Prechod do nového školského roka - modul PLATBY

English Slovenčina Deutsch Russian Lithuania Thai

Na prelome školských rokov v module Platby systém v novom šk. roku ponúka dialógové okno, ktoré vás upozorní na možnosti prenosu predpisov, preplatkov/nedoplatkov a údajov o platiteľoch (variabilný symbol a číslo účtu).
Je samostatný prenos pre školské predpisy a ich zostatky v module platby, a samostatný pre automatický predpis a zostatky za stravu (to sa rieši priamo v module školská jedáleň).

Prenos predpisov z minulého šk. roka zabezpečí to, že v predpisoch zostanú nastavené rovnaké poplatky a rovnakí používatelia, posunú sa dátumy splatnosti o jeden kalendárny rok.
Prenos preplatkov/nedoplatkov z predpisov v starom šk. roku presunie zostatky na také predpisy v novom šk. roku, ako si škola určí v dialógovom okne - treba napárovať predpisy.
Prevedené zostatky sa zobrazia v novom šk. roku ako počiatočný kredit s dátumom prijatia 1.9.
Prenos zostatkov je potrebné robiť naraz za všetky školské predpisy a po prenose zapisovať ďalšie došlé platby už len do nového šk. roka.

Dátum pre prechod si škola stanovuje sama, najmä s ohľadom na prevádzku školy a s tým súvisiaci výber peňazí počas leta. Prelom mesiacov (napr. júl-august) je určite vhodnejší ako dátum uprostred niektorého mesiaca, najmä z pohľadu zapisovania a kontroly prijatých platieb.
Ak má škola viac predpisov či školských účtov, ktoré navyše spravuje aj viacej zamestnancov školy, treba si dátum na prenos dohodnúť spoločne.Odporúčania na začiatok:
=> v module platby neprenášajte všetky predpisy, ak ich máte priveľa a nemáte v nich prehľad; napárovanie prenosu zostatkov by totiž bolo dosť ťažké. Najprv si teda v predpisoch 'poupratujte', premenujte, sprehľadnite ...

=> neprenášajte predpisy, ktoré ste vytvorili v starom šk. roku, ale ich splatnosť je až v novom. Takýto predpis patrí výlučne do nového šk. roka. V starom roku vymažte a nastavte ho v novom roku.

=> neprenášajte preplatky/nedoplatky pokiaľ nemáte ešte v starom šk. roku nahraté všetky platby (prijaté aj vrátené) alebo nemáte ešte priradené platby k predpisom

=> ak má škola viac účtov, nenechávajte žiadne platby nepriradené - systém iba podľa priradenia ku predpisu môže rozlíšiť aj priradenie ku školskému účtu (predpis sa viaže na konkrétny účet)

=> ak ste používali modul jedáleň a pre výber stravného automatický predpis, prenos zostatkov sa robí samostatne v module školská jedáleň - Prechod do nového školského roka - modul JEDÁLEŇŽIACI PRE NOVÝ ŠK. ROK

Do modulov jedáleň aj platby sú užívatelia natiahnutí z ascAgendy automaticky. Pred začiatkom nového šk. roka administrátor (zástupca) školy musí urobiť prechod do nového šk. roka v agende -> prenos žiakov a tried. Až po vypublikovaní na EduPage stránku bude možné žiakov vidieť aj v module platby aj so správnou triedou.
Pre overenie, či sú žiaci a triedy už presunutí, si môžete porovnať v starom a v novom šk. roku triedu konkrétneho žiaka.

PRENOS ÚDAJOV

V module platby je možné prenášať predpisy, zostatky na predpisoch, variabilný symbol a IBAN používateľov ako aj ukončených žiakov so zostatkami. VS a IBAN je možné prenášať aj samostatne, napr. ak škola nepoužíva žiadne školské predpisy a pre predpis za stravu sú potrebné.

1. Predpisy
- import zabezpečuje to, že v predpisoch zostanú nastavené rovnaké poplatky a rovnakí používatelia, posunú sa iba dátumy splatnosti o jeden kalendárny rok (preto nie je správne mať v starom šk. roku predpisy s poplatkami a splatnosťami pre nový šk. rok, resp. ich prenos nebude asi úplne podľa očakávania)
a) predpisy je možné prenášať všetky alebo vybrať iba niektoré - podľa toho, ako ich plánujete využívať v ďalšom roku
b) tu môžete zmeniť názov predpisu, napr. ak v ňom používate šk. rok
c) automatický predpis pre jedáleň sa nedá označiť ani preniesť, lebo je špecifický oproti bežným predpisom - treba ho pre nový šk. vytvoriť v module jedáleň (Ako vytvoriť predpis pre školskú jedáleň)

Upozornenie:
Keďže prenos predpisu je ako vytvorenie nového, tiež sa odosiela automatická správa o pridaní predpisu. Ak nechcete, aby platitelia dostali notifikáciu hneď po prenose, zapnite si ich dočasné pozastavenie ešte pred samotným prenosom.
Automatické odosielanie správ (notifikácií) - pri zmenách v predpisoch a viditeľnosti

2. Preplatky, Nedoplatky
a) v prvom stĺpci sa nachádzajú všetky predpisy zo starého šk. roka, na ktorých sú nejaké zostatky; predpisy bez zostatkov sa tu nenachádzajú
b) vo vedľajšom stĺpci ich treba napárovať na predpisy v novom šk. roku, na ktoré má systém preniesť zostatky
- toto napárovanie predpisov je dôležité, aby zostatky boli na tých správnych predpisoch; obzvlášť dôležité, ak má škola viacej účtov, keďže predpis sa viaže vždy na konkrétny školský účet
c) prenos zostatkov je potrebné robiť naraz za všetky predpisy, ak sa niečo nepodarí, škola sa pomýli, zabudla na niektorý predpis alebo nesprávne napárovala ... prenos bude treba zopakovať (Chcem zopakovať prenos preplatkov/nedoplatkov (opraviť počiatočný kredit))
d) zostatky za stravu sa nedajú označiť, pretože pre jedáleň sa robí prenos samostatne - Prechod do nového školského roka - modul JEDÁLEŇ
- po prenose zostatkov je tiež dôležité v starom šk. roku už nič nemeniť (ani poplatky ani zapísané platby) a nové došlé platby zapisovať už len do nového šk. roka

3. údaje používateľov:
-> 'Variabilný symbol' - ponechajte označené - všetkým tak zostane zachovaný rovnaký VS ako v uplynulom šk. roku
---- novým žiakom vygenerujete VS v novom šk. roku (Ako priradiť (vygenerovať) variabilný symbol)
-> 'IBAN' - ponechajte označené (pri importe platieb z bankového výpisu systém znovu ľahko identifikuje používateľa aj vďaka IBANu)
-> 'Poznámka' - ponechajte označené, ak chcete mať v novom roku rovnaké poznámky ku konkrétnym používateľom

4. údaje školy:
-> 'Bankové účty' - ponechajte označené
-> 'Šablóny emailov' - označte, ak chcete mať svoje šablóny emailov aj v novom šk. roku
-> 'Nastavenia platieb' = viditeľnosť modulu ako celku, pre učiteľov, automatické priraďovanie platieb
---- ak aj neprenesiete, neskôr môžete urobiť potrebné nastavenia
(Ako zobraziť poplatky a platby žiakom / rodičom / učiteľom, link:e)

5. Ukončení používatelia
-> v novom šk. roku sa v platbách už nenachádzajú používatelia, ktorí majú v agende zadaný koniec štúdia (žiaci posledného ročníka / odídení žiaci / zamestnanci koniec pracovného pomeru)
---- ak označíte prenos ukončených používateľov - ich meno/konto sa dostane do nového šk. roka a môžete vysporiadať staré preplatky/nedoplatky v novom šk. roku
- ideálne je však preplatky/nedoplatky odídených používateľov mať vysporiadať ešte v starom roku a neprenášať ich


KDE SA NACHÁDZAJÚ PRENESENÉ ZOSTATKY

Všetky prenesené preplatky a nedoplatky nájdete v novom školskom roku v záložke 'Platby'.
=> budú odlíšené od ostatných neskôr zapisovaných platieb cez 'typ platby' - prenesené zostatky sú ako 'Počiatočný kredit'
=> pre dátum prijatia je vždy 1.9. nového šk. roka
=> suma zostatku je s príslušným znamienkom, podľa toho, či ide o preplatok alebo nedoplatok
=> priradené k predpisom je tak, ako bolo nastavené pri prenose
IV. krok - čo robiť po prenose preplatkov/nedoplatkov

Pre kontrolu prenesenej sumy si môžete v novom šk. roku vyfiltrovať počiatočné kredity pre školské predpisy a porovnať s preplatkami / nedoplatkami v starom šk. roku v 'prehľade platieb používateľov'.
Ak ste v starom roku nemali vysporiadané zostatky pre končiacich žiakov a týchto ste neprenášali, sumár nebude samozrejme rovnaký.

 • po správnom prenose
  => v starom školskom roku už nič nemeňte - nepridávajte / nemažte / nemeňte predpisy, nepridávajte ani nemažte poplatky v predpisoch, nepridávajte ani nemažte prijaté / vrátené platby platby
  => všetky platby (prijaté aj vyplatené) zadávajte už iba do nového šk. roka
  => zapnite viditeľnosť poplatkov a platieb - pre modul ako celok, pre potrebné predpisy a aj nový školský rok pre mobilnú aplikáciu
  Ako zobraziť poplatky a platby žiakom / rodičom / učiteľom

 • po zlom prenose
  => ak sa vám niečo nezdá alebo potrebujete ešte niečo upravovať v starom šk. roku, treba prenos za školské predpisy urobiť znovu
  => predchádzajúce 'zlé' počiatočné kredity treba v novom šk. roku najprv vymazať - pozor! vyfiltrujte a vymažte počiatočné kredity iba pre školské predpisy, nie za predpis pre školskú jedáleň (tam sa prenos robí samostatne)
  Chcem zopakovať prenos preplatkov/nedoplatkov (opraviť počiatočný kredit)
  Návrat na:
  Zoznam všetkých návodov pre modul Školská jedáleň
  Zoznam všetkých návodov pre modul Platby