie objednávok neplatičom

Automatické prerušenie objednávok je funkcionalita, ktorá slúži na dočasné zablokovanie stravy neporiadnym stravníkom, čo neplatia za stravu načas. "vypnutie" možnosti prihlasovať/odhlasovať

Avšak automatické prerušenie objednávok určite nezapínajte, ak vôbec nevyužívate platby za stravu cez EduPage, alebo ak prijaté platby nezapisujete denne.


ODPORÚČANIA NA ZAČIATOK:

Používanie tejto automatickej funkcie
1. má zmysel až keď si škola urobí aj všetky ostatné nastavenia pre správne fungovanie jedálne a platieb - treba najmä:
-> zadať cenníky pre kategórie stravníkov - Definovanie typov platiteľa a nastavenie cien stravného
-> nastaviť stravníkov
Kto má koľko platiť - ako priradiť typy platiteľov k stravníkom
Kto sa stravuje - ako priradiť objednávky
-> nastaviť automatický predpis - Ako vytvoriť predpis pre školskú jedáleň
-> treba zapisovať prijaté platby za stravu (ideálne každý deň)
Ako škola zaznamená prijaté platby do EduPage - ručne, import z excelu, z účtu, Viamo.

2. automatické prerušenie objednávok nemá slúžiť na ukončenie stravovania
=> stravník s prerušenými objednávkami je stále stravník, generujú sa mu aj poplatky a v systéme sa čaká ich na úhradu, aby sa znovu mohol stravovať
-> ak niekto odíde zo školy alebo sa nechce ďalej stravovať, treba mu na karte stravníka nastaviť reálny dátum konca
Stravník - individuálne ukončenie stravovania počas školského roka

3. ak ešte len začínate s modulom jedáleň cez EduPage a chcete využívať túto funkcionalitu, odporúčame nezapínať hneď - počkajte pár týždňov, kým sa:
-> stravníci oboznámia s fungovaním odhlasovania/prihlasovania stravy a tiež ako majú hradiť poplatky za stravu cez EduPage
-> zamestnanec školy naučí zapisovať došlé platby
=> škola sa tak vyhne zbytočným nedorozumeniam a prípadným problémom s neoprávnene prerušenou stravou hneď na začiatku


KDE SA NASTAVUJE PRERUŠENIE

-> automatické prerušenie úzko súvisí s funkciou Automatické obnovenie objednávok
-> obe funkcionality sa nachádzajú v nastaveniach modulu jedáleň - krok 'Neplatiči'
-> treba mať obe buď zapnuté alebo obe vypnuté - štvorček 'Systém vykonáva automaticky'
-> a pre rovnakú výšku kreditu (aby nezostala nepokrytá časť alebo aby sa automa
ČO JE KREDIT

-> automatické prerušenie objednávok sa deje na základe výšky kreditu - je preto dobré najprv porozumieť tomuto pojmu
-> podrobnejšie v návode Čo je kredit v školskej jedálni

NASTAVENIA A PARAMETRE PRE PRERUŠENIE

 • Od:
  - možnosti na výber sú: 'Dnes / Zajtra / Pozajtra / Popozajtra / Najbližší ďalší deň, kedy sa bude vydávať strava'
  -> zvoľte deň, od ktorého systém preruší objednávky
  => stravníkovi zmiznú tlačidlá na prihlásenie/odhlásenie stravy
  => vedúca jedálne v prehľadoch bude jeho meno vidieť zvýraznené červenou farbou a výber stravy bude zaznamenaný pomlčkou '-')
 • Použiť nastavenia iba ak: Kredit (deň vybratý v časti 'Od:' )
  -> do kolónky uviesť sumu, od ktorej už nechce škola povoliť vydávať stravu (môže byť nula, kladná aj záporná hodnota, cena jedného obeda, ...).

 • Príklad:
  ak vyberiete možnosť prerušenia 'Od: pozajtra' a pre 'Kredit (Pozajtra) je menší ako 0'
  -> potom systém každý deň (dnes) prepočíta, aký kredit by mal stravník pozajtra, ak by prejedol všetko podľa svojich objednávok vrátane pozajtrajšej stravy
  -> ak by mu týmto klesol kredit pod 0, systém by mu od pozajtra prerušil objednávky a nemohol by sa ďalej stravovať (dnes a zajtra sa ešte bude môcť stravovať, pozajtra už nie)

 • Výnimky: tlačidlo 'Pridať/'Upraviť'
  -> otvorí sa dialógové okno, kde môžete pridať cez zelené tlačidlo 'Viac platiteľov' konkrétnych stravníkov

  v stĺpci 'Zachovať do' sa dá nastaviť:
  a) dočasná výnimka - zvoľte 'zaplatenia',
  - použite napr. ak vám niekto volal, že práve odoslal peniaze - systém ho potom automaticky vyradí zo zoznamu po úhrade a zároveň po splnení podmienky na obnovenie

  b) trvalá výnimka: - 'neobmedzene'
  - použite ak chcete z prerušenia vynechať celú skupinu stravníkov (napr. učiteľov)
  - systém ich z výnimiek nevyradí a objednávky sa im nikdy neprerušia

 • Poslať mail o prerušení objednávok:
  - ak zakliknete toto políčko, automaticky sa budú posielať maily stravníkom (rodičom) o prerušení objednávky a to v deň, kedy systém vyhodnotí (podľa vyššie popísaných a školou zadaných kritérií pre prerušenie), že u stravníka má prísť k prerušeniu
  Príklad - ak máte nastavené prerušenie od pozajtra, systém preruší stravu od pozajtra, ale už dnes pošle mail (lebo dnes boli splnené podmienky na pozajtra)
  - ako text mailu môžete zvoliť už prednastavenú šablónu (Školská jedáleň - prerušené objednávky) alebo vytvoriť novú vlastnú šablónu mailu
  - text emailu viete pozrieť cez ikonku oka, editovať text cez ikonku ceruzky
  - môžete zvoliť inú šablónu emailu pre rôzne typy platiteľa alebo niektorým typom platiteľa neposielať mail.

 • štvorček Systém vykonáva automaticky
  - zakliknutím tejto položky zapnete automatické prerušenie objednávok
  => systém potom každý deň v nočnom spracovaní (cca 0:30 - 2:00) a tiež pri každej zmene platieb zhodnotí aktuálny stav kreditu stravníkov a objednávok a vykoná akcie podľa zadaných podmienok (akoby systém stlačil zelené tlačidlo)

 • zelené tlačidlo 'Vykonať zvolené akcie'
  - manuálne spustenie funkcie prerušenia podľa zvolených nastavení (od, kredit <, poslanie mailu)
  - '(Naposledy: dátum + čas)' - v tlačidle sa nachádza aj časový údaj o tom, kedy zbehlo prerušenie (nočné spracovanie / manuálne spustenie / súvisiace zmeny napr. v platbách, ktoré mali vplyv na prerušenie objednávok)
 • >  Dôležité upozornenie:
  Ak máte zapnuté prerušenie objednávok a robili by ste počas dňa zmeny/úpravy v už nahodených platbách za stravu - najmä mazanie platieb alebo aj priradení k predpisu, systém zaznamená pokles kreditu a ak sa naplnia podmienky zadané v automatickom prerušení, stravníkovi sa prerušia objednávky aj počas dňa. Preto je dobré, aby ste si najprv vypli automatické prerušenie objednávok a potom robili potrebné úpravy s už zapísanými platbami (mazanie, zmena priradenia k predpisu).


  Notifikácie o poklese kreditu a prerušení objednávok:

  Sú to správy, ktoré žiak / rodič dostane doručené do svojho EduPage konta a systém ich odošle automaticky, ak:

  1. Poklesne kredit stravníka tak, že nie je schopný pokryť viac ako 4 dni
  - slúži na informovanie, že kredit v jedálni sa môže o pár dní vyčerpať
  - neznamená, že objednávky budú naozaj prerušené - preto nezapínajte ak nemáte nastavený cenník a/alebo vôbec nepoužívate platby za stravu cez EduPage

  2. Stravníkovi sú kvôli výške kreditu prerušené alebo obnovené objednávky
  - určite si zapnite, ak máte zapnuté automatické prerušenie a obnovenie objednávok

  Po nastavení automatického prerušenia nezabudnite nastaviť aj Automatické obnovenie objednávok.
  Sumu pre prerušenie a obnovenie zadávajte rovnakú, aby nedošlo ku zacykleniu prerušovania a obnovenia alebo naopak - aby stravník nezostal v medzere medzi prerušením a obnovením.

  Prerušenie a obnovenie objednávok neplatičom je možné aj manuálne, nie systémom - Manuálne prerušenie objednávok neplatičom, Manuálne obnovenie prerušených objednávok.

  Pozrite si ďalšie návody pre modul Školská jedáleň:

  Zoznam všetkých návodov pre modul Školská jedáleň