Ako môžem priradiť učebňu učiteľovi?

English Slovenčina Polish Russian Greek Lithuania Arabic Bulgarian

Každému učiteľovi môžete definovať učebňu (alebo učebne), ktorú bude primárne používať ako "svoju učebňu":

Následne pri vytváraní hodiny môžete zvoliť, aby bola hodina umiestnená do jednej z "učiteľových učební".

Táto možnosť je automaticky vyznačená ak vytvárate hodinu pre učiteľa, ktorý už má definované svoje učebne. Samozrejme, môžete zadať aj iné učebne.

Poznámka: Ak sú priradené učebne aj k predmetu hodiny, potom sú prioritne vyberané tieto učebne a nie učiteľova učebňa. Napríklad, ak učiteľ učí dejepis vo svojej učebni a taktiež učí Telesnú výchovu, potom TSV bude priradená iba do telocvične ako učebne predmetu a nie do učebne dejepisu - teda učiteľovej učebne. Samozrejme toto môžete kedykoľvek zmeniť a vybrať vlastnú preferovanú učebňu.

Pozri tiež:
Ako môžem zadať učebne pre viac hodín naraz
Čo je zdieľaná učebňa?