Aktualizácia údajov o žiakoch, učiteľoch, triedach a predmetoch v aScAgende

Slovenčina Čeština

Každoročne pred začiatkom školského roka by mal administrátor aktualizovať databázu údajov školy.

Databázu tried a žiakov odporúčame zaktualizovať ešte pred prechodom do nového školského roka, aby sa do nového školského roka zbytočne neprenášali žiaci, ktorí nebudú navštevovať vašu školu.

Ak po prechode do nového školského roka zistíte, že nejaký žiak do školy nenastúpi, je potrebné zmazať ho v aScAgende v danom školskom roku zo zoznamu žiakov. Žiak sa zmaže z databázy len v danom školskom roku, v ostatných školských rokoch ostane zachovaný. Ako zmazať žiaka?

Zoznam predmetov: Pred začiatkom školského roka je potrebné skontrolovať, či nie sú niektoré predmety zadané duplicitne. Ak áno, je potrebné tieto duplicity odstrániť: Ako upratať zoznam predmetov, ak máme zadané niektoré predmety duplicitne?

Zoznam učiteľov: Ak učiteľ skončil alebo prerušil pracovný pomer na vašej škole, nie je správne jeho údaje z databázy zmazať. Treba mu správne nastaviť dátum ukončenia pracovného pomeru: Ako správne viesť databázu o učiteľoch?

Vždy po aktualizácii údajov v aScAgende je potrebné synchronizovať údaje s EduPage stránkou: Ako synchronizovať údaje medzi aScAgendou a EduPage stránkou?

Viac návodov:
Prechod do nového školského roku
Nový školský rok - administrátor