Interný prevod - úhrada nedoplatku na strave z preplatku na zálohe 3. typu

Ak ste pre 'obedy zadarmo' používali poplatok 'Záloha' nastavený priamo v automatickom predpise na stravu, pri ukončení stravovania je potrebné vrátiť jej nespotrebovanú časť.

Pre správne nastavenie vrátenia zálohy pozrite:
Ako na konci šk. roka zapnúť generovanie preplatku zo zálohy
Vrátenie zálohy pre stravníka ukončeného počas školského roka - nastavenie dátumu splatnosti pre vrátenie zálohy

Pri ukončení stravovania je na zálohe takmer vždy preplatok, na stravnom však niektorí stravníci môžu mať aj nedoplatky. Výsledný zostatok (preplatok / nedoplatok) za stravovanie závisí aj zvoleného typu zálohy.

Pre 1. a 2. typ zálohy sa nedoplatok na stravnom a preplatok na zálohe sa vzájomne započítajú automaticky.
Pre 3. typ zálohy aj po ukončení stravovania zostávajú stále oddelené peniaze na predpise záloha a na predpise pre bežné stravné -> t.j. nedoplatok na stravnom a preplatok na zálohe sa vzájomne nezapočítajú

Pri 3. type zálohy môžete urobiť úhradu nedoplatku na stravnom manuálne a to interným prevodom peňazí z predpisu záloha.
Sumu na interný prevod si určujete sami - u každého stravníka individuálne podľa výšky preplatku na zálohe a výšky nedoplatku na bežnom stravnom.
V príklade na obrázku je preplatok na zálohe vyšší (16,40 eur) ako nedoplatok na stravnom (11,34 eur), preto zo zálohy sa môže previesť celá suma nedoplatku (11,34 eur).


AKO NÁJSŤ STRAVNÍKOV S PREPLATKOM NA ZÁLOHE A SÚČASNE S NEDOPLATKOM NA STRAVNOM

V module platby v záložke 'Prehľad platieb používateľov' je zoznam používateľov s ich poplatkami ako aj prijatými a vrátenými platbami.
V tabuľke sa vždy po načítaní (obnovení) stránky zobrazujú údaje ku aktuálnemu dátumu a pre všetky predpisy, preto treba použiť viaceré filtre.
Tip: Ak si zvolíte pre 'Počet na stránku' zobrazenie málo záznamov (napr. 10), načítavanie stránky prebehne oveľa rýchlejšie.

POTREBNÉ SÚ FILTRE PRE:
1. obdobie
2. stĺpce preplatok a nedoplatok
3. predpisy

1. obdobie 'od - do'
- dátum 'do' - zvoľte taký, aby sem spadali dátumy splatnosti všetkých poplatkov, vrátane splatnosti preplatku zo zálohy
- pre preplatok na zálohe je štandardne nastavený dátum splatnosti 31.8., preto ak robíte vyúčtovanie skôr (napr. v júli), nastavte si pre vrátenie zálohy skorší dátum (napr. 30.6., kedy žiaci ZŠ končia stravovanie) - zadáva sa v nastaveniach modulu jedáleň - krok predpisy

2. stĺpce 'Preplatok' aj 'Nedoplatok'
- vo filtri pre oba stĺpce zadajte od 0,01
- ak tieto stĺpce nemáte zobrazené, kliknite na ikonku mriežky vľavo od filtra na predpisy a zvoľte potrebné stĺpce
- poradie stĺpcov si môžete zmeniť - v zozname stĺpcov jednoducho chyťte myšou a presuňte

3. predpisy
Vo filtri pre predpisy sa nachádza zoznam všetkých predpisov, ktoré sú na škole vytvorené. Ak má škola viac bankových účtov, predpisy sú zoskupené a odsadené podľa nich (je dobré, ak máte vhodne pomenované bankové účty školy).

---> ak máte viac školských účtov, no samostatný bankový účet iba pre jedáleň:
- môžete zvoliť vo filtri celý tento bankový účet (v príklade je pomenovaný ako 'Účet školskej jedálne')
- tabuľka s prehľadom platieb bude obsahovať všetky (pod/nad)predpisy - pre bežné stravné, zálohu, sumárny (nad)predpis aj prípadne 'Nepriradené'

---> ak máte jeden školský účet pre rôzne predpisy
- vo filtri voľte 'Výber', kde treba označiť všetky predpisy týkajúce sa iba stravy

Aké je pomenovanie predpisov pri 3. type zálohy:

Pri 3. type zálohy sú v module platby rozlíšené čiastkové predpisy pre stravné a pre zálohu + používa sa aj sumárne označenie pre oba (pod)predpisy. Základné pomenovanie = názov predpisu si zadávate sami v nastaveniach modulu jedáleň - krok predpisy.

=> ' *váš názov* ' = toto je (pod)predpis pre stravné (+ réžiu, ak ju máte nastavenú v module jedáleň)
- platby priradené na tento (pod)predpis uhrádzajú IBA bežné mesačné poplatky za stravné (a réžiu), neuhrádzajú poplatok záloha

=> ' *váš názov* (Záloha)' = (pod)predpis pre zálohu
- platby priradené na tento (pod)predpis idú IBA na úhradu poplatku záloha / 'obnova zálohy'; neuhrádzajú bežné stravné
- poplatok s názvom 'obnova zálohy' systém automaticky vygeneruje v prípade, že žiak stratí dotácie v takom objeme, že vyčerpá zálohu (resp. poklesne pod nastavený limit pre obnovu zálohy)

=> ' *váš názov* (dohromady)' = označenie pre (nad)predpis
- takto priradené platby sú navoľno v rámci predpisu na stravovanie - môžu pokrývať aj bežné stravné aj zálohu - podľa toho, aký poplatok je najbližšie v poradí splatnosti

=> 'Nepriradené - *váš názov* (dohromady)' - v prehľade platieb používateľov sa môže nachádzať vo filtri aj (pod)predpis s takýmto označením
- závisí to od spôsobu, akým máte priradené platby (či navoľno alebo napevno)
- obsahuje zvyčajne preplatky, nie nedoplatky


-----------
S takýmto zoznamom platiteľov môžete ďalej pracovať - napr. aj filtrovať ďalej podľa tried, typov platiteľa, usporiadať podľa niektorého stĺpca (treba kliknúť na názov stĺpca) ...

Tipy:
-> zvolené filtre najrýchlejšie vymažete obnovením stránky - klávesy F5 alebo ctrl + R
-> ak chcete zoznam exportovať do excelu, treba zvoliť taký počet na stránku, aby boli všetky záznamy zobrazené na jednej stránke
-> bežne si však v prehľade platieb používateľov ponechajte zobrazenie cca 10 záznamov na stránku - akékoľvek filtre sa načítajú oveľa rýchlejšie


AKO ZAPÍSAŤ PLATBY TYPU 'INTERNÝ PREVOD'

1. v prehľade platieb kliknite na meno - otvorí sa konto platiteľa
- je tu vidno jednotlivé poplatky a nad tabuľkou aj sumár preplatkov a nedoplatkov

2. v časti 'Poplatky' kliknite na zelené tlačidlo '+Pridaj platbu' - otvorí sa štandardné dialógové okno pre ručné pridávanie platieb

3. pridajte hneď aj sekciu pre druhú platbu - cez zelené tlačidlo '+ Pridať'

4. treba vyplniť všetky údaje - riadky
-> 'Typ platby' - zvoľte 'Interný prevod' - ľahšie sa vám odsleduje tok peňazí
-> 'Priradenie (Používateľ)' - automaticky sa prenesie
-> 'Škola - Účet' - vyberte bankový účet pre stravovanie
-> 'Dátum prijatia' - podľa toho, kedy robíte vyúčtovanie a k akému dátumu potrebujete úhrady

a) prvú platbu treba zadať ako mínusovú sumu a priradiť ju na automatický predpis 'Strava (záloha)'
b) druhú platbu treba zadať v rovnakej výške, ale bez znamienka a priradiť na predpis 'Strava' pre bežné stravné (alebo aj na predpis 'Strava (dohromady)' )

*Sumu pre interný prevod treba zvoliť podľa individuálnej možnosti previesť peniaze z preplatku na zálohe a výšky nedoplatku na bežnom stravnom
Môžete si pomôcť stĺpcom 'Kredit', kde je vidieť započítanie preplatku a nedoplatku a či preplatok postačuje na pokrytie celého nedoplatku

5. uložiť platby
=> konto platiteľa aj prehľad platieb používateľov už nebude obsahovať súčasne preplatok aj nedoplatok
- bude už iba preplatok alebo iba nedoplatok - podľa výšky prevedenej sumy


Pozrite si ďalšie návody pre modul Školská jedáleň:

Zoznam všetkých návodov pre modul Školská jedáleň