Nastavenie pre viac výdajných miest

Ak jedáleň varí na jednom mieste, no jedlo vydáva vo viacerých budovách / školách, v module jedáleň sa takáto situácia rieši cez nastavenie viacerých menu.

V praxi bývajú dve základné situácie:
(A) - stravníci sú fixovaní na jednu, vždy rovnakú výdajňu
=> základom pre správne a kompletné nastavenie je mať zadefinované kategórie stravníkov - pre každú výdajňu samostatne
(B) - stravníci si sami vyberajú, v ktorej výdajni si vyzdvihnú jedlo - každý deň môžu v inej
=> odporúčame zrozumiteľný názov a skratku menu pre každú výdajňu + stravníkov viesť v režime 'Odhlásení (Stravník sa môže prihlásiť na jedlo)'

Pre kompletné nastavenie prejdite nasledujúce časti I. - V. - okruhy, čo treba nastaviť.

I. NASTAVENIA MODULU

1. Výdaj stravy
Výdaj stravy - kedy a aké jedlo škola varí

Tu sa nastavuje počet menu pre jednotlivé jedlá dňa.
V prípade viac výdajných miest bude každé menu predstavovať kombináciu výdajného miesta a menu pre dané jedlo.
Príklady:
- škola má 2 výdajne a 1 menu => 2 menu - zadať v nastaveniach pre výdaj stravy pre konkrétne jedlo v stĺpci 'Počet druhov jedál (menu)'
- škola má 2 výdajne a 3 rôzne menu => 6 menu
- škola má 3 výdajne a ponúka v nich 1 a po 2 rôzne menu => 5 menu (A1, B1 a B2, C1 a C2)

2. Menu - Názov

a) názov - odporúčame zadať taký, ktorý bude zrozumiteľný pre každého; ideálne jedno-dvojslovný (napr. ulica či meno školy, kde sa ktorá výdajňa nachádza)
b) skratka - ideálne jedno písmenko ; v prípade viac rôznych menu odporúčame jedno písmeno s jedným číslom (napr. začiatočné písmeno ulice či školy)
Príklady vhodných názvov a skratiek:
-> podľa ulice, na ktorej sa výdaje nachádzajú - napr. názvy: Pražská a Košická ; skratky: P, K ; v prípade viac menu skratky: P1, P2, ... K1, K2, ...
-> podľa typu školy - názvy: gymnázium, zdravotnícka škola ; skratky: G, Z ; v prípade viac menu skratky: G1, G2, ... Z1, Z2, ...
!! nepoužívajte skratku X - v systéme sa používa pre odhlásené jedlo, mohlo by dôjsť k zámene

c) voľba Viacero menu predstavuje rovnaké jedlo

• ponechajte neoznačené - ak varíte pre každú výdajňu iné jedlo
• zakliknite - ak varíte rovnaké jedlo na viacerých výdajniach - či už jedno alebo viac menu
-> tabuľka slúži na zoskupenie rovnakých menu a zadefinovanie spoločnej skratky
-> skratka uľahčí zadávanie jedálneho lístka a bude sa zobrazovať aj stravníkom
Príklad:
Skupina menu, ktorá predstavuje rovnaké jedlo / Označenie v jedálnom lístku
- pre prvé menu (skratky P1, K1) môžete v jedálnom lístku nastaviť označenie 1
- pre druhé menu (skratky P2, K2) označenie 2
...

3. Typy platiteľov, Jedlo-Cena
Definovanie typov platiteľa a nastavenie cien stravného

• situácia (A) - stravníci sú fixovaní na konkrétnu výdajňu
-> zadefinujte typy platiteľov samostatne pre každé miesto - aj keď ide o stravníkov s rovnakou porciou či cenou za stravu
- v pomenovaniach typov platiteľa odporúčame použiť rovnaký názov alebo skratku ako ste si už zadefinovali pre jednotlivé výdajne (ulica / názov / typ školy)
=> každej kategórií stravníkov sa bude dať urobiť samostatné nastavenie - povolenie menu/výdajne

Príklady pre vhodné pomenovania:
Jedna jedáleň varí pre dve základné školy, typy platiteľov môžu byť nasledovné:
1. stupeň Pražská, 2. stupeň Pražská, Učiteľ Pražská, dôchodca Pražská, ....
1. stupeň Košická, 2. stupeň Košická, Učiteľ Košická, externý stravník Košická, ....
alebo
1. stupeň (P), 2. stupeň (P), Učiteľ (P), dôchodca (P), ....
1. stupeň (K), 2. stupeň (K), Učiteľ (K), externý stravník (K), ....

• situácia (B) - stravníci si môžu vyberať, v ktorej výdajni si vyzdvihnú jedlo
-> stačí zadefinovať kategórie stravníkov podľa rozdielnej ceny a veľkosti porcie
Príklad - študenti SOŠ majú vyučovanie a prax v rôznych dňoch a na rôznych miestach - stravníci si sami vyberú výdajne miesto pre každý deň

• kombinácia (A a B)
Príklad - niektorí učitelia učia v oboch budovách a môžu potrebovať mať jedlo v rôzny deň na inom mieste
-> pre takýchto učiteľov je potrebné zadefinovať ďalší samostatný typ platiteľa - odporúčame v pomenovaní uviesť oba názvy/skratky výdajní - napr. 'Učiteľ (P+K)'

4. Odhlasovanie, menu-povolené
Ako nastaviť odhlasovanie / prihlasovanie stravy; výber z viacerých menu

=> pod časovým intervalom v časti 'Odhlasovanie zo stravy' zakliknite 1. voľbu -
'Odhlásiť zo stravy / zmeniť menu si môžu iba užívatelia, ktorí majú objednanú stravu (majú zaevidovanú objednávku)'

=> stĺpce 'Typ platiteľa' a 'menu - povolené':
• situácia (A) a kombinácia (A a B) - stravníci sú fixovaní na konkrétnu výdajňu
-> v stĺpci 'Typ platiteľa' pooddeľujte a zoskupte tie kategórie stravníkov, ktorí majú rovnakú výdajňu
-> v stĺpci 'menu povolené' ponechajte vždy iba tie menu, ktoré označujú výdajňu pre danú skupinu stravníkov
=> takto si každý stravník bude môcť objednávať jedlo iba na svoju výdajňu
Príklad:
- zoskupiť typy platiteľov pre jednotlivé výdajne
- napr. '1. stupeň Pražská' ... Učiteľ Pražská, .... ' - povoliť menu P1 a P2,
- pre ďalšiu skupinu '1. stupeň Košická, ..., Učiteľ Košická, , ....' - povoliť menu K1 a K2
- ak sú učitelia so stravovaním v oboch budovách - t.j. máte typ platiteľa 'Učiteľ (P+K)' - tento oddeľte samostatne a povoľte všetky menu - P1, P2 ... K1, K2 ...

• situácia (B) - stravníci si môžu vyberať, v ktorej výdajni si vyzdvihnú jedlo
- ak máte všetkých stravníkov takých, ktorí si môžu sami vyberať ktorúkoľvek výdajňu aj menu, nemusíte ich v tabuľke pre odhlasovanie nijako rozdeľovať a ponecháte všetky menu

=> stĺpce 'Odhlasovanie' , 'Prihlasovanie':
-> nielen pre odhlasovanie, ale aj pre prihlasovanie

=> stĺpec 'Zmena menu':
-> nastavte časový limit, ak ponúkate výber z viacerých menu alebo ak máte stravníkov, ktorí si môžu vyberať rôzne výdaje (situácia B a kombinácia A a B)


II. STRAVNÍCI

Na karte stravníka nastavte:
Kto má koľko platiť - ako priradiť typy platiteľov k stravníkom_
- každému stravníkovi nastavte typ platiteľa - podľa jednotkovej ceny, veľkosti porcie a najmä podľa výdajne (ak je fixovaný na konkrétnu)

Kto sa stravuje - ako priradiť objednávky:
-> každému stravníkovi nastavte objednávky - pre jedlá, ktoré chce odoberať (desiata, obed, ...)
• situácia (A) - stravníci sú fixovaní na konkrétnu výdajňu
-> objednávky treba preddefinovať na také menu, ktoré predstavuje výdajňu, kde sa stravník stravuje
-> ak na výdajni ponúkate viacero menu, preddefinujte prvé menu na jeho výdajni alebo môžete zvoliť 'Odhlásené (Stravník si sám vyberá ...)'

• situácia (B); kombinácia (A a B) - stravníci si môžu vyberať, v ktorej výdajni si vyzdvihnú jedlo
-> pre objednávky je najvhodnejšie nastaviť 'Odhlásené (Stravník sa môže prihlásiť na jedlo)' - tak budete mať istotu, že si každý vedome zvolil podľa svojej situácie
- pri predvolenom menu na konkrétnu výdajňu by sa ľahšie stalo, že stravník zabudne a jedlo ho bude čakať v inej výdajni ako sa fyzicky nachádza

III. JEDÁLNY LÍSTOK

Pri viacerých výdajniach treba v jedálnom lístku okrem vyplňovania receptúr sledovať aj to, komu danú receptúru nastavujete:
• stĺpec menu:
a) ak ponúkate iba jedno menu a rovnaké pre všetky výdajne => tento stĺpec nemusíte vôbec používať - ponechávajte 'všetky'
b) ak ponúkate viacero menu a rovnaké pre všetky výdajne => pre každú receptúru vyberajte spoločnú skratku menu (nastavenie popísané vyššie v I. časti krok 2.)
c) ak ponúkate rozdielne menu pre jednotlivé výdajne => pre každú receptúru vyberte skratku príslušnej výdajne

• stĺpec typ platiteľa:
a) ak ponúkate iba jedno menu a rovnaké pre všetky výdajne => tento stĺpec tiež nemusíte vôbec používať - tiež ponechávajte 'všetky'
b) použijete na oddelenie napr. vyprážaného jedla, ktoré sa nemôže podávať v MŠ --> pre jednoduchšie používanie odporúčame vytvoriť si v časti nastavenia skupiny, pre ktoré občas podávate iné jedlo-receptúru
Príklady skupín pozrite - Jedálny lístok - ako zadať iné jedlo pre ZŠ a MŠ (vyprážané vs. nevyprážané)IV. VÝDAJNÝ TERMINÁL

aScSmartbox výdajný terminál je konfigurovaný na školu ako celok.
Škola s viacerými výdajňami má aj viac výdajných terminálov => štandardne sa teda zobrazujú všetky priložené čip ku čítačkám na všetkých obrazovkách - teda aj z iných výdajní.

Je žiadúce, aby výdajný terminál v každej budove ukazoval na obrazovke iba tých stravníkov, ktorí tam aj fyzicky priložili čip.

=> preto v každej výdajni na obrazovke - v nastaveniach vľavo dole - ponechajte označené iba tie menu, ktoré v danej výdajni aj vydávate - stĺpce 'Výdaj' a aj 'Zobraziť'
* ... tu tiež oceníte zrozumiteľné skratky menu (podľa ulice, názvu výdajne)
Výdajný terminál - zvukové upozornenia, výdaj vo viacerých okienkach (budovách); ďalšie nastavenia - časť povolený výdaj menu


V. INÉ

Ak potrebujete pre každú výdajňu samostatne aj normovanie surovín (normovací hárok) alebo samostatné finančné hospodárenie (výdaj zo skladu; tvorba surovinového limitu + prenos finančného rozdielu), je potrebné ešte v nastaveniach modulu zadefinovať Normovacie skupiny.
Normovacie skupiny - pre oddelené normovanie surovín alebo oddelené finančné hospodárenie


Pozrite si ďalšie návody pre modul Školská jedáleň:

Zoznam všetkých návodov pre modul Školská jedáleň