Ako na konci šk. roka zapnúť generovanie preplatku zo zálohy

V prípade, že škola využívala Záloha za stravu pre 'obedy zadarmo', na konci šk. roka je potrebné zapnúť generovanie nespotrebovanej časti zálohy a to VŽDY - bez ohľadu na to, či budete preplatky fyzicky vracať alebo zostatky prenášať do nového šk. roka.
Nezapínajte však príliš skoro pred vyúčtovaním, napr. ak ešte prebieha stravovanie a je možné si odhlasovať / prihlasovať stravu.

Ak škola nepoužívala zálohu pre 'obedy zadarmo' cez automatický predpis, tento návod je bezpredmetný.

Všetko ohľadne nastavenia zálohy sa nachádza v automatickom predpise, ktorý nájdete v module jedáleň v časti 'Nastavenie modulu' - krok 'Predpisy':V predpise v časti 'Poplatky' sa na konci nastavuje 'Vrátenie poplatku "Záloha" ' pre bežných stravníkov, ako aj pre skôr ukončených stravníkov.

Štandardné nastavenie zálohy:

1. počas prebiehajúceho školského roka:
- generovanie preplatku zo zálohy musí byť vypnuté (= 'Nie')
- štandardne je dátum splatnosti prednastavený ako koniec šk. roka 31.8.

2. na konci šk. roka:
- treba manuálne zapnúť generovanie všetkým - kliknutím na 'Nie' -> zmení sa na 'Áno'
- treba nastaviť dátum splatnosti - podľa vlastnej situácie - napr. ak varíte iba pre ZŠ, tak 30.6.; ak varíte pre MŠ s prevádzkou do 31.7., tak 31.7.
- ! pozor - tento dátum musí byť skorší ako fyzicky robíte vyúčtovanie, inak by preplatky v module platby ešte nebolo vidieť a skutočné zostatky prehliadnete

3. na konci šk. roka - rôzne pre skupiny stravníkov:
- vyúčtovanie je možné robiť aj po častiach - podľa typu platiteľa sa dá oddeliť - komu, kedy a k akému dátumu splatnosti zapnete generovanie preplatku zo zálohy
- využiť sa to dá ak varíte počas leta pre MŠ, no vyúčtovanie stravníkom zo ZŠ potrebujete urobiť skôr (napr. ku 30.6.)

- pre oddelenie treba použiť tlačidlo '+ Pridať'
- ! pozor však, aby niektorý typ platiteľa so zálohou omylom nevypadol zo zoznamu
- netreba sem zadávať typ platiteľa, ktorý nemal poplatok záloha

Nakoniec treba nastavenia uložiť zmeny.


*Cez tlačidlo '+ Pridať výnimku (Stravníci)' sa dá urobiť úplne samostatné nastavenie pre konkrétnych stravníkov. Využitie má iba pre stravníkov ukončených počas šk. roka, ktorým potrebujete zadať generovanie preplatku zo zálohy inak ako je štandardne.
- v týchto výnimkách sa na konci šk. roka nesmú nachádzať stravníci s nezapnutým generovaním preplatku

*** Časť pre ukončených stravníkov v priebehu šk. roka
=> systém vygeneruje preplatok zo zálohy automaticky, ak ukončenému stravníkovi zadáte na karte reálny dátum konca objednávok (nestačí odhlásiť stravu)
Stravník - individuálne ukončenie stravovania počas školského roka

Tu v nastaveniach predpisu môžete zvoliť dátum splatnosti, k akému má byť preplatok zo zálohy vyčíslený pre ukončených stravníkov - štandardne je to posledný deň v mesiaci, kedy sa stravoval.
Vrátenie zálohy pre stravníka ukončeného počas školského roka


ZAPOČÍTANIE NEDOPLATKU NA STRAVNOM A PREPLATKU NA ZÁLOHE

Pri vyúčtovaní je na zálohe takmer vždy preplatok, na stravnom však niektorí stravníci majú aj nedoplatky. Výsledný zostatok za stravovanie závisí aj zvoleného typu zálohy:

- pre 1. a 2. typ zálohy, pri ktorom sa stratené dotácie sa premietali do zvýšenia mesačného poplatku:
-> nedoplatok na stravnom a preplatok na zálohe sa vzájomne započítajú
=> výsledná suma vyúčtovania bude iba jedna - preplatok alebo nedoplatok

- pre 3. typ zálohy, kde sa stratené dotácie priebežne odpočítavali zo zálohy a stravné sa viedlo samostatne:
-> nedoplatok na stravnom a preplatok na zálohe sa vzájomne nezapočítajú
=> výsledkom sú dva zostatky - zostávajú stále oddelené peniaze na predpise záloha a na predpise pre bežné stravné


Príklad
- porovnanie poplatkov pre jednotlivé typy záloh počas šk. roka (= keď je vypnuté vrátenie zálohy) a na konci šk. roka (= keď je zapnuté vrátenie zálohy)

Pri 3. type zálohy môžete urobiť úhradu nedoplatku na stravnom manuálne a to interným prevodom peňazí medzi predpismi (pri 3. type zálohy je totiž automatický predpis rozdelený na dva - pre bežné stravné a pre zálohu):
-> v module platby treba pridať ručne dve platby
-> prvú platbu treba zadať ako mínusovú sumu a priradiť ju na automatický predpis 'Strava (záloha)'
-> druhú platbu treba zadať v rovnakej výške, ale bez znamienka a priradiť na predpis 'Strava' za bežné stravné (alebo aj na predpis 'Strava (dohromady)' )
-> pri ručne zadaných platbách sa dá zvoliť 'typ platby' - odporúčame obe platby zadať ako 'INTERNÝ PREVOD' , ľahšie sa vám odsleduje tok peňazí - bude oddelený od hotovosti aj bankových prevodov

* Sumy samozrejme podľa individuálnej možnosti zobrať z preplatku na zálohe a nedoplatku na bežnom stravnom.

Viac - Interný prevod - úhrada nedoplatku na strave z preplatku na zálohe 3. typu


Pozrite aj kompletný návod pre Koncoročné vyúčtovanie za stravu.
Pozrite si ďalšie návody pre modul Školská jedáleň:

Zoznam všetkých návodov pre modul Školská jedáleň