Výdajný terminál - zobrazenie a výdaj stravy

OBRAZOVKA PRE VÝDAJNÝ TERMINÁL

Pre zobrazenie údajov po priložení čipu/karty stravníka k čítačke v jedálni je potrebný tablet alebo smartfón (prípadne monitor), ktorý si škola zabezpečuje sama. Je tiež potrebné, aby v jedálni bola internetová sieť a wifi.

Na tablete alebo monitore je následne potrebné z Google Play stiahnuť našu aplikáciu SmartBox.
Na stránke školy v administrácii zariadení treba potvrdiť priradenie zariadenia k výdajnému terminálu - Výdajný terminál - zariadenie na zobrazovanie a jeho priradenie.

Ak sa škola rozhodne použiť monitor, je potrebné, aby bol pripojený k nejakému počítaču. Prostredie aplikácie sa spúšťa cez IP adresu pridelenú minipočítaču ascSmartbox v sieti školy (do adresného riadku prehliadača vypísať IP adresu a hneď za ňu doplniť :8080).

ZOBRAZENIE V ČASE VÝDAJA STRAVY

Na obrazovke výdajného terminálu sa zobrazuje aktuálny reálny čas.

Podľa toho, ako má škola v nastaveniach modulu pre výdaj stravy zadané časové rozpätie pre jednotlivé jedlá, tak sa na obrazovke výdajného terminálu zobrazí, či práve prebieha napr. desiata, obed alebo neprebieha žiaden výdaj stravy.
Upozornenie - častá chyba:
Časy zadané pre výdaj jednotlivých jedál sa nesmú prekrývať, inak zobrazenie na termináli nebude korektné!
Výdaj stravy - kedy a aké jedlo škola varí

Pípnutie sa zaznamenáva a ukladá iba u stravníkov - stravník je ten, kto má vytvorenú objednávku - Kto sa stravuje - ako priradiť objednávky.

Jedlo, ktorého výdaj práve prebieha, je zobrazené zelenou farbou a v tabuľke je vidieť počet prevzatých a objednaných menu pre skupiny podľa veľkosti porcií.ODBER STRAVY A PÍPNUTIE MIMO ČASU VÝDAJA STRAVY

Výdajný terminál a čítačka zaznamená pípnutie po priložení čipu ako vydanie stravy iba v čase výdaja, takže ak sú žiaci veľmi netrpezliví pred začiatkom výdaja, terminál ich nepustí.

Upozornenie (najmä pre obedy zadarmo):
Ak žiak priloží čip mimo času výdaja stravy, na obrazovke sa síce zobrazí jeho meno, ale bez zobrazenia objednávky. Systém tiež v databáze nezapíše prevzatie stravy.

 • dočasne alebo pre jednotlivcov

  Ak potrebujete vydať stravu mimo výdajneho času pre niekoľkých oneskorencov alebo došlých skôr, na obrazovke výdajného terminálu sa dá posunúť na konkrétne jedlo, ktoré chcete vydať.

  - názov jedla (desiata/obed ...) sa zobrazuje červenou farbou
  - zelenými šipkami sa dá posúvať na iné jedlo dňa
  - prepnutie jedla je časovo obmedzené a trvá 20 sekúnd
  - pri názve jedla beží odpočítavanie zostávajúceho času
  - vyhľadávanie podľa mena a triedy ako aj filtre fungujú rovnako
  - zobrazenie sa dá po uplynutí limitu do pôvodného stavu podľa aktuálneho času
  - prepínanie a posúvanie medzi jedlami je možné opakovať

 • posunuté vyučovanie

  Ak je v niektorý deň napr. posunuté vyučovanie a jedáleň celkovo potrebuje vydávať stravu v inom čase, najlepšie je zmeniť časové rozpätie pre 'Výdaj stravy' - Výdaj stravy - kedy a aké jedlo škola varí.

  Čas vydávania stravy je môže dočasne prepísať v rámci aktuálneho časového obdoba alebo ak výdaj v inom čase chystáte vopred, do tabuľky pre 'Výdaj stravy' treba '+ pridať časový interval' a pre tento vpísať iný čas vydávania stravy.
  POZASTAVENIE VÝDAJA STRAVY

  Na obrazovke terminálu dole v strede sa nachádza text 'Pozastaviť', na ktorý keď kliknete, neumožní sa na chvíľu pípanie.
  Ak žiak priloží čip, na obrazovke sa síce zobrazí jeho meno, ale bez zobrazenia objednávky a nezaznamenáva sa ani prevzatie stravy.

  Pozastavenie výdaja slúži pre nasledovné situácie:
  a) ak kuchárky nestíhajú vydávať jedlo alebo sledovať, ktorý stravník je na rade (lebo žiaci sú netrpezliví a jeden za druhým rýchlo prikladajú čipy k čítačke)
  b) ak kuchárka potrebuje na chvíľu odbehnúť a nechce, aby sa deti pípali v jej neprítomnosti
  c) ak sa nájde čip, ktorému neviete určiť vlastníka - ak je čip evidovaný v databáze školy, po priložení sa zobrazí meno, komu patrí

  Pre ďalšie pokračovanie vo výdaji stravy je nevyhnutné znovu obnoviť výdaj stravy - klepnutím na obrazovku.

  Upozornenie (najmä pre obedy zadarmo) - ak je pozastavený výdaj stravy, systém nezapisuje prevzatie stravy!  ZOBRAZENIE A IKONKY PO PRILOŽENÍ ČIPU

  Po priložení čipu k čítačke sa na displeji zobrazuje vždy objednané menu + ikonka + meno.

  Ikonkami pri mene je rozlíšené, či stravník

  - je prihlásený na jedlo
  - opakovane použil čip - je uvedený aj čas, kedy sa už čip použil
  - má odhlásené jedlo

  Tieto ikonky sa zobrazujú iba v čase výdaja stravy, mimo výdaja sa zobrazí X, rovnako ako pre nestravníka alebo pre neznámy čip.  UPOZORNENIE - najmä pre obedy zadarmo:

  Priloženie čipu ku čítačke nezaznamená prevzatie jedla, ak
  a) sa žiak pípne mimo času výdaja stravy alebo
  b) ak je na obrazovke manuálne pozastavený výdaj stravy alebo
  c) ak je v nastaveniach Smartboxu vypnutý výdaj menu, ktoré sa na výdajnom mieste reálne vydáva
  Pre korektné prevzatie je potrebné:
  a) manuálne na obrazovke posunúť na výdaj konkrétneho jedla
  b) pri pozastavenom výdaji je potrebné obnoviť výdaj opätovným ťuknutím na obrazovku
  c) mať zapnutý výdaj všetkých takých menu, ktoré sa v danej výdajni aj reálne vydávajú ('Nastavenia' vľavo dole')

  Návody k hardvéru a terminálom v jedálni:
  Aký hardvér je potrebný do školskej jedálne
  Výdajný terminál - zariadenie na zobrazovanie a jeho priradenie
  Výdajný terminál - zobrazenie a výdaj stravy
  Výdajný terminál - označenie odberu bez čipu (zabudnutý čip) ; komu patrí stratený čip
  Výdajný terminál - zvukové upozornenia, výdaj vo viacerých okienkach (budovách); ďalšie nastavenia

  Objednávkový terminál - nastavenie dňa  Pozrite si ďalšie návody pre modul Školská jedáleň:

  Zoznam všetkých návodov pre modul Školská jedáleň