การบริหารจัดการระบบโรงอาหารที่ให้บริการหลายโรงเรียนร่วมกัน

English Slovenčina Deutsch Russian Lithuania Hebrew Thai

มอดูล"โรงอาหาร" ช่วยให้โรงเรียนสามารถให้บริการจัดเตรียมอาหารสำหรับโรงอาหารของโรงเรียนอื่น หรือในทางกลับกัน ให้โรงเรียนสามารถรับบริการการจัดเตรียมอาหารจากโรงอาหารของโรงเรียนอื่น

ท่านสามารถเลือกการตั้งค่าได้ที่เมนูแบบเลื่อนลง:
เมื่อท่านเข้าสู่ระบบ EduPage ด้วยสถานะผู้ดูแลระบบหรือผู้ใช้ที่มีสิทธิการเข้าใช้งานมอดูล"โรงอาหาร" กรุณาเลือก "การตั้งค่ามอดูล (ผู้ดูแลระบบ)" ในมอดูล"โรงอาหาร"


ในส่วนของ "การบริหารจัดการ EduPages เพิ่มเติม" โรงเรียนสามารถเลือกที่จะเพิ่มโรงเรียนอื่นเข้ามาในระบบโรงอาหาร หรือเลือกที่จะเข้าร่วมระบบโรงอาหารของโรงเรียนอื่น
รูปภาพด้านล่างแสดงตัวอย่าง : โรงเรียนกรีนฟีลด์ เพิ่มโรงเรียนฟลาวเวอร์เข้ามาในระบบโรงอาหารของโรงเรียน


รอการยืนยันความจำนงโดยอีกฝ่ายหนึ่ง


โรงเรียนฟลาวเวอร์ได้รับคำเชิญจากโรงเรียนกรีนฟีลด์ ซึ่งโรงเรียนฟลาวเวอร์จะสามารถดูคำเชิญและยืนยันความจำนงได้โดยการเข้าสู่ระบบบนเว็บไซต์ EduPage จากนั้นเลือก มอดูล"โรงอาหาร" > "การตั้งค่ามอดูล (ผู้ดูแลระบบ)" > "การบริหารจัดการ EduPages เพิ่มเติม"


หลังจากมีการยืนยันการรับคำเชิญ :


หลังจากการยืนยัน โรงเรียนฟลาวเวอร์จะสามารถเชื่อมต่อเข้ากับระบบโรงอาหารของโรงเรียนกรีนฟีลด์ ซึ่งผู้ดูแลระบบของโรงเรียนกรีนฟีลด์จะสามารถค้นหารายชื่อนักเรียนและครูของโรงเรียนฟลาวเวอร์จากในส่วนของ "ครูและนักเรียนประจำ" และสามารถบริหารจัดการครูและนักเรียนประจำเหล่านี้ได้เสมือนกับเป็นครูและนักเรียนประจำของตนเอง - ซึ่งจะสามารถกำหนดประเภทผู้ชำระเงิน คำสั่งซื้อ ได้เป็นต้น
วิธีกำหนดประเภทผู้ชำระเงินให้กับครูและนักเรียนประจำ
วิธีกำหนดคำสั่งซื้ออาหาร - ครูและนักเรียนประจำ
การช่วยเหลือสำหรับมอดูล"โรงอาหาร"

มอดูลโรงอาหาร - มีประโยชน์อย่างไร
มอดูลโรงอาหารและสิทธิการเข้าใช้งานของผู้ใช้
การกำหนดช่วงเวลาทำการของโรงอาหาร
รายการอาหารของโรงอาหาร
การให้คะแนนมื้ออาหาร
การสั่ง / ยกเลิกการสั่ง / การเลือกรายการอาหาร
การกำหนดประเภทของผู้ชำระเงิน
ค่าบริการ
วิธีกำหนดประเภทผู้ชำระเงินให้กับครูและนักเรียนประจำ
วิธีกำหนดคำสั่งซื้ออาหาร - ครูและนักเรียนประจำ
ครูและนักเรียนประจำที่ต้องการอาหารพิเศษ
การชำระเงินสำหรับค่าอาหาร
วิธีกำหนดเครดิตเบื้องต้น
การบริหารจัดการระบบโรงอาหารที่ให้บริการหลายโรงเรียนร่วมกัน