Prehlásenie o oboznámení sa so školským poriadkom / zásadami o BOZP - žiak / zákonný zástupca

Slovenčina Čeština

Prehlásenie o oboznámení sa so školským poriadkom / záasadami zaistenia BOZP (napr. v chemickom laboratóriu) môže škola získať aj elektronicky, v module Žiadosti / Vyhlásenia.
Tento modul je dostupný v rodičovskom konte a v konte plnoletých žiakov, v prípade, že to administrátor povolí.
Ako povoliť podávanie žiadostí a vyhlásení plnoletým žiakom zo žiackeho konta

Administrátor znenie dokumentu vloží do prílohy a zákonných zástupcov, príp. plnoletých žiakov požiada o potvrdenie o oboznámení sa so školským poriadkom práve zaslaním tohto typu vyhlásenia.
V prípade, že sa znenie časom zmení, vytvorí duplikát žiadosti s aktuálnym znením dokumentu.
Staré, odovzdané a akceptované žiadosti môže presunúť do archívu modulu Žiadosti.
Archív žiadostí / vyhlásení
Pozn.: Prehlásenie je možné zapnúť až po tom, ako administrátor vloží príslušný dokument do prílohy prehlásenia.

Prvé použitie:
Prihláste sa ako administrátor a zvoľte modul 'Žiadosti/Vyhlásenia'.


Prepnite sa do administračného režimu.


V administračnom režime ďalej kliknite na možnosť 'Edituj'.

Otvorí sa nové okno.
V žiadosti je možné nastaviť platnosť od - do a vložiť samotný dokument do prílohy žiadosti.
Ostatné polia nie je možné editovať.
Na konci je potrebné zmeny uložiť.

Po prepnutí do administračného režimu zapnite žiadosť 'Prehlásenie o oboznámení sa so školským poriadkom'.

Odteraz môžu rodičia alebo plnoletí žiaci podať Prehlásenie o oboznámení sa so školským poriadkom.
Ako podám Prehlásenie o oboznámení sa so školským poriadkom

Opätovné použitie s novou verziu priloženého dokumentu:
V prípade, že sa školský poriadok po čase zmení, administrátor vytvorí duplikát existujúcej žiadosti, kde vloží aktuálny dokument.
Ako vytvoriť kópiu z existujúcej žiadosti - oboznámenie sa so školským poriadkom / zásadami BOZP

Rovnakú možnosť vloženia vlastného dokumentu má administrátor pri:
Prehlásenie o oboznámení sa so zásadami BOZP - zamestnanec