Záloha za stravu pre 'obedy zadarmo'

KDE SA NASTAVUJE ZÁLOHA

Zálohu za stravu v súvislosti s 'obedmi zadarmo', je možné nastaviť priamo v automatickom predpise za stravu - nachádza sa v časti 'Nastavenia modulu' v kroku 'Predpisy'.

V predpise v časti 'Poplatky' treba zakliknúť voľbu 'Vygenerovať poplatok 'Záloha'. Záloha sa prejaví ako nový poplatok v zozname poplatkov stravníka a bude s názvom 'Záloha'.
Je potrebné ešte nastaviť výšku zálohy a dátum splatnosti novovzniknutého poplatku. Tento dátum je najlepšie nastaviť tak, aby bol skôr ako všetky iné poplatky za jedáleň.

Ak chcete, aby zálohu platili iba niektoré typy platiteľov (napr. 1. stupeň, 2. stupeň a MŠ predškolák), kliknite na políčko s typom platiteľa a ponechajte zakliknuté iba potrebné typy platiteľa:

Edupage umožňuje nastaviť pre rôznych platiteľov rôznu výšku zálohy alebo iný dátum splatnosti:

a) použite tlačidlo '+Pridať' - ak chcete nastaviť inú sumu alebo dátum splatnosti pre inú skupinu typov platiteľov
b) použite tlačidlo '+Pridať výnimku (Stravníci)' - ak chcete nastaviť inú sumu pre konkrétnych stravníkov (napr. súrodencom umožníte nižšiu sumu)
c) použite tlačidlo '+Pridať (Stravníci bez zálohy)' - ak umožníte niektorým stravníkom, aby neplatili zálohu vôbec


TYP ZÁLOHY - ako sa má správať záloha

Automatický predpis ponúka na výber tri možnosti - typy zálohy.
Treba si zvoliť taký typ, ako chcete, aby sa záloha správala, jednak s ohľadom na kredit žiaka a tiež ktoré poplatky má záloha hradiť.

1. typ - 'Zaplatená záloha sa pripočíta ku kreditu stravníka' - pokrýva bežné stravné, réžiu aj stratené príspevky
2. typ - 'Záloha sa odpočíta od kreditu stravníka' - peniaze akoby odložené bokom - depozit pre školu, zo zálohy sa neplatí žiaden poplatok
3. typ - 'Záloha sa eviduje extra. Strata príspevku neovplyvňuje kredit žiaka' - nemá vplyv na kredit stravníka, záloha hradí iba stratené príspevky, po vyčerpaní sa obnoví poplatok záloha

Kredit stravníka je aktuálny zostatok - suma, ktorú ešte žiak môže 'prejesť'. Aj preto je dôležité vybrať typ zálohy s ohľadom na kredit stravníka - najmä pre školy, ktoré sledujú neplatičov a nedovolia im stravovať sa (automaticky prerušia objednávky). Viac - Čo je kredit v školskej jedálni


Bližší popis jednotlivých typov záloh:

1. typ - Zaplatená záloha sa pripočíta ku kreditu stravníka

Z týchto peňazí sa strhávajú všetky poplatky - nielen stratené dotácie, ale aj poplatky za réžiu a jedlo (podobne ako z iných platieb zaplatených za stravu). Stratené dotácie priebežne navyšujú poplatok za stravné pre daný mesiac, ktorý má rodič platiť.

a) po vygenerovaní predpisu bude kredit žiaka pred začatím školského roku 0
b) v poplatkoch sa mu objaví medzi poplatkami poplatok "Záloha"
c) ak stravník zaplatí zálohu 20 eur, jeho kredit v školskej jedálni bude 20 eur a pod jedálnym lístkom na webe uvidí, že má kredit 20 eur.

Ak sa kredit stravníka ocitne blízko nuly a spätne sa zistí, že prišiel o nárok na dotáciu (lebo napr. učiteľ doplnil / opravil žiakovi dochádzku v ETK), jeho kredit môže zostať záporný.

2. typ - Záloha sa odpočíta od kreditu stravníka

Zo zálohy sa neuhrádza nič - ani stravné, ani stratené dotácie. Záloha slúži na ochranu školy pred dlžníkmi (depozit / peniaze bokom / kaucia pre školu). Stratené dotácie priebežne navyšujú poplatok za stravné pre daný mesiac, ktorý má rodič platiť.

a) po vygenerovaní predpisu bude kredit žiaka pred začatím školského roku 0
b) v poplatkoch sa mu objaví medzi poplatkami poplatok "Záloha" - rovnako ako pri 1. type zálohy
c) ak stravník zaplatí iba zálohu, jeho kredit v školskej jedálni bude 0 eur a pod jedálnym lístkom na webe uvidí, že má kredit 0 eur

Ak sa kredit stravníka ocitne blízko nuly a spätne sa zistí, o nárok na dotáciu (napr. učiteľ doplnil / opravil dochádzku v ETK), jeho kredit zostane záporný. Ak škola prerušuje objednávky stravníkom so záporným kreditom, stravníkove objednávky budú ihneď prerušené.
Škola má však v rezerve peniaze zo zálohy, ktoré sa môžu použiť v prípade, ak by stravník už nič nezaplatil.


3. typ - Záloha sa eviduje extra. Na kredit stravníka nemá vplyv, záloha hradí iba stratené príspevky

Záloha sa nezapočítava do kreditu stravníka a nehradia sa ňou poplatky za réžiu ani bežné stravné. Záloha hradí iba stratené príspevky z dotácie, postupne sa odčerpáva. Mesačný poplatok za stravné sa tak nezvyšuje o stratené dotácie.

a) po vygenerovaní predpisu sa v poplatkoch žiaka objaví medzi poplatkami poplatok "Záloha" - rovnako ako pri 1. a 2. type zálohy
b) ak stravník zaplatí iba zálohu, jeho kredit v školskej jedálni bude 0 eur a pod jedálnym lístkom na webe uvidí, že má kredit 0 eur
c) ak stravník stratí nárok na dotáciu, záloha platí postupne tieto poplatky, ktoré by platil stravník stratou príspevku; neovplyvní to kredit žiaka, ani sa nenavýši poplatok za stravné pre daný mesiac

V tomto type zálohy sa dá nastaviť suma, pod ktorú ak klesne záloha odčerpávaním stratených dotácií, systém znova vygeneruje stravníkovi poplatok 'Obnova zálohy'.
Dátum splatnosti pre obnovu zálohy dá systém rovnaký ako je dátum poplatku za stravu na nasledujúci mesiac.

ZOBRAZENIE ZÁLOHY A POPLATKOV - pre vedúcu a pre stravníka:

Na obrázku je porovnanie poplatkov, ak žiak nestratil žiadnu dotáciu (žiačka Dita) a ak žiak stratil pre viac dní nárok na dotáciu (Denisa):
- pre 1. a 2. typ zálohy je to rovnako - mesačný poplatok sa zvyšuje o stratené dotácie, rozdiel je iba v kredite - aktuálny stav prejedenej sumy (žiak vidí vo svojom konte pod jedálnym lístkom):


- pre 3. typ zálohy - mesačný poplatok sa nemení, stratené dotácie sa čerpajú zo zálohy a ak odčerpajú zálohu (klesne na limit zadaný v predpise), individuálne sa žiakovi vygeneruje poplatok 'obnova zálohy':

VRÁTENIE ZÁLOHY NA KONCI ŠK. ROKA

Na konci školského roku je potrebné zálohu - jej zostatok stravníkom vrátiť.
V časti 'Poplatky' pri nastavovaní automatického predpisu sa nachádza aj tabuľka pre ' Vrátenie poplatku "Záloha" '.

Pre korektné správanie sa zálohy je potrebné, aby počas školského roka bolo 'vrátenie poplatku záloha' vypnuté - t. j. v stĺpci 'Vygenerovať' treba mať nastavené 'NIE'.

Pre kompletné vyúčtovanie stravného je potrebné na konci školského roka:
-> v stĺpci 'Vygenerovať' prepnúť na 'ÁNO'
-> dátum splatnosti pre vrátenie preplatku na zálohe zadať tak, aby časovo nasledoval ako posledný poplatok v poradí poplatkov za stravu

Zapnutím generovania sa v zozname poplatkov stravníka ukáže záporný poplatok vo výške zostatku zálohy.
Ak má stravník nedoplatky na bežnom stravnom, preplatok zo zálohy sa započíta s dlžným stravným pri 1. a 2. type zálohy. Pri 3. type zálohy sa nedoplatok na stravnom nezapočítava s preplatkom na zálohe automaticky - môžete však urobiť interný prevod.

Pre podrobnejšie informácie pozrite
Ako na konci šk. roka zapnúť generovanie preplatku zo zálohy
Vrátenie zálohy pre stravníka ukončeného počas školského roka
Pozrite si ďalšie návody pre modul Školská jedáleň:

Zoznam všetkých návodov pre modul Školská jedáleň