Internetová žiacka knižka - prehľad

English Slovenčina Polish Russian Čeština Lithuania Hebrew Thai

Internetová žiacka knižka umožňuje učiteľom zadávať hodnotenie žiakov či už cez webovú stránku, alebo prostredníctvom mobilnej aplikácie.

Ako môže učiteľ zadať známky?

Známky si môžete zatriediť:
Ako zatriediť známky v žiackej knižke - vytváranie udalostí v IŽK

Okrem známok učiteľ môže používať aj bodové alebo percentuálne hodnotenie. Taktiež môže kombinovať tieto spôsoby hodnotenia.

Aké sú možnosti hodnotenia žiakov v prostredí EduPage?

Učiteľ si môže zvoliť aj automatické prepočítavanie bodov/percent na známku.
Ako si zadefinujem stupnice pre vyhodnotenie?

Známkam je možné priradiť rôznu váhu, akou sa započítavajú do priemeru. Zrejme známka zo štvrťročnej práce má väčšiu váhu, ako známka z domácej úlohy.

Známky (hodnotenie) s rozličnou váhou. Ako sa počíta priemer?

Učiteľ má možnosť zadať špeciálne typy hodnotenia pre konkrétne situácie:
Ako zadať žiakovi známku z písomky, na ktorej sa nezúčastnil?

Ku známke môže učiteľ priradiť aj ďalšie informácie - priemer triedy, dátum známky, alebo nejaký komentár.

Ako zadať komentár ku známke?

Ako zobraziť/skryť komentáre k známkam a iné detaily známok?

Učiteľ môže prostredníctvom internetovej žiackej knižky zadávať aj výchovné opatrenia - pochvaly alebo pokarhania.

Ako zadať žiakovi napomenutie/pochvalu/pokarhanie triednym učiteľom alebo riaditeľom

Na základe dosiahnutých výsledkov učiteľ dáva žiakovi známku na vysvedčení. Ak učiteľ chce, výslednú známku môže systém vypočítať automaticky na základe priemeru a učiteľom uvedených kritérií. Samozrejme učiteľ má stále možnosť známku upravovať.

Ako sa vypočítajú známky na vysvedčení?

Žiaci i rodičia sa o známkach, resp. výsledkoch dozvedia prakticky okamžite v mobilnej aplikácii alebo po prihlásení sa na stránku.

Ako rodičia (žiaci) môžu na stránke školy nahliadnuť do elektronickej žiackej knižky?

Ako podpísať nové známky?

Poznámka: Pre plnohodnotné používanie IŽK by mali mať rodičia svoj vlastný prístup do IŽK, iný ako prístup pre dieťa. Rodičovi to umožňuje okrem podpisovania známok zadávať aj elektronické ospravedlnenky a komunikovať s učiteľom bez toho, aby to videlo aj dieťa.

Triedny učiteľ - ako vytvoriť prístup pre rodičov svojich žiakov do EduPage?

Pripravili sme pre Vás aj prehľadné videonávody, nech sa páči, pozrite si ich:
Učiteľ - zadávanie známok cez IŽK
Učiteľ - rozšírené hodnotenie – kompetencie - videonávod
Učiteľ - rodičovské kontá
Ospravedlnenky - učiteľ
Ospravedlnenky - rodič
Ospravedlnenky - rodič v mobilnej aplikácii