นักเรียนมีการย้ายกลุ่มในรายวิชาระหว่างปีการศึกษา

English Slovenčina Deutsch Russian Čeština Lithuania Hebrew Thai

ในกรณีที่นักเรียนมีการย้ายกลุ่มในรายวิชาระหว่างปีการศึกษา ครูจะต้องบันทึกการเปลี่ยนแปลงนี้ในรายวิชาของตนเอง โดยไปที่ "การตั้งค่ารายวิชา"
วิธีเปลี่ยนแปลงการตั้งค่ารายวิชา

ในหัวข้อ นักเรียน/กลุ่ม เลือก "การเปลี่ยนแปลงระหว่างปีการศึกษา"

แก้ไขข้อมูล และเลือกวันที่ที่มีผลบังคับใช้

แก้ไขจำนวนนักเรียนในรายวิชาของท่าน โดยเริ่มจากวันที่ที่การเปลี่ยนแปลงมีผลบังคับใช้ ในกรณีนี้ได้มีการย้ายนักเรียนชื่อ Adam Krupa เข้ามาอยู่ในนักเรียนกลุ่มนี้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม

รายการนักเรียนที่ปรับเปลี่ยนแล้วจะแสดงอยู่ในการบริหารจัดการชั้นเรียนและในผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตั้งแต่วันที่ที่ท่านกำหนด