Въвеждане на допълнителна информация за учителите

English Slovenčina Deutsch España Polish Russian Greek Lithuania Arabic Bulgarian


В този диалогов прозорец може да направите следните неща:

1. и 3. Да ограничите броя на прозорците в седмичното разписание на даден учител и Учителят не може да има три прозореца в един ден. Вижте: Прозорци на учители в разписанието

2. Да ограничите броя на дните, в които учителят може да преподава. Вижте: Имаме учител, който преподава само 2 дни през седмицата и няма значение кои са те.

4. Да дадете максималния брой прехвърляния от една сграда в друга на ден.
Вижте: Прехвърляния между сградите

5. Да настройвате максимален/минимален брой на часовете на ден. Вижте: Как да обозначим минимален и максимален брой часове, които даден учител трябва да има в един ден?

6.Да намалявате броя на последователните часове. Броят конкретизира максималния брой часове, които даден учител може да преподава без почивка. Вижте: Нашите учители нe могат да преподават повече от 6 част последователно

7. Максимум въпросителни знаци. Вижте: Как да обозначим, че един учител може да преподава само един седми час?

Забележки:
1. Ако не обозначите данните в точка 1 и 6, ще се прилагат глобални стойности, заложени в Разписание/ Параметри.
2. Може също да изберете бутон "Задайте още", за да копирате настройката на повече или на всички учители.