Príprava učiteľa na nový školský rok

Slovenčina Čeština

1. Vytvorenie hodín, ktoré budete učiť
Na začiatku školského roka je potrebné vytvoriť si hodiny, ktoré budete tento školský rok učiť. Hodina je kombináciou predmetu a triedy, resp. predmetu a skupiny žiakov (v prípade delených hodín).

Na hodinu je naviazaný tematický plán, vytváranie príprav. Bez vytvorenej hodiny nie je možné zadávať žiakom známky, domáce úlohy a iné.
Učiteľ - čo je to hodina a ako si ju vytvoriť?

Ukážeme si dve situácie, ktoré pri vytváraní hodín môžu nastať:

a) Vytváranie hodín, ak už máte na škole zverejnený rozvrh:
Zverejnený rozvrh vám zjednoduší vytváranie hodín. Hodiny si vytvoríte jednoducho kliknutím na ikonu chýbajúcich hodín z rozvrhu.
Chýbajúce hodiny z rozvrhu (hodiny so zvončekom)

b) Vytváranie hodín, ak ešte rozvrh nie je zverejnený:
Hodiny si môžete vytvoriť už počas prázdnin, resp. pred zverejnením rozvrhu. Môžete si vytvoriť plán, vytvárať si k témam plánu materiály. Keď potom administrátor vypublikuje rozvrh, EduPage pochopí, že napr. vytvorenú hodinu matematiky v 5.A má naviazať na hodinu matematiky v 5.A z rozvrhu.

Zvýšenú pozornosť treba venovať deleným a spájaným hodinám. Aj v tomto prípade si môže učiteľ vytvoriť hodinu dopredu. Avšak po vypublikovaní rozvrhu je nutné prepojiť túto svoju hodinu s názvom skupiny v rozvrhu a vybrať si žiakov, ktorí na hodinu chodia. V opačnom prípade sa nebudú v triednej knihe a IŽK zobrazovať správni žiaci.ktorých učí.
Vytváranie hodín pre delené alebo spájané triedy
Prepojenie delenej hodiny s názvom hodiny z rozvrhu

Viac návodov k vytváraniu hodín: Hodiny - učiteľ

2. Vytváranie tematických plánov k jednotlivým hodinám
Vytvorenie tematických plánov v EduPage vám uľahčí zadávanie učiva
Ak budete učiť hodinu, ku ktorej ste si už v minulosti vytvárali v EduPage plán, stačí si tento plán skopírovať.
a) priamo pri vytváraní hodiny Ako pri vytváraní hodiny skopírovať svoj plán z minulého školského roka?
b) neskôr takto: Ako si skopírovať TVVP z minulého školského roka?

Ak zatiaľ nemáte pripravený v EduPage plán, môžete si ho vytvoriť: Ako si vytvoriť nový plán v EduPage?

Viac návodov k vytváraniu tematických plánov: Tematické plány (TVVP)

3. Príprava materiálov na vyučovanie
Ak máte k hodine pripravený plán, k jednotlivým témam plánu si môžete vytvoriť prípravy alebo pridať si už existujúce prípravy. Môžete si pridať poznámky, obrázky, kontrolné otázky, linky, videá, prezentácie, testy alebo externé súbory.
Vytváranie nových materiálov

4. Vytváranie hodín pre ŠKD a krúžky
Pre krúžky a ŠKD sa vytvárajú hodiny podobne ako pre iné predmety. Avšak krúžky a ŠKD sa obvykle nezadávajú do rozvrhu. Aby ste ich videli v triednej knihe, je potrebné zadať ich do osobného rozvrhu učiteľa, ktorý vedie krúžok, resp. vychovávateľky v ŠKD.
Učiteľ - ako vytvoriť hodinu pre krúžok?
Učiteľ (vychovávateľ) - ako vytvoriť hodinu pre ŠKD?

Návody pre triedneho učiteľa v súvislosti s novým školským rokom: Triedny učiteľ - začiatok školského roka