Chcem zopakovať prenos preplatkov/nedoplatkov (opraviť počiatočný kredit)

Niekedy je potrebné na začiatku nového šk. roka nanovo urobiť prenos preplatkov/nedoplatkov.
Dôvodov môže byť viacero, napr.
- preplatky nie sú priradené k žiakom/predpisom,
- prenos zostatkov ste robili dávnejšie, ale nové došlé platby ste stále zapisovali do starého šk. roku
- nesedia nejaké sumy, ...

Keďže prenos zostatkov za stravu a ostatné školské predpisy sa robí samostatne v jednotlivých moduloch, tak aj opakovanie prenosu je samostatne.

-------------------------------------------------------------------------------------
I. ZOPAKOVANIE PRENOSU V MODULE JEDÁLEŇ
-------------------------------------------------------------------------------------
Cez modul jedáleň sa prenášajú iba zostatky za automatické predpisy za stravu.
V návode Prechod do nového školského roka - modul JEDÁLEŇ sú všetky kroky pre prvotný prenos.

Poupravujte potrebné veci, kvôli ktorým potrebujete prenos zopakovať (napr. ste nemali v starom šk. roku zapísané všetky platby), skontrolujte a nastavte všetky potrebné kroky podľa návodu vyššie.

Upozornenie
Ak používate funkcionalitu pre prerušenie stravovania neplatičom:
-> pred zopakovaním prenosu si najprv vypnite automatické prerušenie aj obnovenie objednávok
-> po dokončení prenosu zostatkov si ich zasa zapnite
Totiž zmazaním počiatočných kreditov za stravu by ste mohli zablokovať stravovanie stravníkom, ktorí majú preplatky a platia načas.
Ideálne je ale zapínať funkciu pre automatické prerušenie až niekoľko dní či týždňov po začiatku šk. roka.

Prejdite do nastavení modulu jedáleň pre nový šk. rok - krok 'Počiatočný kredit'.
1. prepnite na 'Importovať z 2021 / 2022'
2. zapnite vymazanie počiatočných kreditov za stravu z predchádzajúceho prenosu
3. podľa toho, či používate v predpise zálohu pre obedy zadarmo a aký typ zálohy máte zapnutý pre nový šk. rok, systém ponúka možnosti prenosu zostatkov
4. nakoniec Uložte zmeny - cez modré alebo zelené tlačidlo
Prenesené zostatky nájdete v module platby.
----------------------------------------------------------------------
II. ZOPAKOVANIE PRENOSU V MODULE PLATBY
----------------------------------------------------------------------

V module platby sa prenášajú len školské predpisy a len zostatky za školské predpisy.
Taktiež sa tu prenášajú identifikátory platieb pre používateľov - variabilný symbol a čísla bankových účtov - IBAN platiteľov.

Prejdite do modulu platby pre nový šk. rok - v hornom menu do záložky 'Platby' a postupujte nasledovne:

1. krok - výber "zlých" zostatkov
=> v stĺpci 'Informácie o platbe' vyfiltrujete záznamy s typom platby 'Počiatočný kredit'

2. krok -> iba ak používate pre stravu automatický predpis:
=> v stĺpci 'Priradenia' - zapnite filter pre 'Predpis' - vyberte všetky školské predpisy okrem automatického predpisu za stravu
- ak má škola viacej bankových účtov, môžete použiť aj filter na školský účet (treba vynechať účet školskej jedálne)

Dôležité upozornenie!!!
Tento druhý filter na predpisy (resp. bank. účet) je dôležitý preto, aby ste nezmazali aj prenesené zostatky za stravu!
-> zostatky za stravu sa totiž prenášajú samostatne z modulu jedáleň a často s modulom jedáleň pracuje iný zamestnanec
-> + ak sa v jedálni používa funkcionalita pre prerušenie stravovania neplatičom, nesprávnym zmazaním počiatočných kreditov aj za stravu by ste zablokovali stravovanie aj stravníkom, ktorí platia načas

3. krok - vymazanie
=> označte všetky vyfiltrované platby a cez nástroje nad tabuľkou vyberte 'Zmaž'

4. krok - kontrola

a) nepriradené alebo nepotvrdené platby sa vôbec neprenášajú
- platby musia byť potvrdené (zelená fajočka na konci riadku), aby sa naviazali ku konkrétnym používateľom a aby sa im preniesli správne zostatky
=> v záložke 'Nepriradené platby' overte, aké tam máte platby - niektoré stačí len potvrdiť, iné treba priradiť k správnemu používateľovi alebo treba opraviť sumu , ...
Tip - ak nabehnete myšou ku ikonke na konci riadku, systém vypíše, aký môže byť s platbou problém a na čo sa zamerať.
=> ak v nepriradených platbách máte nejaké, ktoré nesúvisia s konkrétnymi platiteľmi (napr. platby za prenájom telocvične, platby za príspevky na stravu - SF či obedy zadarmo), tieto môžete pokojne vymazať

b) potvrdené platby (ikonka zelenej fajočky), ale nepriradené ku predpisom
- ak má škola viacero bankových účtov a platby zapisuje ručne bez uvedenia bankového účtu, je potrebné mať popriraďované platby aj ku predpisom alebo pri editovaní záznamu môžete doplniť aj bankový účet školy
-> platby nepriradené ku predpisu a bez uvedeného bank. účtu by sa pri prenose mohli pomiešať - popárovať aj s predpismi z iných bankových účtov

c) skontrolujte v starom šk. roku si, či máte zapísané všetky prijaté aj vyplatené platby
Tip - pre rýchlejšiu kontrolu môžete záznamy usporiadať podľa dátumu - prijatia / prvého zápisu platby / poslednej úpravy - stačí kliknúť na príslušný dátum5. krok - zopakovanie prenosu
Po úpravách v starom šk. roku môžete znovu preniesť preplatky/nedoplatky.
Dialógové okno na prenos zostatkov otvoríte znovu, keď novom šk. roku vyberte v hornom menu 'Nastavenia platieb' a v časti 'Import údajov starý šk. rok -> nový šk. rok' kliknete na tlačidlo 'Opakovať'.

V ďalšom dialógovom okne:
- 'Predpisy' - kvôli oprave zostatkov už netreba znovu importovať
- 'Preplatky, Nedoplatky - importovanie zostatkov ako aj priradenia sú už prednastavené - môžete si zmeniť a napárovať prenos zostatkov z jednotlivých predpisov inak
!! zostatky pre automatické predpisy za stravu sa prenášajú cez modul jedáleň - preto sa tu nedá zakliknúť ich prenos

- ' variabilný symbol' a 'IBAN' - prenášajte oba údaje
* okrem prípadu, že v novom šk. roku si chcete VS nastavovať inak

- 'Ukončení používatelia' - žiaci posledných ročníkov či odídení zamestnanci sa už nenachádzajú v agende pre nový šk. rok. Ak však majú nejaké zostatky, odporúčame ich preniesť, aby ste si ich mohli v novom šk. roku sledovať a vysporiadať
* Ak opakujete prenos zostatkov kvôli tomu, že ste zabudli preniesť zostatky len ukončeným používateľom - toto sa nedá oddeliť od ostatných platiteľov - preto je tiež nevyhnutné najprv zmazať pôvodne prenesené počiatočné kredity, aby nedošlo k duplicite počiatočných kreditov.
Podrobnejší popis položiek je v návode pre Prechod do nového školského roka - modul PLATBY

Nové stavy preplatkov/nedoplatkov po prenose nájdete v platbách v novom šk. roku ako počiatočný kredit.
Pozrite si ďalšie návody
Zoznam všetkých návodov pre modul Platby
Zoznam všetkých návodov pre modul Školská jedáleň