Žiadosti / Vyhlásenia

Slovenčina Modul Žiadosti
Slovenčina Administrátor - ako povoliť podávanie žiadostí/vyhlásení?
Slovenčina Žiadosť o uvoľnenie zamestnanca
Slovenčina Triedny učiteľ - vybavovanie žiadostí rodičov
Slovenčina Oznam o chorobe
Slovenčina Administrátor - Žiadosť o povolenie nákupu
Slovenčina Administrátor - Žiadosť o preplatenie nákupu
Slovenčina Administrátor - Administrácia žiadostí Nahlásiť poruchu/problém v učebni; Nahlásiť IT poruchu/problém v učebni
Slovenčina Ako nastaviť práva pre konkrétny typ žiadosti - právo upravovať modul
Slovenčina Ako povoliť podávanie žiadostí a vyhlásení plnoletým žiakom zo žiackeho konta
Slovenčina Ako prideliť právo administrovať celé skupiny žiadostí
Slovenčina Ako si pripraviť prehľad podaných žiadostí
Slovenčina Administrácia - Informovaný súhlas podaný zákonným zástupcom
Slovenčina Ako si prezrieť žiadosť pred jej zverejnením
Slovenčina Prečo vidí učiteľ žiadosti žiakov celej školy?
Slovenčina Ako zistiť, kde môžem zverejniť fotografie/videozáznam za každého žiaka na základe Informovaného súhlasu
Slovenčina Priradenie chýbajúceho učiteľa do suplovania po schválení žiadosti o uvoľnenie
Slovenčina Administrácia - Plnomocenstvo na preberanie žiaka zo školy
Slovenčina Prehľad Splnomocnení na preberanie detí udelených rodičmi ďalším osobám
Slovenčina Prehlásenie o oboznámení sa so zásadami BOZP - zamestnanec
Slovenčina Ako vytvoriť kópiu z existujúcej žiadosti - oboznámenie sa so školským poriadkom / zásadami BOZP
Slovenčina Archív žiadostí / vyhlásení
Slovenčina Prehlásenie o oboznámení sa so školským poriadkom / zásadami o BOZP - žiak / zákonný zástupca
Slovenčina ZUŠ Čestné vyhlásenie - súhlas so započítaním do zberu údajov
Slovenčina ZUŠ Čestné vyhlásenie - Prehľad o odovzdaných súhlasoch so započítaním do zberu údajov
Slovenčina Vyhlásenie o bezpríznakovosti - platné od 15.8.2022
Slovenčina Ako nastaviť právo na administráciu žiadosti o dotáciu na stravu
Slovenčina Ako akceptovať Návratku k žiadosti o dotáciu na stravu
Slovenčina Ako zistím, kto už podal návratku k žiadosti o dotáciu na stravu


Žiadosti / Vyhlásenia - Vyhlásenia o bezpríznakovosti / Výnimka z karantény

Slovenčina Administrácia Vyhlásení žiaka elektronicky cez EduPage
Slovenčina Administrácia Vyhlásení o bezpríznakovosti
Slovenčina Vyhlásenie o bezpríznakovosti - platné od 15.8.2022
Slovenčina Kto ešte neodovzdal Vyhlásenie o bezpríznakovosti?
Slovenčina Ako zadá administrátor žiadosť hromadne
Slovenčina Ako povoliť podávanie žiadostí a vyhlásení plnoletým žiakom zo žiackeho konta
Slovenčina Ako môže administrátor/triedny učiteľ zadať Vyhlásenie o bezpríznakovosti za žiaka?
Slovenčina Ako zrušiť akceptovanie podaného Vyhlásenia / Oznámenia o výnimke z karantény
Slovenčina Domáci AG samotest - oznámenie o použití
Slovenčina Ako zo zoznamu vyhlásení odstrániť tie, ktoré sú už neaktuálne?