วิธีกรอกสูตรและสมการทางเคมี

English Slovenčina Russian Čeština Lithuania Hebrew Thai

LaTeX คือเครื่องมือที่ใช้เขียนนิพจน์ทางคณิตศาสตร์ ซึ่งจะมีตัวเลือก "mchem" ที่ใช้ในการเขียนสูตรและสมการทางเคมี

สำหรับสูตรและสมการทางเคมี ที่แสดงอยู่ระหว่างข้อความที่เป็นตัวอักษร ท่านจะต้องใส่สูตรหรือสมการนั้นไว้ระหว่างเครื่องหมาย "{" และ "}" ตามตัวอย่างนี้: $ \ce{...ใส่สูตรหรือสมการ...} $

หากต้องการให้สูตรหรือสมการแสดงอยู่คนละบรรทัด ท่านจะต้องใส่สูตรหรือสมการนั้นไว้ระหว่างเครื่องหมาย "{" และ "}" ตามตัวอย่างนี้: $$ \ce{...ใส่สูตรหรือสมการ...} $$


ตัวอย่าง:


วิธีใช้ LaTeX syntax จากอินเตอร์เน็ต: LaTeX math and equations , หรือ LaTeX Wikibooks

วิธีใช้สำหรับ "mchem": LaTeX math and equations

วิธีเขียนสมการคณิตศาสตร์
วิธีกรอกนิพจน์ทางคณิตศาสตร์ในคำถาม