Výdaj stravy - kedy a aké jedlo škola varí

English Slovenčina Deutsch Russian Lithuania Hebrew Thai

Modul 'Školská jedáleň' nájdete v ľavom menu v časti 'Komunikácia', ak ste prihlásený ako administrátor alebo ako osoba s právom na administráciu modulu Školská jedáleň.


'Nastavenia modulu' nájdete na úvodnej stránke modulu alebo cez rozbaľovacie menu v ľavej hornej časti. Obsahujú v krokoch všetky všeobecné nastavenia pre jedáleň ako celok.

I. VÝDAJ STRAVY

Kedy jedáleň varí a tiež kedy je zatvorené ('dni mimo prevádzky'), sa nastavuje v prvom kroku ' Výdaj stravy '. Dátumy období musia byť zadané vždy v rozsahu príslušného školského roka.

ŠKOLSKÝ ROK

Všetky moduly na EduPage fungujú na školské roky, preto aj pre modul jedáleň je dôležité mať najskôr správne nastavený školský rok.
Optimálne obdobie je od 1.9. - 31.8. príslušného šk. roka, ale pre účely školskej jedálne je možné zadať aj malý posun (na prelome mesiacov júl - august).
Pozor! Obdobie pre školský rok nesmie byť mimo rozsahu nastavovaného šk. roka - je to častá chyba, ktorá spôsobí znefunkčnenie modulu.
Viac - Nastavenie obdobia pre školský rok v module jedáleň
** Obrázky môžu byť urobené zo staršieho šk. roka, preto nastavenia robte pre reálne potrebný šk. rok a tiež aj dátumy zadávajte pre rovnaký šk. rok.

POPIS A MOŽNOSTI NASTAVENÍ PRE VÝDAJ STRAVY

V tabuľke pre výdaj stravy je možné nakombinovať rôzne nastavenia podľa situácie školy. Po zmene nastavení treba vždy uložiť - tlačidlo pre uloženie sa zobrazuje na konci stránky.

a) stĺpec 'Deň' - štandardne sú oddelené pracovné dni a víkend - ako školské jedálne najčastejšie varia
- pre jednotlivé dni v týždni je možné urobiť iné nastavenia -> treba dni rozdeliť
napr. ak jedáleň nevarí každý deň rovnaké jedlá (internáty) alebo varí iný počet menu v rôzne dni týždňa

b) stĺpce 'Jedlo' a 'Varí sa' treba nastaviť podľa toho, ktoré jedlo škola ponúka (desiatu, obed ...)
Na základe toho bude možné pre konkrétne jedlá:
- zadávať jedálny lístok samostatne
- nastaviť rôzny čas pre ohlasovanie/prihlasovanie každého jedla
- nastaviť jednotkovú cenu (aj príspevky ako št. dotáciu, SF, ...) pre každé jedlo
- viesť samostatne stravníkov pre každé jedlo

c) stĺpec výdaj stravy 'od - do' - je dôležité nastaviť reálny čas
Pozor! Časy výdaja jednotlivých jedál sa nesmú prekrývať! Znefunkčnilo by to výdaj na čítačke a termináli v jedálni.
- v nastavenom časovom rozsahu sa na výdajnom termináli zobrazuje výdaj daného jedla, systém iba v tomto čase zobrazí objednané jedlo a zaznamená jeho prevzatie
- na čas ukončenia výdaja posledného jedla dňa je naviazaný aj prepočet nároku na dotáciu pre obedy zadarmo


d) stĺpec 'počet druhov jedál (menu)' - použije sa, ak škola z jedného jedla podáva viac druhov alebo ak má škola viac výdajní (fyzicky na rôznych miestach)
- názov a skratka menu je štandardne A B C ..., dá sa však premenovať - v druhom kroku 'menu-názov'
- pre skratku menu odporúčame 1-2 znaky kvôli prehľadnosti v rôznych tabuľkách

e) stĺpec 'menu - Varí sa' - prednastavené je 'všetky'
- iné nastavenie sa použije iba ak škola varí bežne viac menu, ale dočasne len niektoré z nich (aby sa nemuseli prepisovať nastavenia objednávok rôznych menu na kartách stravníkov)

f) stĺpec 'Vidia platitelia' - prednastavené je 'všetci'
- dajú sa zvoliť kategórie stravníkov (typ platiteľa), ktoré jedlo majú vidieť v jedálnom lístku
napr. je časté využitie pre stravníkov MŠ a ZŠ, kedy sa nastaví desiata a olovrant iba pre deti z MŠ
- voľbu 'Nepriradené' je potrebné mať vybratú ak chcete dané jedlo zobrazovať na webovej stránke školy bez prihláseniaII. ROZNY VÝDAJ STRAVY POČAS ROKA:

=> tlačidlo '+ pridať časový interval' - použije sa, ak sa počas šk. roka mení štruktúra výdaja stravy - treba doplniť nové obdobie a urobiť nové nastavenia
- obdobia zadávajte vždy iba v rozsahu aktuálneho šk. roka
- jednotlivé tabuľky s nastaveniami sa prekrývajú - zobrazuje sa vždy iba jedna
- obdobie pre práve zobrazovanú tabuľku je uvedené vpravo nad tabuľkou
- medzi tabuľkami sa prepína kliknutím na obdobie v zozname období - práve vybraté obdobie je vyznačené žltou farbou

Príklad na obrázku:
- v prvom polroku škola vydáva len obedy, od druhého polroku škola vydáva aj desiatu a na obed ponúka 2 menu:


Upozornenie - časté chyby:
Cez pridávanie nových intervalov sa nenastavuje celkové prerušenie výdaja - napr. prázdniny, sviatky, iné voľno ... či dokonca víkendy!
-> pre nastavenie zatvorenej jedálne slúži tabuľka 'Dni mimo prevádzky'
-> pre nastavenie pravidelných voľných dní (napr. víkendov) slúži stĺpec 'Deň', kde sa dajú oddeliť jednotlivé dni týždňa a napr. pre víkend nastaviť pre všetky jedlá 'Nevarí sa'


III. PONUKA VIACERÝCH MENU a ROZNE VÝDAJNÉ MIESTA

Ak ponúkate viacero menu (napr. 3 druhy menu na obed), základné označenie je veľkými písmenami abecedy - A, B, C ....

Po zadaní väčšieho počtu menu ako 1 sa v nastaveniach objaví krok 'Menu - Názov'. Tu je možné jednotlivé menu premenovať - zadať vlastný názov či skratku.
Pre skratku menu odporúčame maximálne 2 znaky kvôli prehľadnosti v rôznych tabuľkách.

Na zvolené označenie treba vždy prihliadať pri tvorbe jedálneho lístka, aby sa stravníkom v ich konte na webe, ale aj v mobilnej aplikácii správne zobrazovali jednotlivé jedlá a mohli si z nich vybrať.

ROZNE MENU PRE ROZNYCH STRAVNÍKOV

V systéme EduPage je možné urobiť aj nastavenie, aby určité menu bolo iba pre konkrétnych stravníkov (skupinu stravníkov).
Príklady:
- škola varí dve menu, ale vyberať si môžu iba učitelia a starší žiaci; žiaci 1. stupňa majú vždy iba jedno určené menu
- škola varí samostatné jedlo pre žiakov s diétami - napr. bezlepkovú či bezlaktózovú stravu
je možné nastaviť konkrétnym žiakom
Pre podrobné nastavenie pozrite - Iné menu pre rôzne typy stravníkov, napr. diétne menu


ROZNE VÝDAJNÉ MIESTA

Cez nastavenie viacej menu sa rieši aj situácia, ak škola vydáva jedlo vo viacerých budovách / školách.

Keďže sú potrebné aj ďalšie súvisiace nastavenia - kontaktujte nás na jedalen@asc.sk (najlepšie ešte pred spustením stravovania) - pomôžeme vám navrhnúť najvhodnejšie riešenie.
Školy mávajú totiž veľmi rôzne situácie a špecifiká a je potrebné doladiť detaily softvérových aj hardvérových nastavení.IV. DNI MIMO PREVÁDZKY

Pod tabuľkou 'Výdaj stravy' sa nachádza možnosť zadať 'Dni mimo prevádzky' - obdobie, kedy jedáleň nevarí pre žiadnych stravníkov, t.j. jedáleň je mimo prevádzky ako celok.
Zadávajú sa sem školské prázdniny, štátne sviatky, riaditeľské voľno, sanitárny deň, ...

Takto sa najrýchlejšie zabezpečí, že nikto nebude prihlásený na stravu (ani omylom) a nikomu sa nebudú omylom počítať poplatky za voľné dni.
Viac pozrite Dni mimo prevádzky - kedy jedáleň nevarí

Ak je voľno iba pre určitú skupinu stravníkov, napr. žiaci majú jarné prázdniny a jedáleň varí pre učiteľov či deti v MŠ, takéto obdobie sa nezadáva do tabuľky 'Dni mimo prevádzky', ale rieši sa cez odobratie objednávky.
Viac pozrite Ako zadať prázdniny iba pre žiakov ZŠ, počas ktorých jedáleň varí pre MŠ
Pozrite si ďalšie návody pre modul Školská jedáleň:

Zoznam všetkých návodov pre modul Školská jedáleň