Aktualizácia údajov o žiakoch, učiteľoch, triedach a predmetoch v Agende Online

Slovenčina Čeština

Každoročne pred začiatkom školského roka by mal administrátor aktualizovať databázu údajov školy.

Databázu tried a žiakov odporúčame zaktualizovať ešte pred prechodom do nového školského roka, aby sa do nového školského roka zbytočne neprenášali žiaci, ktorí nebudú navštevovať vašu školu.

Ak po prechode do nového školského roka zistíte, že nejaký žiak do školy nenastúpi, je potrebné zmazať ho v Agende Online v danom školskom roku zo zoznamu žiakov. Žiak sa zmaže z databázy v danom školskom roku, v ostatných školských rokoch ostane zachovaný.
Ako zmazať žiaka z databázy?

Zoznam predmetov: Pred začiatkom školského roka je potrebné skontrolovať, či nie sú niektoré predmety zadané duplicitne. Ak áno, je potrebné tieto duplicity odstrániť: Čo robiť v prípade, že máme zadané niektoré predmety duplicitne?

Zoznam učiteľov: Ak učiteľ skončil alebo prerušil pracovný pomer na Vašej škole, nie je správne jeho údaje z databázy zmazať. Treba mu správne nastaviť dátum ukončenia pracovného pomeru: Ako správne viesť databázu o učiteľoch?

Viac návodov:
Prechod do nového školského roka
Nový školský rok - administrátor