Administrácia viacerých škôl - stravníci z inej školy

English Slovenčina Deutsch Russian Lithuania Hebrew Thai

V praxi je častá situácia, že jedna škola (jedáleň) varí pre viac rôznych subjektov - či už v rámci jednej spojenej školy alebo aj pre úplne iné školy v meste.

Modul Školská jedáleň v systéme EduPage umožňuje stravníkov z rôznych škôl pohodlne spravovať na jednom mieste - na jednej edupage stránke.

ČO JE POTREBNÉ PRE SPOLOČNÚ ADMINISTRÁCIU

Každá zo škôl musí mať zakúpenú agendu a mať vytvorenú edupage stránku.
Pre prepojenie škôl potom stačí v nastaveniach modulu jednej školy zadať názov edupage stránky druhej školy a druhá škola pripojenie potvrdí.
-> "hlavná škola" (= s kuchyňou) - potrebuje mať verziu ascAgenda Komplet
-> "pripojená škola" (= bez kuchyne) - stačí mať základnú verziu ascAgendy
Cena za licenciu závisí od typu školy (MŠ, ZŠ, SŠ) a počtu žiakov - cenník a objednávky nájdete na tomto linku .


ČO ZÍSKATE PRIPOJENÍM INEJ ŠKOLY:

-> na hlavnú školu dostanete kompletný zoznam učiteľov a žiakov druhej školy niekoľkými klikmi
-> zoznam je vždy aktuálny - ťahá sa z agendy, ktorú spravuje vedenie príslušnej školy (pridáva nových žiakov, pri prechode na nový šk. rok preklápa žiakov do vyšších tried; počas roka zadáva ukončenie štúdia ak žiak odíde zo školy, ...) + vytvára im edupage konto
-> vedúca jedálne tým ušetrí čas - lebo nemusí jednotlivo zadávať učiteľov a žiakov pripojenej školy, nemusí im ani vytvárať hosťovské kontá; nepotrebuje ani nové konto na iné školy, ...
-> z pohľadu stravníkov pripojenej školy - stravovanie sa im javí ako na vlastnej škole - pre odhlasovanie aj pre platby používajú stále rovnaké edupage konto pridelené na svojej škole
-> ďalšie výhody:
--- k jednej hlavnej škole môže byť pripojených naraz viacero iných škôl
--- pripojená škola môže rozdeliť svoju školu na dve časti a tie sa môžu stravovať na dvoch rôznych hlavných školách, resp. časť školy si spravuje samotná pripojená škola (napr. triedy 1. ročníka či celý 1. prvý stupeň má škola fyzicky v inej budove - bližšie k inej jedálni)


AKO PRIPOJIŤ ŠKOLU V MODULE JEDÁLEŇ

->na úvodnej stránke modulu školská jedáleň zvoľte 'Nastavenia modulu'


-> zvoľte krok 'Administrácia viacerých škôl'
->sú tu dve časti - pre rozlíšenie kto je pripojená a kto hlavná škola
-> šedé tlačidlo ' + Pridať ' - treba zvoliť v príslušnej časti - podľa toho, či budete pripojená alebo hlavná škola

Zvyčajne je hlavná škola tá, ktorá zadáva edupage druhej školy - keďže bude všetko manažovať a často má aj viacej pripojených škôl. Hlavná škola teda použije tlačidlo v druhej časti - 'Školy, z ktorých sa ku nám chodia stravovať'

-> jedna škola zadá edupage druhej školy - v príslušnej časti (v príklade je hlavná škola ZŠ Jedličková a zadáva na svojej stránke školu ZŠ Fialkovú)
-> klikne na zelené tlačidlo 'Pripojiť' a v overovacom dialógu ešte raz potvrdí tlačidlom 'Áno'
-> počká na potvrdenie druhej strany (ZŠ Jedličková čaká) - informácia o podanej žiadosti sa zobrazuje v stĺpci 'Stav' :

-> druhá škola musí na svojej stránke žiadosť potvrdiť (ZŠ Fialková už má tlačidlá na potvrdenie žiadosti):

-> pripojená škola musí nastaviť pre všetky jedlá, že nevarí:

-> po potvrdení pripojenia obe školy vo svojich nastaveniach vidia, s kým sú aktívne pripojení => KAM sa chodia stravovať, resp. KTO sa k nim chodí stravovať:


KDE SA NACHÁDZA ZOZNAM PO POTVRDENÍ PRIPOJENIA

=> na hlavnej škole (ZŠ Jedličková) sa už budú nachádzať v zoznamoch žiaci a učitelia z pripojenej školy (ZŠ Fialková)
=> pre lepšie rozlíšenie je vidieť u každého žiaka / učiteľa edupage jeho školy, ak je z pripojenej - v zátvorke v stĺpci 'Trieda'


ĎALŠIE NASTAVENIA NA HLAVNEJ ŠKOLE:

Keď máte potvrdené pripojenie druhej školy, vedúca jedálne (administrátor modulu) na hlavnej škole ďalej môže pracovať ako s vlastnými stravníkmi - nastaviť im na karte stravníka:

-> typ platiteľa - Kto má koľko platiť - ako priradiť typy platiteľov k stravníkom
* môžete si pre nich najprv zadefinovať v nastaveniach modulu samostatné kategórie - typy platiteľa
Definovanie typov platiteľa a nastavenie cien stravného

-> objednávky - Kto sa stravuje - ako priradiť objednávky
**ak máte viacej výdajní (t.j. stravníci z inej školy nejedia priamo vo vašej jedálni, ale im jedlo vozíte), treba najskôr urobiť všetky príslušné Nastavenie pre viac výdajných miest a až potom nastaviť objednávky (preddefinovať ich výdajňu)


ĎALŠIE NASTAVENIA NA PRIPOJENEJ ŠKOLE:

Ostatné nastavenia na pripojenej škole sa trochu líšia podľa toho, či:
- škola ide používať stravovanie cez systém EduPage vôbec prvýkrát alebo či už modul jedáleň používala
- sa škola pripája na začiatku šk. roka alebo uprostred šk. roka

a) ak pripojená škola začína vôbec prvýkrát používať jedáleň cez EduPage (a teda na vlastnej edupage nemá žiadne nastavenia v module jedáleň), stačí v kroku 'Výdaj stravy':

b) ak si pripojená škola dovtedy spravovala stravníkov na vlastnej edupage a pripája sa:

Pri pripájaní počas šk. roka treba počítať s tým, že:
- z pripojenej školy sa neprenášajú na hlavnú školu žiadne nastavenia ani akákoľvek história
- na hlavnej škole treba urobiť nastavenie kariet stravníkov - objednávky pre pripojených stravníkov treba zadať od reálneho dátumu, kedy sa začínajú stravovať na hlavnej škole
- história prihlásených/odhlásených dní, prevzatého jedla, poplatky, zapísané platby, zostatky, ...
z pohľadu administrátora - zostáva dostupná na pripojenej škole
z pohľadu stravníka - všetky údaje sú na rovnakom mieste - v jeho konteĎALŠIE ŠPECIFICKÉ SITUÁCIE:

 • VIACERÉ MIESTA PRE VÝDAJ STRAVY

  Ak stravníci z pripojených škôl chodia fyzicky na stravu do jednej spoločnej jedálne na hlavnej škole - netreba už nič dodatočné nastavovať - je to štandardný výdaj akoby išlo o jednu školu.

  Ak výdaj jedla prebieha na viacerých miestach (v iných budovách / školách - napr. pripojená škola má vlastnú výdajňu a jedlo z hlavnej školy dováža) - určite treba na začiatku urobiť aj Nastavenie pre viac výdajných miest.

  Hlavná škola tak bude ľahko vedieť, koľko a akých porcií má vydať vo svojej jedálni a koľko akých porcií má odviezť na inú školu. Taktiež je potom možné v každej výdajni používať samostatné výdajné terminály.


 • NA CUDZEJ ŠKOLE SA STRAVUJÚ IBA NIEKTORÉ TRIEDY / ROČNÍKY - a ostatní na vlastnej / inej škole

  Pripojená škola môže rozdeliť svojich žiakov a učiteľov na dve časti a každá časť sa môže stravovať na inej škole - či už dvoch rôznych hlavných školách, alebo jednu časť stravníkov môže spravovať aj samotná pripojená škola.

  čo treba nastaviť
  -> najprv treba zadať a potvrdiť prepojenie škôl - v časti 'Administrácia viacerých škôl' a plus ešte:
  -> na hlavnej škole:
  --- treba zvoliť, kto všetko sa z pripojenej školy bude stravovať na hlavnej škole
  --- v administrácii viacerých škôl dá sa vyberať zo zoznamu - celé triedy alebo aj menovite (napr. iba niektorých učiteľov)
  -> na pripojenej škole:
  --- treba urobiť všetky nastavenia úplne bežným štandardným spôsobom (výdaj stravy - obdobie a konkrétne jedlá, povoliť odhlasovanie, cenníky, ...), ako by stravovanie prebiehalo iba na tejto škole
  --- nastaviť na kartu stravníka typ platiteľa a objednávky - iba pre tých ostatných učiteľov / žiakov, čo sa stravujú na vlastnej škole


 • VARÍ JEDNA ŠKOLA, ALE PENIAZE SI CHCÚ SPRAVOVAŤ JEDNOTLIVÉ ŠKOLY

  Aj takúto situáciu je možné ľahko riešiť - stačí ešte doplniť trochu iné nastavenie predpisu.
  Podrobnejšie - Predpis, ak sa žiaci stravujú na cudzej škole, ale poplatky a platby spravuje vlastná škola


  Poznámka:
  Keďže v praxi bývajú veľmi rôznorodé situácie a kombinácie (napr. aj s viacerými menu), pokojne nás kontaktujete na jedalen@asc.sk (ideálne ešte pred zadávaním nastavení aj nastavovaním stravníkov) - pomôžeme vám navrhnúť najvhodnejšie riešenie pre vašu situáciu.

  Pozrite si ďalšie návody pre modul Školská jedáleň:

  Zoznam všetkých návodov pre modul Školská jedáleň