Mesačný prehľad pre školskú jedáleň - predpis poplatkov, príspevky, členenie úhrady poplatkov, koncový preplatok...

V module školská jedáleň v časti 'Prehľady' -> 'Ceny' sa nachádzajú viaceré tabuľky s prehľadom poplatkov a príspevkov, tiež rozčlenenie prijatých platieb na úhradu jednotlivých poplatkov - za jedlo, réžiu a zálohu.

Predpokladom je správne nastavenie:
- cenníka na potraviny - Definovanie typov platiteľa a nastavenie cien stravného
- cenníka na réžiu - Režijné náklady
- príspevky (suma, ktorú neplatí stravník) - Ako zadať sociálny fond a iné príspevky (na jedlo a réžiu)

K tabuľkám v časti 'Ceny' sa môžete dostať priamo z úvodnej stránky modulu jedáleň alebo cez rozbaľovacie menu vľavo hore:

Možnosti, filtre a nastavenia v tabuľkách:

a) obdobie - deň / týždeň / mesiac alebo cez dátumy zvoliť ľubovoľné obdobie
* zadávajte obdobie patriace iba do jedného šk. roka
** ak potrebujete obdobie pre kalendárny rok, treba si ho rozčleniť na dve časti podľa šk. rokov
b) čiastkové tabuľky iba pre jednotlivé jedlo dňa
c) sumárnu tabuľku pre jednotlivé typy platiteľov
d) podrobnú tabuľku pre menný zoznam stravníkov - v nej filter pre typ platiteľa, triedy, žiakov/učiteľov/hostí

- ikonky nad tabuľkou sú pre:
e) tlač a export do excelu alebo .pdf súboru
f) ďalšie nastavenia - možnosť skryť alebo zmeniť poradie stĺpcov

g) tabuľky pre predpis poplatkov / prehľad toku peňazí na jedlo a réžiu / peňažný tok na zálohe (popis jednotlivých tabuliek v bodoch nižšie)
I. tabuľka ' CENY BEZ PLATIEB ' - obsahuje predpis poplatkov

Nachádza sa tu predpis poplatkov v členení, ako sú nastavené v nastaveniach modulu pre cenu jedla a režijné náklady.
--> prehľad poplatkov za jedlo a réžiu - celkové aj ktoré z nich má hradiť stravník
--> uznané / stratené príspevky - št. dotácia, SF, príspevok zamestnávateľa...

1. a) sumarizácia pre typy platiteľov alebo b) menný zoznam stravníkov
2. počet stravníkov - kto mal aspoň jednu objednávku v období
3. počet objednaných jedál - sumár za obdobie aj jednotlivé jedlá dňa

4. jedlo
a) 'Cena' = celková predpísaná suma za jedlo
b) 'Platí stravník' = časť z ceny, ktorú platí stravník
c) počet a suma uznaných a stratených príspevkov - samostatne pre každého prispievateľa na stravu (št. dotácia, SF, ...)

5. režijné náklady
- zobrazia sa, ak má škola nastavený cenník pre režijné náklady, sumáre sú podľa toho, kto má platiť réžiu (stravník prípadne aj ďalší prispievatelia na réžiu)
- ak je nastavená mesačná réžia, pre kratšie obdobie ako mesiac sa stĺpce nezobrazia
a) jednotková cena réžie podľa zvoleného výpočtu (pre mesiac / deň / jedlo)
b) celková predpísaná suma za réžiu
c) suma réžie, ktorú platí stravník
d) počet a suma uznaných a stratených príspevkov - ak je nejaký prispievateľ aj na réžiu (najčastejšie 55% príspevok od zamestnávateľa, príp. iné)

6. surovinový limit
- zobrazuje sa pod tabuľkou pre typy platiteľov
=> rovná sa sume 'Spolu' zo stĺpca 'Cena' v časti 'Jedlo' = počet objednaných jedál x ich jednotková cena zadaná v cenníku na jedlo
- v prípade, že škola používa aj sklad, je tu sumár aj pre vydané potraviny a prevarenosť

Ak sa vám zdá, že nejaký stĺpec v tabuľke chýba:
-> v tabuľke sa sa nezobrazuje nulový stĺpec - napr. ak nikto nestratil nárok na príspevok, nie je stĺpec 'strata' (na obr. sú to príspevky pre zamestnancov - SF a 55% od zamestnávateľa)
-> je možné, že ste si v minulosti stĺpec skryli - pozrite cez nástroje (ozubené koliesko) nad tabuľkou

Ak máte v tabuľke 'Ceny bez platieb' posledný riadok 'Nepriradené' - v stĺpci 'Typ platiteľa':
=> znamená to, že nejaký stravník nemá správne nastavený typ platiteľa - buď ho nemá zadaný vôbec alebo má zadané kratšie obdobie ako má obdobie pre objednávky
Ako to opraviť:
-> kliknite na slovíčko 'Nepriradené' => tabuľka sa prepne na menný zoznam s filtrom 'nepriradené' pre typ platiteľa
--> kliknite na meno => otvorí sa karta stravníka -> tu zadajte typ platiteľa / zosúlaďte časové obdobie pre typ platiteľa s obdobím pre objednávky
Ako nájsť a opraviť stravníka s nesprávne zadaným typom platiteľaII. tabuľka ' ZAPLATENÉ STRAVNÍKOM '

Obsahuje finančné toky peňazí priradených na automatický predpis za stravu a ich rozčlenenie podľa toho, či peniaze hradili jedlo alebo réžiu.

-> počet objednaných jedál - jednotlivo pre každé jedlo dňa
-> predpísané poplatky na jedlo a réžiu - sú tu iba sumy, ktoré platí stravník (teda nie príspevky tretej strany)

Ďalšie časti sú členené na JEDLO, RÉŽIU a NEPRIRADENÉ.
- stĺpec 'nepriradené' obsahuje peniaze, ktoré sa nedajú začleniť ani na jedlo ani na réžiu - zvyčajne sú to preplatky (voľné peniaze patriace do nasledujúcich období)

Popis jednotlivých častí:
- 'Počiatočný stav' = prenesené zostatky z predchádzajúceho obdobia - môže obsahovať aj preplatky aj nedoplatky
- 'Zaplatené (Počiatočný stav)' = rozčlenenie preplatkov minulého obdobia - ako hradili poplatky na jedlo a réžiu v aktuálnom období
- 'Zaplatené v období' = rozčlenenie prijatých peňazí v aktuálnom období - ako hradili poplatky na jedlo a réžiu v aktuálnom období
- 'Vrátené v období' = stĺpec sa nachádza v tabuľke iba ak boli nejaké peniaze v danom období vrátené; vždy sú iba 'nepriradené', pretože sa nedá určiť, či sa vrátilo z jedla alebo réžie
- 'Koncový stav' = na jedle a na réžii sú vždy nedoplatky; stĺpec 'nepriradené' sú preplatky (= peniaze patriace do budúcich období) a tieto v aktuálnom období nie je možné členiť na jedlo ani na réžiu

** !! stĺpec 'Nepriradené' pre koncový stav môže obsahovať zápornú sumu
- zvyčajne ide o nedoplatok (počiatočný kredit) prenesený z predchádzajúceho šk. roka u bývalých stravníkov (t.j. žiaka/učiteľa, ktorý sa v aktuálnom šk. roku nestravuje vôbec)
- takýto nedoplatok zo starého šk. roka nie je možné rozčleniť na jedlo a réžiu, preto je celá záporná suma v stĺpci 'nepriradené'
- takýchto bývalých stravníkov (=aktuálnych nestravníkov) odporúčame viesť mimo aktuálnych typov platiteľa - na karte stravníka v aktuálnom šk. roku im nezadávajte žiaden typ platiteľa --> v tabuľke 'Zaplatené stravníkom' sa tak budú nachádzať v samostatnom riadku 'Nepriradené'

** !! riadok 'Nepriradené' - v stĺpci 'Typ platiteľa':
=> znamená to, že nejaký stravník nemá nastavený typ platiteľa -> zvyčajne sú tu nestravníci, ktorí majú preplatok / nedoplatok z predchádzajúceho šk. roka
Pre overenie kliknite na slovíčko 'Nepriradené' => tabuľka sa prepne na menný zoznam s filtrom 'nepriradené' pre typ platiteľa. Zistite, či konkrétni užívatelia sú alebo nie sú stravníci.
-> ak je to stravník (má zadané objednávky) - nastavte mu typ platiteľa pre obdobie celého šk. roka
-> ak to nie je stravník, typ platiteľa nemusíte nastavovať


TIP:
Ak vám nie je jasná niektorá suma či celý stĺpec, odporúčame prepnúť zobrazenie tabuľky zo sumárnej po typoch platiteľa na podrobnú tabuľku pre menný zoznam stravníkov. Ľahšie porozumiete napríklad, prečo koncový stav môže obsahovať nedoplatky aj preplatky súčasne.


ČO TREBA VEDIEŤ pri porovnávaní v jednotlivých moduloch

Ak si chcete porovnávať tieto tabuľky v cenách v module jedáleň napríklad s tabuľkou v prehľade platieb používateľov v module platby, treba si uvedomiť dve veci:

 • aké platby
  -> v module jedáleň sa v týchto tabuľkách nachádza rozdelenie prijatých a vrátených platieb takých, ktoré sú v module platby priradené IBA na automatický predpis za stravu (či už navoľno alebo napevno)
  -> ak škola používa nejaký ďalší predpis - vytvorený v module platby samostatne a určený pre jedáleň - platby priradené na takýto predpis sa nenachádzajú v module jedáleň v prehľadoch cien; sú iba v module platby
  .... napr. samostatný predpis pre mesačnú réžiu, ktorú nie je možné zadať súčasne s dennou réžiu v automatickom predpise

 • aké obdobie
  -> v jednotlivých moduloch je odlišný spôsob nazerania na obdobie pokiaľ ide o predpísané poplatky či preplatky:
  - v module jedáleň je v tabuľke pre mesiac (iné obdobie) rozdelenie prijatých/vrátených platieb na predpis poplatkov zobrazovaného mesiaca bez ohľadu na dátum splatnosti týchto poplatkov
  - v module platby v prehľadoch treba však brať do úvahy dátum splatnosti konkrétnych predpisov, teda poplatky pre aký mesiac spadajú do zvoleného obdobia
  Preto ak má automatický predpis splatnosť mimo aktuálneho mesiaca, sumy v tabuľkách jednotlivých modulov nebudú rovnaké.


  III. tabuľka 'ZÁLOHA'

  -> je v ponuke iba ak má škola v nastavení automatického predpisu zadaný 3. typ zálohy, kedy sa stratené nároky na príspevok hradia iba zo zálohy. Využitie má pre 'obedy zadarmo'.
  Záloha za stravu pre 'obedy zadarmo'
  Štruktúra tabuľky je podobná ako v prípade tabuľky 'Zaplatené stravníkom'.

  -----------

  Odporúčame tiež návod Ako robiť mesačnú uzávierku pre dotácie k 'obedom zadarmo'
  Pozrite si ďalšie návody - Zoznam všetkých návodov pre modul Školská jedáleň