ETK pre MŠ

Slovenčina Čeština

Materská škola môže viesť triednu knihu elektronicky. Triedna kniha umožňuje evidovať dochádzku žiakov a odučené učivo.

Pre správne fungovanie ETK treba v aScAgende nastaviť tieto údaje:

1. V aScAgende vytvorte triedy pre MŠ a v karte triedy (základné údaje) nastavte typ prospechu "MŠ: Trieda materskej školy", aby systém vedel, že sa jedná o triedu v materkej škole.
Ako vytvoriť novú triedu?
MŠ - nastavenie tried

2. Pre jednotlivé triedy zadajte učiteľa, ktorý triedu učí, ako triedneho učiteľa. Ak máte v triede dvoch učiteľov, druhého učiteľa zadajte ako Triedny učiteľ 2.

Učiteľom je potrebné vygenerovať prihlasovacie údaje na EduPage stránku. Ako vytvoriť kontá pre učiteľov

3. V programe aSc Agenda zadajte predmety. V triede je možné vyučovať jeden predmet vždy iba v rovnakej skupine žiakov. Ak teda máte doobeda v triede všetkých žiakov, ale poobede už iba časť, potrebujete vytvoriť aspoň dva rôzne predmety. Napríklad jeden predmet pre doobedé vzdelávanie a jeden predmet pre poobedné vzdelávanie. Názov môžete zadať napríklad predmetu - napr. Predprimárne vzdelávanie, Hry a vzdelávacie aktivity a pod. Bez zadaných predmetov nie je možné využívať triednu knihu.

4. Do jednotlivých tried MŠ pridajte žiakov.
Zadávanie a prezeranie údajov
Ak zatiaľ nemáte žiakov v aScAgende zadaných a máte zoznam žiakov v elektronickej podobe, môžete údaje do programu naimportovať.
Import údajov do programu aScAgenda

Údaje zadané v aScAgende preneste na EduPage stránku: Ako vytvoriť EduPage stránku
Ak už máte vytvorenú EduPage stránku, zmeny, ktoré ste robili v údajoch v aScAgende s EduPage stránkou zosynchronizujete takto:
Ako synchronizovať údaje medzi aScAgendou a EduPage stránkou?

5. Teraz môžete na EduPage stránke učiteľom vytvoriť hodiny.
MŠ - Ako vytvoriť učiteľom hodiny

6. Každému učiteľovi, ktorému ste vytvorili hodinu, môžete zadefinovať osobný rozvrh.
MŠ - Ako vytvoriť učiteľom osobné rozvrhy

Po zadefinovaní osobného rozvrhu bude učiteľ vidieť v ETK hodiny, ktoré učí. Môže zapisovať učivo a evidovať dochádzku detí.
Triedna kniha - učiteľ v MŠ
Triedna kniha cez mobilnú aplikáciu EduPage

Učitelia si môžu ku každej hodine vytvoriť tematický výchovno-vzdelávací plán. Učivo potom môžu zapisovať jednoducho výberom témy z plánu.
Tematické výchovno-vzdelávacie plány - prehľad
Ako použiť tematický plán v triednej knihe?

Ak má učiteľ k jednotlivým témam plánu nejaké elektronické učebné materiály, môže si ich zaradiť k téme priamo v EduPage. Aj v budúcnosti ich nájde pri danej téme. Takisto si môže učiteľ ku každej téme plánu vytvoriť aj vlastné prípravy, poznámky atď.
Vytváranie nových materiálov
Ako si do príprav pridám súbor alebo obrázok?

Na základe údajov zadaných do ETK môže administrátor alebo učiteľ generovať rôzne tlačové zostavy: Tlačové zostavy